Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція начальника відділу науково-технічної інформації

Посадова інструкція начальника відділу науково-технічної інформації

Посадова інструкція начальника відділу науково-технічної інформації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу науково-технічної інформації.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу науково-технічної інформації призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу науково-технічної інформації підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з науково-технічної інформації за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу науково-технічної інформації повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації науково-технічної інформації.

1.6.2. Правила, інструкції, положення та інші нормативні акти, що визначають систему комплектування, збереження, пошуку та видавання наукової і виробничо - технічної інформації.

1.6.3. Перспективи розвитку галузі і  підприємства.

1.6.4. Становище та перспективи розвитку вітчизняної і зарубіжної науки та техніки у відповідних галузях знань і видах економічної діяльності.

1.6.5. Виробничу та організаційну структуру підприємства.

1.6.6. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

1.6.7. Методи організації планування інформаційної роботи.

1.6.8. Державну систему науково-технічної інформації.

1.6.9. Технічні засоби пошуку, опрацювання, збереження, оновлення і передавання інформації.

1.6.10. Організацію довідково-інформаційного фонду.

1.6.11. Порядок підготовки інформаційних матеріалів, каталогів, проспектів до видання та основи редакційно-видавницької роботи.

1.6.12. Діючий порядок координації перекладів.

1.6.13. Організацію бібліотечної роботи.

1.6.14. Передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі організації науково-технічної інформації на підприємствах.

1.6.13. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

1.6.14. Основи трудового законодавства.

1.6.15. Правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації електронно - обчислювальних машин.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу механізації та автоматизації виробничих процесів визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу науково-технічної інформації:

2.2.1. Організовує забезпечення підрозділів підприємства, окремих працівників інформацією про вітчизняні та світові досягнення науки, техніки і передового виробничого досвіду.

2.2.2. Керує розробленням планів інформаційної роботи відповідно до профілю підприємства і перспектив його розвитку, створення довідково-інформаційного фонду, його довідково-пошукового апарату.

2.2.3. Забезпечує систематичне поповнення фонду на основі тематичних планів комплектування вітчизняними та зарубіжними матеріалами.

2.2.4. Очолює роботу з виявлення потреби працівників підприємства в науково-технічної інформації, яка необхідна для розроблення конструкторських та технологічних проектів, прийняття технічних і організаційних рішень, підготовки заходів щодо вдосконалення виробничих процесів, організації праці та управління підприємством.

2.2.5. Організовує обмін інформацією про досягнення науки і техніки, збирання, систематизацію, вивчення та узагальнення інформаційних матеріалів, складання рефератів і анотацій, тематичних оглядів про стан і тенденції розвитку виробництва, а також проведення робіт з порівняння результатів діяльності підприємства і досягнень аналогічних вітчизняних та зарубіжних підприємств, підготовку матеріалів про передовий виробничий досвід підприємства за запитами сторонніх організацій.

2.2.6. Здійснює контроль за використанням інформаційних матеріалів у підрозділах підприємства.

2.2.7. Розробляє пропозиції щодо включення технічних досягнень і передового виробничого досвіду, запозичених із матеріалів науково-технічної інформації, до планів підприємства.

2.2.8. Забезпечує участь відділу в пропаганді досягнень вітчизняної і світової науки і техніки, передового досвіду, в організації їх упровадження, а також у проведенні нарад, семінарів, лекцій, екскурсій, виставок, демонстрації науково-технічних фільмів.

2.2.9. Бере участь у підготовці до видання інформаційних матеріалів, каталогів та проектів на продукцію, що випускається підприємством.

2.2.10. Організовує збирання матеріалів та їх подання за встановленим порядком в органи науково - технічної інформації, перекладання іноземної літератури, каталогів, науково-технічної документації з одержанням діючого порядку координації перекладів, ведення обліку ефективності використання на підприємстві інформаційних матеріалів про досягнення науки і техніки, передового вітчизняного досвіду, підготовку звітності про інформаційну роботу відділу.

2.2.11. Приймає участь у розробленні щорічних та перспективних планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у тому числі робіт з охорони праці.

2.2.12. Інформує структурні підрозділи підприємства з питань нових розробок у галузі охорони праці, про введення в дію нових (переглянутих) відомчих, галузевих та міжгалузевих нормативних актів з питань охорони праці.

2.2.13. Вивчає потрібність та забезпечує структурні підрозділи підприємства технічною літературою, документацією, засобами наочної агітації, методичними посібниками, інструкціями, знаками безпеки, комп’ютерними програмами з питань охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки

2.2.14. Бере участь у створенні кутків з охорони праці у структурних підрозділах підприємства, оснащенні кабінету охорони праці підприємства літературою, засобами наочної агітації з охорони праці.

2.2.15. Бере участь у розробленні плану комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці працівників відділу, організовує своєчасне виконання запланованих заходів.

2.2.16. Організовує розробку та своєчасний перегляд інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт для працівників науково-технічної бібліотеки.

2.2.17. Контролює дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки працівниками відділу та науково-технічної бібліотеки.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу науково-технічної інформації має право:

а) контролювати виконання планів інформаційної роботи підприємства, робіт із створення довідково - інформаційного фонду;

б) брати участь у розробленні планів науково - дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

в) здійснювати контроль за станом трудової дисципліни у відділі і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

г) виявляти порушення трудової дисципліни, вимог промислової санітарії та вживати заходів щодо їх усунення;

д) контролювати дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії працівниками відділу та науково-технічної бібліотеки;

е) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії, заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві за напрямом своєї  діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу науково-технічної інформації може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. В своїй роботі підпорядковується директору підприємства.

5.2. Здійснює керівництво науково-технічною бібліотекою і направляє її діяльність.

5.3. Керує працівниками відділу науково-технічної інформації.

5.4. Координує роботу науково-технічних товариств і надає їм методичну допомогу.

5.5. З питань охорони праці начальник відділу науково-технічної інформації організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.

5.6. Здійснює зв’язок з відділом охорони праці, керівниками структурних підрозділів з питань формування переліку для придбання необхідних законодавчих, нормативно-правових актів, технічної документації, журналів, іншої літератури.

5.7. Здійснює зв’язок з видавництвами та розповсюджувачами науково-технічної, економічної та іншої літератури, у тому числі з охорони праці.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)