Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з вимог безпеки при перевезенні, зберіганні та видачі отрутохімікатів

Інструкція з вимог безпеки при перевезенні, зберіганні та видачі отрутохімікатів

Загальні положення

1. Робота з пестицидами вимагає від працюючих хорошого знання і суворого дотримання правил зберігання, транспортування і примінення пестицидів.

2. У залежності від смертельної дози ЛД 50, що викликає загибель 50% дослідних тварин при проведенні випробувань в процесі досліджень, пес­тициди поділяються на чотири класи:

Сильно діючі ЛД — до 50 мг/кг; Високотоксичні ЛД — 50-200 мг/кг; Середньої токсичності ЛД 50-200-1000 мг/кг; Малотоксичні ЛД 50 — понад 1000 мг/кг.

3. До дуже небезпечних належать високолеткі пестициди, що при 20°С утворюють концентрацію насичення понад 100 ПДК; алірокс, бромистий метил, гексахлорбутадієн, гетерофос, гліфтор, гранозан, ДДВФ, дихлоре­тан,   каработіон,   меркурбензол,   металілхлорид,   метальдегід поліхлоркамфен препарат 242, темік, формалін, фостоксин, фосфід цин­ку, ерадикан, ептам.

3. Робота з пестицидами І та П класів проводиться постійним персо­налом, а порядок отримання, перевезення, зберігання і обліку деяких з них регламентується спеціальними інструкціями.

4.  Всі роботи по хімічному захисту рослин здійснюються під керівництвом дипломованого спеціаліста по захисту рослин.

5. До роботи з пестицидами не допускаються особи молодші 18 років, вагітні і жінки-годувальниці, а також особи, що мають медичні протипо­казання. Спеціальний персонал, що безпосередньо бере участь в ор­ганізації і виконанні робіт з пестицидами (бригадири, ланкові) підбираються з осіб, що мають досвід роботи і спеціальну освіту, або курсову підготовку. Щорічно в зимовий період вони повинні пройти на­вчання при станціях захисту рослин на виробничих семінарах, або пе­репідготовку на спеціальних курсах. Для цього виду робіт персонал закріпляється на весь сезон.

6. Особи, що постійно або тимчасово залучаються до роботи з пести­цидами, щорічно повинні проходити медичний огляд і інструктаж з вимог-безпеки з реєстрацією в спеціальному журналі.

7.  Осіб, що залучаються до роботи з пестицидами, керівник робіт повинен ознайомити з характеристикою пестициду, особливостями його дії на організм людини, заходами безпеки, виробничої і особистої гігієни, проінструктувати по техніці безпеки І правилами пожежної безпеки, ознайомити з методами надання першої долікарської допомоги при от­руєнні пестицидами. Видати відповідні засоби індивідуального захисту: спецодяг, епецвзуття, респіратори і окуляри чи протигази.

8.  Не ближче 200 м від місця роботи з пестицидами з навітряної сторони обладнуються майданчики для відпочинку і приймання їжі. Там повинна бути питна вода, умивальник, мило, рушник, аптечка першої долікарської допомоги.

9. Робота з пестицидами слід проводити в ранкові та вечірні години. В хмарні дні допускається робота і в денний час.

10. Тривалість робочого дня при роботі з фосфороорганічними і ртут­ними сполуками — 4 години (з допрацюванням 2 годин на роботах не пов'язаних з пестицидами), з рештою пестицидів — 6 годин.

11. В дні роботи з пестицидами працюючі повинні отримувати молоко.

12. Забороняється приміняти пестициди для обробітку цибулі, кропу, салату, петрушки, зеленого горошку і т.д\, що"=вживаються в їжу в виді зелені, крім обробки їх насіння та грунту до появи сходів.

13. Щоб не допустити отруєння бджіл, не можна обробляти пестици­дами сади при наявності в них рослин, що цвітуть.

