Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція майстра виробничої дільниці

Посадова інструкція майстра виробничої дільниці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність майстра виробничої дільниці.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Майстер виробничої дільниці призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Майстер виробничої дільниці підпорядковується безпосередньо начальнику структурного підрозділу підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше   2 років.

1.6. Майстер виробничої дільниці повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності.

1.6.2. Технічні характеристики і вимоги до продукції, що випускає дільниця, технологію її виробництва.

1.6.3. Устаткування дільниці і правила його технічної експлуатації.

1.6.4. Методи техніко-економічного і виробничого планування.

1.6.5. Господарський рахунок.

1.6.6. Порядок тарифікації робіт та робітників.

1.6.7. Норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду.

1.6.8. Чинні положення з оплати праці.

1.6.9. Передовий вітчизняний і світовий досвід управління виробництвом.

1.6.10. Основи економіки, організації виробництва, праці і управління.

1.6.11. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.12. Основи трудового законодавство України.

1.6.13. Нормативні акти з охорони праці, що стосуються будови і безпечної експлуатації устаткування дільниці, правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час виконання всіх робіт, що виконуються у дільниці, а також з утримання і експлуатації виробничих приміщень.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки майстра виробничої дільниці визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Майстер виробничої дільниці:

2.2.1. Забезпечує виконання в установлені строки завдань з виробництва продукції (робіт, послуг) заданої номенклатури (асортименту), підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції на основі повного завантаження устаткування і використання його технічних можливостей, раціонального витрачення сировини, матеріалів, палива, енергії.

2.2.2. Організовує підготовку виробництва, забезпечує розміщення робітників і бригад, контролює додержання технологічних процесів, оперативно виявляє і ліквідує причини їх порушення.

2.2.3. Бере участь у розробленні нових та в удосконаленні діючих технологічних процесів, режимів і графіків виробництва.

2.2.4. Перевіряє якість продукції, здійснює заходи щодо запобігання браку.

2.2.5. Бере участь у прийманні закінчених робіт, пов’язаних з реконструкцією дільниці, ремонтом технологічного обладнання, механізацією і автоматизацією виробничих процесів і ручних робіт.

2.2.6. Впроваджує передові методи і прийоми праці, багатоверстатне і багатоагрегатне обслуговування, суміщення професій, організовує раціоналізацію робочих місць.

2.2.7. Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, ритмічну роботу дільниці, ефективне використання виробничих площ, устаткування, оргтехніки, оснащення та інструменту.

2.2.8. Здійснює формування бригад, планує, координує їх діяльність.

2.2.9. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам відповідно до затверджених графіків виробництва.

2.2.10. Проводить виробничий інструктаж з робітниками.

2.2.11. Вживає заходів, які забезпечують виконання правил охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, технічної експлуатації устаткування і інструменту.

2.2.12. Вносить пропозиції щодо присвоєння розрядів робітникам, бере участь у тарифікації робіт і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці.

2.2.13. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати, який установлений колективу дільниці, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

2.2.14. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку творчої ініціативи, виконанню особистих виробничих планів, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

2.2.15. Забезпечує своєчасний контроль за встановленим порядком норм трудових витрат, упровадженням технічно обґрунтованих норм і нормованих завдань, правильним та ефективним застосуванням систем заробітної плати і преміювання.

2.2.16. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці, підвищення культури виробництва.

2.2.17. Сприяє створенню в колективі обстановки взаємної допомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття високої відповідальності за виконання виробничих завдань.

2.2.18. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників і бригадирів, навчання їх іншим та суміжним професіям, розвитку наставництва.

2.2.19. Веде виховну роботу в колективі.

2.2.20. Забезпечує правильну організацію і безпечне ведення робіт, безпечну експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт устаткування, механізмів, інструменту, контрольно-вимірювальних приладів, засобів захисту, а також утримання робочих місць у належному стані.

2.2.21. Забезпечує раціональне і безпечне розміщення матеріалів, запасних частин, деталей, інструментів, пристроїв на робочих місцях, їх зберігання, не допускає нагромаджування, мотлоху в проходах і проїздах.

2.2.22. Керує роботами підвищеної небезпеки за розробленими планами або за нарядами-допусками і не допускає виконання цих робіт без оформлення відповідних документів.

2.2.23. Забезпечує проходження періодичних медичних оглядів робітників згідно із затвердженим графіком проходження медичних оглядів.

2.2.24. Забезпечує дотримання робітниками трудової і виробничої дисципліни, правил і інструкцій з безпечного ведення робіт, технологічних режимів  і регламентів, забезпечує  застосування безпечних методів праці.

2.2.25. Не допускає роботи на несправному устаткуванні і застосування несправних інструментів, пристроїв тощо.

2.2.26. Не допускає до роботи осіб з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.

2.2.27. Контролює стан здоров’я та самопочуття працівників; не допускає до роботи працівників, які мають скарги на стан здоров’я.

2.2.28. Виконує затверджені графіки планово - попереджувальних ремонтів обладнання та оформляє їх результати.

