Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція техніка по захисту інформації

Посадова інструкція техніка по захисту інформації

Посадова інструкція техніка по захисту інформації

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність техніка по захисту інформації.

1.2  Технік по захисту інформації відноситься до категорії фахівців.

1.3  Технік по захисту інформації призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу по захисту інформації.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до техніка по захисту інформації:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу*

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти про державну таємницю.

Документи, що визначають основні напрямки економічного і соціального розвитку галузі.

Нормативні і методичні матеріали з питань, пов'язаних із забезпеченням захисту інформації.

Перспективи розвитку, спеціалізацію і напрямки діяльності підприємства і його підрозділів.

Характер взаємодії підрозділів у процесі досліджень і розробок і порядок проходження службової інформації.

Систему організації комплексного захисту інформації, що діє в галузі, на підприємстві.

Перспективи розвитку і напрямки розвитку технічних і програмно-математичних засобів захисту інформації.

Методи і засоби контролю відомостей, що охороняються, виявлення каналів витоку інформації, організацію технічної розвідки.

Методи планування й організації проведення наукових досліджень, розробок, виконання робіт із захисту інформації.

Порядок укладення договорів на проведення спеціальних досліджень і перевірок, робіт із захисту технічних засобів передачі, обробки, відображення і збереження інформації.

Вітчизняний і закордонний досвід в області технічної розвідки і захисту інформації.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

*На посаду:

- техніка по захисту інформації II категорії -особа, що має середню професійну освіту і стаж роботи на посаді техніка по захисту інформації чи на інших посадах, що займаються фахівцями із середнєю професійною освітою, не менш 2 років;

- техніка по захисту інформації I категорії - особа, що має середню професійну освіту і стаж роботи на посаді техніка по захисту інформації II категорії не менш 2 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність техніка по захисту інформації

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу по захисту інформації); Положення про відділ по захисту інформації, Посадова інструкція техніка по захисту інформації, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки техніка по захисту інформації

Технік по захисту інформації :

4.1. Бере участь у роботі з забезпечення інформаційної безпеки досліджень і розробок, дотримання державної таємниці.

4.2. Здійснює перевірку технічного стану, установку, налагодження і регулювання апаратури і приладів, їх профілактичні огляди і поточний ремонт.

4.3. Виконує роботи з експлуатації засобів захисту і контролю інформації, стежить за роботою апаратури й іншого устаткування.

4.4. Веде облік робіт і об'єктів, що підлягають захисту, встановлених технічних засобів, журнали порушень їх роботи, довідники.

4.5. Готує технічні засоби для проведення усіх видів планових і позапланових контрольних перевірок, атестації устаткування, а також у разі потреби, до здачі в ремонт.

4.6. Проводить спостереження, виконує роботу по оформленню протоколів спеціальних вимірів і іншої технічної документації, у тому числі звітної, зв'язаної з експлуатацією засобів і контролю інформації.

4.7. Виконує необхідні розрахунки, аналізує й узагальнює результати, складає технічні звіти й оперативні відомості.

4.8. Визначає причини відмовлень у роботі технічних засобів, готує пропозиції по їх усуненню і попередженню, забезпеченню високої якості і надійності устаткування, що використовується, підвищенню ефективності заходів щодо контролю і захисту інформації.

4.9. Бере участь у впровадженні розроблених технічних рішень і проектів, наданні технічної допомоги при виготовленні, монтажі, налагодженні, іспитах і експлуатації апаратури, що проектується.

4.10. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

 1. Права техніка по захисту інформації

Технік по захисту інформації  має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність техніка по захисту інформації

Технік по захисту інформації несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи техніка по захисту інформації

Режим роботи техніка по захисту інформації  визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці техніка по захисту інформації  визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00