14. Щоденно після роботи всі працюючі з отрутохімікатами повинні прийняти душ, а перед курінням, прийманням/їжі — мити руки з милом і полоскати рот чистою водою.                                                                                                                                                              15. Майданчики для протруювання насіння, приготування отруєних принад можна розміщувати не ближче 200 м від житла і тваринницьких приміщень, водних джерел і не ближче 200 м від рік і водоймищ.

Вимоги безпеки при зберіганні, відпуску і перевезенні пестицидів

1. Пестициди повинні зберігатись в спеціальних паспортизованих складах. Не можна зберігати їх в землянках, пограбах. Територія складу з навісом для порожньої тари і майданчиком для обеззаражування повин­на бути обгороджена. Не можна зберігати пестициди разом з мінеральними добривами, харчовими продуктами, фуражем та предмета­ми господарського призначення.

2.  Розміщення пестицидів в складі повинно проводитись згідно їх класифікації по токсичності, пожежо-і вибухонебезпечності.

3. Між стіною і отрутохімікатами залишають відстань не менше 0,8 м.

4. Не дозволяється зберігати пестициди навалом.

5.3 складу господарства пестициди видають по письмовому розпоряд­женню керівництва підприємства або його заступника, відповідального за проведення робіт по захисту рослин, в кількості одноденного використан­ня.

6.  Приміщення складу повинно біти обладнане засобами пожежо­гасіння.

7. На складі забороняється курити і приміняти відкритий вогонь.

8. Прибирання в складі повинно проводитись не рідше одного разу в два тижні.

9 Для нейтралізації пестицидів, склади повинні бути забезпечені хлорним вапном, кальцинованою содою та іншими дегазуючими засобами.

10. Перевезення пестицидів повинно проводитись спеці альним або при­стосованим для цієї мети транспортом. Категорично забороняється пере­везення разом з пестицидами харчових продуктів чи пасажирів.

Вимоги безпеки перед виконанням робіт

1. Не менше ніж за дві доби до примінення пестицидів слід оповістити населення про строк, місце і назву пестициду.

2.  Перевірити справність теїліки. Всі карданні, ланцюгові, зубчаті, пасові передачі повинні бути закриті захисними кожухами.

3. Випробувати роботу машин, заповнивши оприскувачі водою, а опи-лювачі нейтральним порошком.

4. Забороняється без зупинки машини проводити підтягування болтів, сальників, ущільнень, хомутів, магістралей, ланцюгів і т.д. відкривати люки і кришки бункерів і резервуарів, що перебувають під тиском, відкривати нагнітальні клапани насосів, запобіжні і редукційні клапани, прочищати наконечники і бранспойти, викручувати манометри; працюва­ти на оприскувачах, що не мають манометра. Не можна проводити запуск і зупинку аерозольного генератора в оброблюваному приміщенні і на відстані ближче 5 м від приміщень і споруд, заправляти резервуари пали­вом і робочою рідиною при працюючому двигуні, стояти біля сопла аеро­зольного генератора при його запуску і зупинці. 5.  При використанні горючих пестицидів (карбофос, метафос, ме-талілхлорид, фталофос, фозалон, пропанід і т.д.) працюючих слід забез­печити пристроями і інструментом для відкривання тари не здатним викликати іскру.

5.Машини повинні бути забезпечені бачком з водою місткістю не менше 5 л для миття рук обслуговуючого персоналу. Працюючі повинні одягти спецодяг і засоби індивідуального захисту. Перевірити їх справність і відповідність застосовуваним пестицидам.

Вимоги безпеки при спилюванні і сприскуванні рослин

1. Опилювання рослин наземною апаратурою допускається при швид­кості вітру не більше 3 м/сек. Сприскування з використанням вентилятор­них оприекувачів (дрібнокапельне) 3 м/сек, (крупнокапельне) 4 м/сек.

2. Рух тракторних оприекувачів і опилювачів, а також осіб, що пра­цюють з ранцевою апаратурою повинен бути з підвітряної сторони.

3. При заповненні місткості оприскувача і опилювача слід знаходити­ся з підвітряної сторони. При випадковому потрапленні пестициду на відкриті ділянки тіла, його слід сзняти тампоном, а потім змити мильною водою.

Вимоги безпеки при протруюванні насіння, його перевезенні і висів

1. Протруєння насіння проводиться в спеціальних приміщеннях (скла­ди, механізовані протруюючі пункти) з вентиляцією або на огороджених відкритих спеціальних майданчиках, а в дощову погоду — під навісом.

2. Протруєння повинно проводитись механізовано. Забороняється ме­тод ручного перелопачування і переміщування насіння.

3.  Для посіву протруєне насіння відпускають бригадиру тільки по розпорядженню керівника підприємства або його заступника. Видачу оформляють накладною.

4. Перевозити протруєне зерно до місця посіву дозволяється тільки в мішках з щільної тканини, синтетичної плівки, крафтмішках з написом "ПРОТРУЄНО" або в завантажувачах сівалок.

5.  Забороняється перевезення людей на транспорті разом з про­труєним зерном або тарою з-під нього.

6. При посіві кришки насіннєвих ящиків сівалки повинна бути весь час закриті, розрівнювання насіння проводити тільки лопаткою.

Вимоги безпеки при приміненні отруєних принад

1. При приготуванні отруєних принад необхідно точно дотримуватись правил безпеки і норм витрат препарату. Питна вода доставляється на місце відпочинку в спеціальному бачку з краном і кришкою, закритою на замок.

2. Принади повинні готуватись механізовано і зсипатись в мішки, на брезент або пластмасову плівку.

3.  При приготуванні приманок працюючі поаинні ставати так, щоб вітер був збоку, зносячи пил, пари і гази з маслом, а потім з пестицидом. Розсипану принаду, або її залишки непридатні для використання, спалю­ють в ямі, обливши паливом і прикопують.

4.  Площа і строки розкидання принад повинні погоджуватись з Держінспекцією мисливського господарства.

5. Біля населених пунктів, тваринницьких ферм в радіусі не менше 300 м принади з фосфідом цинку допускаються розкладати в вертикальні йори або принадні ящики. Використання принад з гліфтором не допу­скається.

6. Забороняється приміняти принади з фосфідом цинку, який в польо­вих умовах довгий час зберігає токсичні властивості; садах, лісах і радіусі 300 м навколо них.

7. Забороняється приміняти родєнциди в приманках:

на території заповідників і в охоронній зоні навколо них;

в період весняного перельоту водоплавних птахів і на шляху їх масо­вого перельоту.

8. На обробленій території не допускається випас худоби та косіння трав на протязі 20 днів після примінення гліфтору і 15 днів після примінення фосфіду цинку. Після примінення цих отрутохімікатів збиран­ня врожаю зернових культур на обробленій площі допускається проводи­ти через 10 днів.

Вимоги безпеки при приміненні пестицидів в теплицях

1.  Роботи пов'язані з притишенням пестицидів, повинні проводитись спеціалізованими бригадами, за якими закріплюється необхідне облад­нання, інструмент і засоби захисту.

2. Оброблені теплиці повинні бути опечатані і позначені відповідними знаками безпеки.

3. Виконання аварійних робіт в оброблених теплицях можна проводи­ти з дозволу керівника після складання наряда-допуску.

4. Забороняється не механізована заправка резервуарів оприскувачів розчинами пестицидів.

5.  При ручному обробітку рослин пестицидами, працюючі повинні знаходитись один від одного на відстані не менше 5-6 м і стежити за тим, щоб факел розпилу че направлявся на працюючих, електротехнічне об­ладнання і комунікації

6. Строк відновлення робіт в теплицях після обробітку встановлюють, враховуючи вид пестициду, норми витрат препарата і граничне допусти­мої концентрації в повітрі робочої зони.

7 Роботи, пов'язані з розпушуванням грунту без використання індивідуальних засобів захист}', слід проводити після перевірки відсутності залишків пестицидів і грунті і не раніше ніж через 5 днів після обробітку.

Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

1. При незначних несправностях під час роботи машини і апаратури нзобхідно зупинити їх І провести рь'Іонтні роботи в засобах індивідуального захисту.

