Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція експедитора по перевезенню вантажів

Посадова інструкція експедитора по перевезенню вантажів

Посадова інструкція експедитора по перевезенню вантажів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність експедитора по перевезенню вантажів.

1.2  Експедитор по перевезенню вантажів відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Експедитор по перевезенню вантажів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника транспортного відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику транспортного відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до експедитора по перевезенню вантажів:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів, що стосуються роботи експедиції підприємства.

Організацію вантажно-розвантажувальних робіт.

Порядок прийому і здачі вантажів.

Умови перевезення і збереження вантажів, що підлягають експедиції.

Нормативи простою рухомого складу і контейнерів під вантажно-розвантажувальними операціями.

Маршрути перевезення вантажів.

Форми документів на прийом і відправлення вантажів і правила їхнього оформлення.

Основи організації праці.

Законодавство про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність експедитора по перевезенню вантажів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника транспортного відділу); Положення про транспортний відділ, Посадова інструкція експедитора по перевезенню вантажів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки експедитора по перевезенню вантажів

Експедитор по перевезенню вантажів:

4.1. Приймає вантажі зі складів відповідно до супровідних документів.

4.2. Перевіряє цілісність упакування (тари).

4.3. Контролює наявність пристосувань для перевезення вантажів і санітарний стан відповідних видів транспорту, призначених для їх перевезення, правильність вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення й укладання вантажів.

4.4. Супроводжує вантажі до місця призначення, забезпечує необхідний режим збереження, схоронність їх при транспортуванні.

4.5. Здає доставлений вантаж, оформляє приймально-здавальну документацію.

4.6. Бере участь у складанні актів і інших документів на нестачу, псування вантажів і т.п.

 1. Права експедитора по перевезенню вантажів

Експедитор по перевезенню вантажів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність експедитора по перевезенню вантажів

Експедитор по перевезенню вантажів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи експедитора по перевезенню вантажів

Режим роботи експедитора по перевезенню вантажів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці експедитора по перевезенню вантажів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00