Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція заступника директора по перевезеннях

Посадова інструкція заступника директора по перевезеннях

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність заступника директора по перевезеннях.

1.2  Заступник директора по перевезеннях відноситься до категорії керівників.

1.3  Заступник директора по перевезеннях призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора автотранспортного підприємства

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору автотранспортного підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам підприємства

1.4.4

Працівника заміщає

директор підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до заступника директора по перевезеннях:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 5 років

2.3.

Знання

Статут автомобільного транспорту;

основи транспортного законодавства;

основи трудового законодавства;

постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших організацій, що стосуються діяльності автомобільного транспорту;

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, безпеки руху і протипожежного захисту;

призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики рухомого складу автомобільного транспорту, вантажно-розвантажувальних механізмів і засобів для контейнерних і пакетних перевезень;

правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;

методи планування, обліку й аналізу автомобільних перевезень;

організацію процесу перевезень і праці водійського складу й інших працівників, зайнятих експлуатацією автотранспорту;

особливості організації перевезень у регіоні, що обслуговується;

порядок розробки і затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства;

порядок укладення і виконання цивільно-правових договорів;

кон'юнктуру ринку транспортних послуг;

економіку, організацію виробництва, праці і керування;

порядок складання й узгодження бізнес-планів виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності автотранспортного підприємства;

організацію оплати і стимулювання праці;

порядок розробки і укладення галузевих тарифних угод, колективних договорів.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність заступника директора по перевезеннях

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора автотранспортного підприємства; Положення про автотранспортне підприємство, Посадова інструкція заступника директора по перевезеннях, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки заступника директора по перевезеннях

Заступник директора по перевезеннях виконує наступні обов'язки:

4.1. Керує відповідно до чинного законодавства виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю структурного підрозділу, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, схоронність і ефективне використання майна, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

4.2. Забезпечує виконання завдань плану перевезень по всіх техніко-експлуатаційних показниках з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху.

4.3. Керує діяльністю підрозділів експлуатаційної служби організації (транспортного підприємства).

4.4. Здійснює керівництво розробкою поточних і перспективних планів перевезень, вивченням регіону, що обслуговується, обсягів і напрямків потоків вантажів і пасажирів.

4.5. Вживає заходи по своєчасному укладенню договорів з організаціями і контролює їх виконання.

4.6. Забезпечує виконання всіх договорів на перевезення вантажів, рейсів на автобусних маршрутах.

4.7. Організує роботу з розвитку і розширення платних послуг населенню.

4.8. Вживає заходи по своєчасному забезпеченню повноти надходження доходів від перевезень, зниження собівартості перевезень.

4.9. Організує змінно-добове планування перевезень, розробку розкладів маршрутів і забезпечує їх виконання з дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв.

4.10. Очолює роботу з визначення потреб у рухомому складі і розподілу його по маршрутах.

4.11. Укладає з науково-дослідними, проектними й іншими організаціями договори на розробку нової технології перевезень, проектів автоматизованих систем керування технологічними процесами перевезень, здійснює контроль за їх розробкою.

4.12. Організує розгляд і впровадження проектів, розроблених сторонніми організаціями.

4.13. Керує розробкою відповідної документації, необхідної для відкриття нового і зміни діючого маршрутів.

4.14. Погоджує з органами місцевого самоврядування питання, зв'язані з перевезеннями.

4.15. Координує роботу автомобільного транспорту з іншими видами транспорту.

4.16. Забезпечує своєчасне і правильне складання обліку і звітності про роботу автомобільного транспорту по всіх техніко-експлуатаційних показниках.

4.17. Організує контроль за станом шляхової і білетно-облікової документації, обліку і нормування автомобільного палива.

4.18. Контролює результати роботи, стан трудової і виробничої дисципліни в підлеглих підрозділах.

4.19. Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних, фінансових ресурсів, оцінку результатів виробничої діяльності і якості транспортних послуг.

4.20. Видає накази (розпорядження) по усіх напрямках діяльності структурного підрозділу.

4.21. Визначає функції і задачі профільних структурних підрозділів.

4.22. Укладає трудові договори з працівниками, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, графік відпусток, посадові інструкції, виробничі інструкції й інші організаційно-правові документи.

4.23. Забезпечує: сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні і рішенні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності роботи підлеглих; застосування принципів матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу; виплату заробітної плати у встановлений термін.

4.24. Встановлює обов'язки для персоналу, доручає ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів.

4.25. Приймає рішення про прийом, переміщення і звільнення підлеглих працівників; застосовує міри заохочення до працівників, що відрізнилися; накладає стягнення на порушників виробничої і трудової дисципліни; вирішує у встановленому порядку питання направлення працівників у службові відрядження.

4.26. Відстороняє від роботи працівників, що не пройшли у встановленому порядку медичний огляд, перевірку кваліфікаційних знань, перевірку знань правил техніки безпеки, ін.

4.27. Забезпечує проходження працівниками, безпосередньо зв'язаними з рухом транспортних засобів медичного огляду у встановлений термін.

4.28. Організує облік послуг, що надаються, і забезпечує представлення звітності про діяльність у зацікавлені органи, а також, власнику транспортного підприємства.

 1. Права заступника директора по перевезеннях

Заступник директора по перевезеннях має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність заступника директора по перевезеннях

Заступник директора по перевезеннях несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи заступника директора по перевезеннях

Режим роботи заступника директора по перевезеннях визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці заступника директора по перевезеннях

Умови оплати праці заступника директора по перевезеннях визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00