2. При серйозних по ломі: з х машини і апарати звільняють від пести­цидів, обеззаражують і доставляють на пункт ремонту. Після ремонту перевірка проводитьсч на робочих режимах.

Перша допомога при отруєнні

1. Під час роботи з пестицидами керівник робіт повинен стежити за станоІУІ і самопочуттям праігюточих. При скарзі працюючого на погіршення самопочуття слід звільнити його від роботи і вжити заходів по наданню першої допомоги і викликати лікаря.

2. Потерпілого звільняють від одягу що затруднює дихання. При по­траплянні отрути через дихальні шляхи — винести потерпілою з небезпеч­ної зони на свіже повітря, при потраплянні на шкіру та в очі — промити водою, обробити 2- процентним розчином питної соди або борної кислоти.

3. Якщо отрута потрапила в шлункове- кишечний тракт, дати випити води, краще теплої або слабо-рогового розчину марганцеве- кислого калію і викликати блювання, повторити процедуру 2-3 рази. Не можна виклика­ти блювання в людини, що втратила свідомість. Після цього дати випити пів-склянки води, добавивши 2 3 ложки активованого вугілля, а потім соляне проносне (20° г гіркої солі на пів-склянки води). Не можна давати касторове масло.

4 Потерпілого слід відправити в тепле приміщення. При втраті свідомості можна приміняти грілки але з великою обережністю. При отруєнні ДНОКом, нітрафеном ""єгою протипоказане, рекомендуються хо­лодні процедури, прохолодні ванни вологе обтирання, холодні компреси.

5. При ослабленні дихання до носа підносять тампон, змочений наша­тирним спиртом.

6. При втраті дихання проводять штучне дихання, при зупинці серця — зовнішній масаж серця.

7. При наявності судорогів слід виключити всякі подразнення, надати потерпілому повний спокій.

8. При кровотечах на шкірі, прикладають тампони, змочені перекисом водню, при носових кровотечах потерпілого кладуть, піднімають голову, прикладають холодні компреси на перенісся і потилицю, в ніс вставляють тампони, змочені перекисом водню.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

1.  Після закінчення роботи по межі обробленого поля виставляють єдині знаки безпеки на відстані видимості від одного знака до іншого. Знаки прибирають тільки після закінчення встановлених карантинних строків виходу людей для польових робіт, випасу худоби і збирання вро­жаю.

2. Залишки невикористаних пестицидів та протруєного насіння разом .з тарою здають на склад по акту 1, при неможливості реалізувати його іншим господарствам у відповідності з правилами зберігана пестицидів, зберігають їх до посіву в наступному році.

3. Обладнання і апапатуру ретельно очищають, миють від залишків пестицидів, а потім обеззаражують 5% розчином каустичної соди (хлор-фосфорорганічні та динітрофенольні препарати).

4. Для обеззараження від ртутьоорганічних препаратів приміняють 2% розчин хлорного заліза, 0,2% розчин марганцевокислого калію, підкисленого соляною кислотою (5 мл на 1 л води) хлорним вапном (1 кг на 4 л) води.

5. При відсутності очисних споруд, знешкоджуючі засоби після вико- * ристання і змивні води зливають в яму глибиною не менше 1 м при заляганні ґрунтових вод не вище 2 м. Місце розміщення ями погоджується з місцевими органами охорони природи. В цю яму скидають битий скляний посуд, а також інвентар, що не піддається очищенню і обеззараженню. По ходу заповнення ями кожен шар відходів заливають гашеним вапном і при заповненні її наполовину — закопують.

2.Після закінчення робіт майданчик для приготування принад (про­труєння насіння), що не має твердого покриття, перекопують на глибину не менше 25 см з обертом шару. Скопану поверхню засипають гашеним вапном. Майданчик з твердим покриттям ретельно очищають від препа­ратів, продуктів протруєння і миють 2% розчином кальцинованої соди або 5% розчином гашеного вапна, а потім водою.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________


{module 43}
  {module 28}