Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника томатосокового агрегату

Посадова інструкція апаратника томатосокового агрегату

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника томатосокового агрегату.

1.2  Апаратник томатосокового агрегату відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Апаратник томатосокового агрегату призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника томатосокового агрегату:

2.1.

Освіта

Професійно-технічна освіта

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за технологічно суміжною професією З розряду — не менше 1 року.

2.3.

знання

технологічний процес виробництва томатного соку; будову агрегату і контрольно-вимірювальних приладів; послідовність вмикання та вимикання вузлів агрегату; способи усунення несправностей у роботі устаткування;

методи контролю заданих температури і тиску у вакуумпідігрівнику;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

4-й розряд, підвищення кваліфікації

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника томатосокового агрегату

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ перероблення фруктів та овочів, Посадова інструкція апаратника томатосокового агрегату, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника томатосокового агрегату

4.1.                       Веде процес виробництва томатного соку на томатосоковому аґреґаті.

4.2.                       Забезпечує надходження на лінію сировини з якістю передбаченою технологічною інструкцією, і рівномірне завантаження томатів у бункер дробарки.

4.3.                       Регулює роботу вакуум-підігрівника, екстрактора і протиральної машини.

4.4.                       Контролює подавання пари у вакуумпідігрівник і підтримує задані температуру й тиск. Забезпечує повне віджимання томатного соку і суворе виконання технологічних інструкцій. Пускає і зупиняє насос для перекачування томатного соку і забезпечує своєчасне подавання готового соку до розфасувального відділення.

4.5.                       Перевіряє технічний стан томатосокового агрегату, готує його до роботи.

4.6.                       Запобігає потраплянню в устаткування сторонніх предметів, поломці протиральних сит та іншим несправностям.

4.7.                       Замінює сита.

4.8.                       Усуває виявлені дефекти в роботі агрегату.

4.9.                       Перевіряє справність контрольно-вимірювальних приладів.

4.10.  Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права апаратника томатосокового агрегату

Апаратник томатосокового агрегату має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника томатосокового агрегату

Апаратник томатосокового агрегату відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника томатосокового агрегату

Режим роботи апаратника томатосокового агрегату визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника томатосокового агрегату визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00