Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника іонообмінного очищення гліцерину

Посадова інструкція апаратника іонообмінного очищення гліцерину

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника іонообмінного очищення гліцерину.

1.2  Апаратник іонообмінного очищення гліцерину відноситься до категорії фахівців.

1.3  Апаратник іонообмінного очищення гліцерину призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника іонообмінного очищення гліцерину:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

технологічну схему іонообмінного очищення гліцеринових вод, регенерації іонообмінних смол; технологію концентрування очищених гліцеринових вод;

головні фізико-хімічні властивосп та хімічний склад Іонообмінних смол І гліцерину;

вимоги до динамітного гліцерину і гліцерину вищих сортів:

методи визначення ступенів чистоти очищеної гліцеринової води, знесоленої води з допоміжних апаратів;

методи розрахунків вмісту солі в очищуваній воді, компонентів регенераційних розчинів;

методи визначення концентрації гліцерину по рефракції та ареометру, кількості гліцерину у водних розчинах.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

6-й розряд

Вимоги для апаратника 5-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищеш кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професіє 4 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника іонообмінного очищення гліцерину

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу вирбництва олії та жирів); Положення про відділ вирбництва олії та жирів, Посадова інструкція апаратника іонообмінного очищення гліцерину, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника іонообмінного очищення гліцерину

4.1. Веде процес виробництва динамітного та інших сортів гліцерину методом глибокого іонообмінного очищення і концентрації очищених гліцеринових вод.

4.2. Готує іонообмінні та вакуумвипарні установки до пуску.

4.3. Налагоджує і пускає устаткування.

4.4. Веде процес охолоджування гліцеринової води, сорбції барвникових речовин, уловлювання дрібнодисперсних часток методом пропускання гліцеринових вод крізь охолоджувач і освітлювальний фільтр.

4.5. Вилучає розчинені у гліцериновій воді солі.

4.6. Веде процес концентрації гліцеринової води, очищеної іонообмінними смолами на трикорпусному устаткуванні безперервної дії.

4.7. Регулює і налагоджує роботу автоматичних регуляторів, вакуум-устаткування, інших апаратів, усього технологічного режиму виготовлення продукції  необхідної концентрації.

4.8. Бере проби гліцеринової води після катіонітових та іонітових апаратів виготовлення гліцерину.

4.9. Визначає якість очищення гліцеринової  води  іонообмінними  смолами  й  концентрації виготовленого гліцерину.

4.10. Визначає час зниження ступеня очищення фільтру і необхідності припинення  робочої фільтрації, а  також проведення регенерації.

4.11. Веде розрахунок кількості іонообмінної смоли, що завантажується в апарат, комплектів регенераційних розчинів, води та інших матеріалів.

4.12. Перевіряє ступінь хімічної чистоти знесоленої води, контролює приготування розчинів на нейтралізацію і регенерацію, веде процес нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонообмінних смол у іонообмінних апаратах.

4.13. Перевіряє повноту промивання іонообмінних апаратів від гліцерину, закінчення регенерації іонообмінних смол.

4.14. Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму.

4.15 Керує усім циклом технологічних процесів очищення і  виготовлення динамітного  і  вищих  сортів  гліцерину.

4.16. Координує роботу промислових ділянок: підготовчої, іонообмінного очищення і концентрації гліцеринових вод.

 1. Права апаратника іонообмінного очищення гліцерину

Апаратник іонообмінного очищення гліцерину має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалистів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалистів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника іонообмінного очищення гліцерину

Апаратник іонообмінного очищення гліцерину відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника іонообмінного очищення гліцерину

Режим роботи апаратника іонообмінного очищення гліцерину визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника іонообмінного очищення гліцерину визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00