Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника білизняних сушильних установок

Посадова інструкція апаратника білизняних сушильних установок

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника білизняних сушильних установок.

1.2  Апаратник білизняних сушильних установок відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Апаратник білизняних сушильних установок призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачеві виробництвом

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника білизняних сушильних установок:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

технологію сушіння білизни, виробів і одягу в сушильних барабанах і сушильних шафах;

типи сушильних барабанів і шаф;

норми завантаження білизни й одягу в сушильні барабани і куліси;

пристрій і принцип дії сушильних барабанів і куліс;

правила перевірки й експлуатації сушильного устаткування;

тепловий режим сушіння і правила техніки безпеки;

властивості матеріалів;

характеристики небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

вказівки по безпечному стану робочого місця;

основні види відхилень від нормального технологічного режиму і методи їх усунення;

дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій;

вимоги до використання засобів захисту;

способи і прийоми безпечного виконання робіт;

порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

порядок дій і оповіщення свого безпосереднього керівника при виникненні аварій і ситуацій, що можуть привести до небажаних наслідків;

правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;

санітарні правила стану пралень;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність апаратника білизняних сушильних установок

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (завідувача виробництвом); Положення про підрозділ, Посадова інструкція апаратника білизняних сушильних установок, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника білизняних сушильних установок

4.1. Апаратник білизняних сушильних установок перед початком робочого дня:

—  проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;

—  проходить у встановленому порядку інструктаж, по охороні праці;

—  приймає робоче місце;

—  підготовляє робоче місце і засоби індивідуального захисту;

—  перевіряє справність устаткування, пристосувань і інструмента, огороджень, сигналізації, блокувальних і інших пристроїв, захисного заземлення, вентиляції місцевого освітлення і т.п.;

4.2. У процесі роботи апаратник білизняних сушильних установок:

—  дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;

—  дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;

—  негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

—  надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні в аварійних ситуаціях і раптовому захворюванні;

4.3. Протягом робочого дня апаратник білизняних сушильних установок:

—  здійснює сушіння білизни й одягу в сушильних машинах (барабанах) і в кулісних сушильних шафах;

—  підготовляє сушильні барабани і куліси до роботи;

—  робить завантаження білизни й одягу в барабани;

—  здійснює розвішування білизни й одягу в сушильних кулісах у встановленому порядку;

—  визначає тривалість сушіння різного виду білизни й одягу;

—  перевіряє процес сушіння;

—  здійснює контроль за температурним режимом у сушильних барабанах і сушильних шафах;

—  робить вивантаження білизни й одягу із сушильних барабанів і знімання білизни із сушильних куліс;

—  визначає вологість білизни після сушіння;

4.4. Апаратник білизняних сушильних установок наприкінці робочого дня:

—  здійснює прибирання робочого місця;

—  здає робоче місце.

 1. Права апаратника білизняних сушильних установок

Апаратник білизняних сушильних установок має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника білизняних сушильних установок

Апаратник білизняних сушильних установок несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника білизняних сушильних установок

Режим роботи апаратника білизняних сушильних установок визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника білизняних сушильних установок визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту