Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з науково-технічної інформації

Посадова інструкція інженера з науково-технічної інформації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з науково-технічної інформації.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з науково-технічної інформації призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з науково-технічної інформації підпорядковується безпосередньо начальнику відділу науково-технічної інформації.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з науково-технічної інформації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з науково-технічної інформації  І категорії не менше 2 років.

Інженер з науково-технічної інформації І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з науково-технічної інформації ІІ категорії не менше 2 років,  для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з науково-технічної інформації ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з науково-технічної інформації не менше 2 років.

Інженер з науково-технічної інформації: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з науково-технічної інформації повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації науково-технічної інформації.

1.6.2. Перспективи розвитку вітчизняної і світової науки і техніки у відповідних сферах знань і галузях виробництва.

1.6.3. Виробничу та організаційну структуру підприємства.

1.6.4. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

1.6.5. Методи організації і планування інформаційної роботи.

1.6.6. Технічні засоби пошуку, опрацювання, збереження, оновлення і передавання інформації.

1.6.7. Правила, інструкції, положення та інші нормативні акти, що визначають систему комплектування, збереження, пошуку та видавання наукової і виробничо-технічної інформації.

1.6.8. Порядок підготовки інформаційних матеріалів, каталогів, проспектів до видання та основи редакційно-видавницької роботи.

1.6.9. Організацію довідково-інформаційного фонду.

1.6.10. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

1.6.11. Основи трудового законодавства.

1.6.12. Правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з науково-технічної інформації визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з науково-технічної інформації:

2.2.1. Вивчає потреби працівників підприємства в науково-технічній інформації і здійснює довідково - інформаційне забезпечення їх матеріалами про вітчизняні та світові досягнення науки, техніки і передового виробничого досвіду.

2.2.2. Бере участь у розробленні проектів планів проведення інформаційної роботи відповідно до профілю підприємства і перспектив його розвитку.

2.2.3. Веде картотеки і каталоги, працює над створенням і удосконаленням довідкового апарату фонду.

2.2.4. Оброблює і систематизує інформаційні матеріали, які надходять на підприємство, складає реферати та анотації, контролює їх практичне використання.

2.2.5. Бере участь у підготовці тематичних оглядів  стану і тенденцій розвитку виробництва, проведенні робіт з порівняння досягнутих результатів з результатами діяльності аналогічних вітчизняних та зарубіжних підприємств.

2.2.6. Готує матеріали про передовий виробничо-технічний досвід підприємства відповідно до замовлень інших підприємств та установ, веде листування з цих питань.

2.2.7. Бере участь в пропаганді досягнень вітчизняної і світової науки і техніки, передового досвіду, в організації їх упровадження, а також у проведенні нарад, семінарів, лекцій, екскурсій, виставок, демонстрації науково-технічних фільмів.

2.2.8. Веде облік ефективності використання інформаційних матеріалів на підприємстві під час освоєння передового досвіду.

2.2.9. Удосконалює форми і методи інформаційної роботи.

2.2.10. Готує звітність про роботу з науково - технічною інформацією.

2.2.11. Бере участь у підготовці до видання інформаційних матеріалів, каталогів та проектів на продукцію, що випускається підприємством.

2.2.12. Інформує структурні підрозділи підприємства з питань нових розробок у галузі охорони праці, про введення в дію нових (переглянутих) відомчих, галузевих та міжгалузевих нормативних актів з питань охорони праці.

2.2.13. Вивчає потреби та забезпечує структурні підрозділи підприємства технічною літературою, документацією, засобами наочної агітації, методичними посібниками, інструкціями, знаками безпеки, комп’ютерними програмами з питань охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки

2.2.14. Бере участь у створенні кутків з охорони праці у структурних підрозділах підприємства, оснащенні кабінету охорони праці підприємства літературою, засобами наочної агітації з охорони праці.

2.2.15. Зобов'язаний:

а) дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

б) знати і виконувати вимоги інструкцій, нормативно-правових актів з охорони праці, що стосуються правил безпечної експлуатації електронно-обчислювальних машин;

в) проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки.

2.2.16. Щоденно перевіряє стан охорони праці на робочому місці.

2.2.17. Негайно повідомляє свого безпосереднього або вищого керівника про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю або здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, аварію на виробництві або про погіршення стану свого здоров’я.

2.2.18. При нещасному випадку надає долікарську допомогу потерпілому, приймає участь у виклику “швидкої медичної допомоги”, за необхідності, газорятувальної служби або пожежної охорони.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з науково-технічної інформації має право:

а) на соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

б) знати про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я;

в) відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища або довкілля;

г) розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань;

д) вимагати від роботодавця переведення його на легшу роботу, встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання з набуття іншої професії, якщо за медичним висновком стан його здоров’я не дозволяє виконувати доручену йому роботу;

е) давати пропозиції з питань поліпшення умов і безпеки праці для включення їх в план комплексних заходів у колективному договорі;

ж) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за створення фонду науково-технічної інформації відповідної галузі виробництва та забезпеченням науково-технічною інформацією підрозділи підприємства, у тому числі з питань охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу науково-технічної інформації.

5.2. Здійснює зв’язок з відділом охорони праці, керівниками структурних підрозділів з питань формування переліку для придбання необхідних законодавчих, нормативно-правових актів, технічної документації, журналів, іншої літератури.

5.3. Здійснює зв’язок з видавництвами та розповсюджувачами науково-технічної, економічної та іншої літератури, у тому числі з охорони праці.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису) 

Помощь специалисту