Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника виробництва заквасок

Посадова інструкція апаратника виробництва заквасок

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника виробництва заквасок.

1.2  Апаратник виробництва заквасок відноситься до категорії  технічних виконавців.

1.3  Апаратник виробництва заквасок призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника виробництва заквасок:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією апаратника виробництва технічної продукції 3 розряду - не менше 1 року.

2.3.

знання

основи мікробіології кисломолочних продуктів масла та сиру, технологію їх виробництва;

технологічну інструкцію з виготовлення виробничих заквасок і вимоги до них;

призначення і приготування мийних та дезінфікуючих розчинів;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

4-й розряд, підвищення кваліфікації.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника виробництва заквасок

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ виробництва заквасок, Посадова інструкція апаратника виробництва заквасок, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника виробництва заквасок

4.1.Веде процес виготовлення виробничих  заквасок з лабораторних заквасок чистих культур.

4.2.Стерилізує посуд та інший   інвентар,   застосовуваний   під   час   вироблення   виробничої закваски.

4.3.Пастеризує і охолоджує сировину.

4.4.Заквашує її  стежить за температурою закваски за контрольно-вимірювальними приладами і за її    готовністю.

4.5.Направляє    проби    закваски    в    лабораторію    ті бактеріальний аналіз і визначення кислотності.

4.6.Передає закваску за призначенням для виробництва різних видів продукції.

4.7.Готує мийний розчин заданої концентрації.

4.8.Миє і дезінфікує  інвентар   посуд і устаткування.

4.9.Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права апаратника виробництва заквасок

Апаратник виробництва заквасок має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника виробництва заквасок

Апаратник виробництва заквасок відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника виробництва заквасок

Режим роботи апаратника виробництва заквасок визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника виробництва заквасок визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00