Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція апаратника білизняних сушильних установок

Посадова інструкція апаратника білизняних сушильних установок

Посадова інструкція апаратника білизняних сушильних установок

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника білизняних сушильних установок.

1.2  Апаратник білизняних сушильних установок відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Апаратник білизняних сушильних установок призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачеві виробництвом

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника білизняних сушильних установок:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

технологію сушіння білизни, виробів і одягу в сушильних барабанах і сушильних шафах;

типи сушильних барабанів і шаф;

норми завантаження білизни й одягу в сушильні барабани і куліси;

пристрій і принцип дії сушильних барабанів і куліс;

правила перевірки й експлуатації сушильного устаткування;

тепловий режим сушіння і правила техніки безпеки;

властивості матеріалів;

характеристики небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

вказівки по безпечному стану робочого місця;

основні види відхилень від нормального технологічного режиму і методи їх усунення;

дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій;

вимоги до використання засобів захисту;

способи і прийоми безпечного виконання робіт;

порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

порядок дій і оповіщення свого безпосереднього керівника при виникненні аварій і ситуацій, що можуть привести до небажаних наслідків;

правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;

санітарні правила стану пралень;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність апаратника білизняних сушильних установок

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (завідувача виробництвом); Положення про підрозділ, Посадова інструкція апаратника білизняних сушильних установок, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника білизняних сушильних установок

4.1. Апаратник білизняних сушильних установок перед початком робочого дня:

—  проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;

—  проходить у встановленому порядку інструктаж, по охороні праці;

—  приймає робоче місце;

—  підготовляє робоче місце і засоби індивідуального захисту;

—  перевіряє справність устаткування, пристосувань і інструмента, огороджень, сигналізації, блокувальних і інших пристроїв, захисного заземлення, вентиляції місцевого освітлення і т.п.;

4.2. У процесі роботи апаратник білизняних сушильних установок:

—  дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;

—  дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;

—  негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

—  надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні в аварійних ситуаціях і раптовому захворюванні;

4.3. Протягом робочого дня апаратник білизняних сушильних установок:

—  здійснює сушіння білизни й одягу в сушильних машинах (барабанах) і в кулісних сушильних шафах;

—  підготовляє сушильні барабани і куліси до роботи;

—  робить завантаження білизни й одягу в барабани;

—  здійснює розвішування білизни й одягу в сушильних кулісах у встановленому порядку;

—  визначає тривалість сушіння різного виду білизни й одягу;

—  перевіряє процес сушіння;

—  здійснює контроль за температурним режимом у сушильних барабанах і сушильних шафах;

—  робить вивантаження білизни й одягу із сушильних барабанів і знімання білизни із сушильних куліс;

—  визначає вологість білизни після сушіння;

4.4. Апаратник білизняних сушильних установок наприкінці робочого дня:

—  здійснює прибирання робочого місця;

—  здає робоче місце.

 1. Права апаратника білизняних сушильних установок

Апаратник білизняних сушильних установок має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника білизняних сушильних установок

Апаратник білизняних сушильних установок несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника білизняних сушильних установок

Режим роботи апаратника білизняних сушильних установок визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника білизняних сушильних установок визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00