Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція оператора установки безтарного зберігання сировини

Посадова інструкція оператора  установки безтарного зберігання сировини

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність оператора  установки безтарного зберігання сировини.

1.2  Оператор  установки безтарного зберігання сировини відноситься до категорії робітників.

1.3  Оператор  установки безтарного зберігання сировини призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до оператора  установки безтарного зберігання сировини:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

технологічні процеси виробництва хлібобулочних і кондитерських виробів;

рецептури на вироби, що виготовляються;

норми витрат сировини;

умови зберігання та транспортування основної та додаткової сировини;

державні  стандарти  на сировину;

методи оцінки якості сировини;

будову всіх механізмів та приладів установки безтарного зберігання та транспортування сировини; схеми комунікацій руху різних видів сировини.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для оператора  установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду

 1. Документи, які  регламентують діяльність оператора  установки безтарного зберігання сировини

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу вирбництва макаронних виробів); Положення про відділ виробництва макаронних виробів, Посадова інструкція оператора  установки безтарного зберігання сировини, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки оператора  установки безтарного зберігання сировини

4.1. Приймає, зберігає, транспортує і підготовлює до виробництва борошно, цукор та інші види сировини до 10 т за зміну.

4.2. Приймає сировину з автоборошновоза   з   пульта дистанційного керування.

4.3. Контролює і спостерігає за рухом сировини у відповідні силоси або інші місткості і на виробництво.

4.4. Періодично вмикає устаткування борошняних ліній у роботу для подавання у виробництво окремих сортів борошна.

4.5. Регулює режим роботи дозаторів для забезпечення заданих співвідношень борошна різних  сортів та інших видів сировини.

4.6. Веде облік необхідної кількості сировини для забезпечення безперебійного виробничого процесу випікання хліба та іншої продукції.

4.7. Веде облік борошна, цукру й інших видів сировини за сортами.

 1. Права оператора  установки безтарного зберігання сировини

Оператор  установки безтарного зберігання сировини має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалистів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалистів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність оператора  установки безтарного зберігання сировини

Оператор  установки безтарного зберігання сировини відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи оператора  установки безтарного зберігання сировини

Режим роботи оператора  установки безтарного зберігання сировини визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці оператора  установки безтарного зберігання сировини визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00