Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника приготування кулінарних та кондитерських жирів

Посадова інструкція апаратника приготування кулінарних та кондитерських жирів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника приготування кулінарних та кондитерських жирів.

1.2  Апаратник приготування кулінарних та кондитерських жирів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Апаратник приготування кулінарних та кондитерських жирів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника приготування кулінарних та кондитерських жирів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи неменьш 1 року

2.3.

знання

фізико-хімічні показники готової продукції, властивості і рецептури жирів;

будову і правила експлуатації устаткування своєї дільниці;

призначення і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів;

правила безпечного ведення робіт з холодоагентами; вимоги до якості готової продукції і методи її контролю.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника приготування кулінарних та кондитерських жирів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу виробництва харчових жирів); Положення про відділ виробництва харчових жирів, Посадова інструкція апаратника приготування кулінарних та кондитерських жирів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратник приготування кулінарних та кондитерських жирів

4.1.     Веде технологічний процес приготування кулінарних та кондитерських жирів на автоматичній лінії.

4.2.     Розраховує жирові компоненти і змішує їх.

4.3.     Регулює подавання холодоагенту для охолодження жирів та вугільного газу для одержання потрібної консистенції жирів.

4.4.     Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму.

4.5.     Контролює виробничий процес і якість готової продукції за допомогою засобів автоматики та результатами аналізів.

4.6.     Відбирає проби.

4.7.     Веде технічну документацію.

 1. Права апаратник приготування кулінарних та кондитерських жирів

Апаратник приготування кулінарних та кондитерських жирів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалистів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалистів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника приготування кулінарних та кондитерських жирів

Апаратник приготування кулінарних та кондитерських жирів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратник приготування кулінарних та кондитерських жирів

Режим роботи апаратник приготування кулінарних та кондитерських жирів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратник приготування кулінарних та кондитерських жирів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00