2.2.29. Приймає участь у протиаварійних тренуваннях персоналу згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.30. Виконує приписи органів державного нагляду, представників відомчого нагляду, розпорядження та вказівки керівництва підприємства.

2.2.31. Здійснює контроль забезпеченості працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також контроль за правильним застосуванням цих засобів; не допускає робітника до роботи без наявності відповідного спецодягу, спецвзуття, інших ЗІЗ, запобіжних пристосувань та огорож.

2.2.32. Організовує заміри загазованості повітряного середовища згідно з вимогами нормативних актів з охорони праці.

2.2.33. Перевіряє відповідність термінів освідоцтва пристроїв до вантажопідіймальних механізмів, посудин, що працюють під тиском, діелектричних захисних засобів тощо, а  також наявність посвідчень на право ведення робіт підвищеної небезпеки.

2.2.34. Контролює стан умов праці; регулярно (у встановлені терміни) перевіряє стан робочих місць, правильність експлуатації устаткування, механізмів, пристроїв та інструменту.

2.2.35. Забезпечує робочі місця знаками безпеки, попереджувальними написами і плакатами, комплектом документації (інструкціями, правилами, положеннями).

2.2.36. Забезпечує дотримання режиму робочого часу і відпочинку робітниками, охорону праці жінок та неповнолітніх, дотримання робітниками норм перенесення вантажу.

2.2.37. Розглядає на зборах робітників стан умов праці на робочих місцях; аналізує результати перевірок робочих місць, огляду устаткування і механізмів; розбирає виявлені  порушення і недоліки; доводить до відому робітників зміст наказів і розпоряджень з охорони праці, обставини і причини нещасних випадків.

2.2.38. Приймає участь у роботі з пропаганди охорони праці.

2.2.39. Збирає і узагальнює зауваження і пропозиції робітників з питань охорони праці і передає їх керівництву структурного підрозділу підприємства.

2.2.40. Забезпечує виконання у встановлені терміни запланованих заходів із забезпечення безпечних умов праці, а також пропозицій робітників з питань охорони праці,  ліквідує виявлені порушення і недоліки.

2.2.41. Інформує у встановлені терміни керівництво структурного підрозділу підприємства про стан умов праці на об'єктах, про проведені заходи щодо поліпшення охорони і умов праці, про виконання наказів і розпоряджень.

2.2.42. Проводить у встановлені терміни інструктажі з робітниками з безпечних методів роботи з відповідним оформленням у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

2.2.43. При видачі робітникам завдання на виконання робіт з небезпечними умовами праці (робота за нарядом-допуском) проводить із ними спеціальний інструктаж з відповідними записами у наряді-допуску.

2.2.44. Приймає участь у розробленні і перегляді інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт; вносить керівництву структурного підрозділу підприємства пропозиції про зміни і доповнення до інструкцій.

2.2.45. Здійснює постійний контроль за стажуванням нових робітників; по закінченні стажування під час співбесіди перевіряє засвоєння робітниками безпечних прийомів  роботи і знання інструкцій; за необхідністю роз'яснює робітникам вимоги правил і інструкцій з показом правильних прийомів роботи.

2.2.46. Приймає участь у перевірці знань з охорони праці робітників дільниці.

2.2.47. У разі нещасного випадку організовує надання долікарської допомоги потерпілому і направляє його до медичної установи; негайно повідомляє керівництво структурного підрозділу підприємства і профспілковий комітет про нещасний випадок, що стався; вживає заходів щодо зберігання обстановки на робочому місці і стану устаткування таким, якими вони були на момент нещасного випадку або аварії (якщо це не погрожує життю і здоров'ю оточуючих робітників і не викликає аварії).

2.2.48. Здійснює передбачені в актах розслідування нещасних випадків заходи і про їх виконання інформує начальника структурного підрозділу підприємства.

2.2.49. Здійснює контроль за станом охорони праці першого ступеню.

2.2.50. Бере участь у складанні комплексних планів поліпшення умов і безпеки праці у дільниці.

2.2.51. Організовує контроль за виконанням планів поліпшення умов і безпеки праці у дільниці.

2.2.52. Організовує негайний виклик:

- пожежної охорони уразі виникнення загорання;

- газорятувальної служби у разі раптового виходу (прориву) газів і пари;

- швидкої допомоги під час нещасних випадків, опіків, отруєнь.

3. ПРАВА

3.1. Майстер виробничої дільниці має право:

а) зупиняти роботу технічно несправного, із закінченим терміном служби і випробування обладнання, інвентарю та інструменту;

б) давати вказівки на припинення робіт у дільниці у випадках порушення правил безпечної експлуатації обладнання, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

в) відстороняти від роботи робітників, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

г) контролювати виконання заходів з охорони праці у дільниці;

д) контролювати виконання комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці у дільниці;

е) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях робітників дільниці, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно - правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань майстер виробничої дільниці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. В своїй роботі підпорядковується начальнику структурного підрозділу підприємства.

5.2. Здійснює керівництво працівниками виробничої дільниці.

5.3 З питань охорони праці майстер виробничої     дільниці організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)