Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція агента по розшуку вантажів

Посадова інструкція агента по розшуку вантажів

Посадова інструкція агента по розшуку вантажів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агента по розшуку вантажів.

1.2  Агент по розшуку вантажів відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Агент по розшуку вантажів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника транспортного відділу

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику транспортного відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до агента по розшуку вантажів:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Правила перевезень вантажів і багажу.

Методику розшуку вантажів.

Форми вантажних перевізних документів.

Інструкцію з ведення комерційної звітності.

Схему відповідної транспортної мережі.

Основні маршрути проходження транспорту і пункти перевезення вантажів і багажу.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Положення, інструкції й інші керівні документи по колу обов'язків.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка

 1. Документи, які регламентують діяльність агента по розшуку вантажів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника транспортного відділу); Положення про транспортний відділ, Посадова інструкція агента по розшуку вантажів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агента по розшуку вантажів

Агент по розшуку вантажів:

4.1. Здійснює розшук багажу і вантажів по претензіях, що надійшли.

4.2. Оформляє комерційні акти при роз'єднанні багажу і вантажів від документів і несхоронності багажу і вантажів.

4.3. Бере участь у перевірці і готує повідомлення про несхоронність вантажів.

4.4. Приймає й обробляє вхідні і вихідні комерційні акти, телеграми, акти комісійних перевірок і експертизи.

4.5. Розслідує випадки не збережених перевезень по оперативним повідомленням, комерційним актам, претензіям і позовам вантажоодержувачів і відправників вантажу і підготовляє по них висновки.

4.6. Бере участь у розгляді претензій в арбітражних судах.

4.7. Оформляє документи на незатребувані одержувачами багаж і вантажі для їх реалізації.

4.8. Веде книги обліку розшуку багажу і вантажів і реєстрації комерційних актів.

4.9. Забезпечує схоронність, облік і систематизацію бланків строгої звітності й інших документів на не збережені вантажі і багаж.

4.10. Підготовляє перевізні документи для централізованого вивозу і переадресування вантажів.

4.11. Веде картотеку на не збережені вантажі і багаж.

 1. Права агента по розшуку вантажів

Агент по розшуку вантажів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агента по розшуку вантажів

Агент по розшуку вантажів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агента по розшуку вантажів

Режим роботи агента по розшуку вантажів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агента по розшуку вантажів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00