Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція головного фахівця по захисту інформації

Посадова інструкція головного фахівця по захисту інформації

Посадова інструкція головного фахівця по захисту інформації

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головного фахівця по захисту інформації.

1.2  Головний фахівець по захисту інформації відноситься до категорії керівників.

1.3  Головний фахівець по захисту інформації призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу по захисту інформації.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу по захисту інформації

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам відділу по захисту інформації

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до головного фахівця по захисту інформації:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 3 років

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти про державну таємницю.

Документи, що визначають основні напрямки економічного і соціального розвитку галузі.

Нормативні і методичні матеріали з питань, пов’язаним із забезпеченням захисту інформації.

Перспективи розвитку, спеціалізацію і напрямки діяльності підприємства і його підрозділів.

Характер взаємодії підрозділів у процесі досліджень і розробки і порядок проходження службової інформації.

Систему організації комплексного захисту інформації, що діє в галузі, на підприємстві.

Перспективи розвитку і напрямки розвитку технічних і програмно-математичних засобів захисту інформації.

Методи і засоби контролю відомостей, що охороняються, виявлення каналів витоку інформації, організацію технічної розвідки.

Методи планування й організації проведення наукових досліджень, розробок, виконання робіт із захисту інформації.

Порядок укладення договорів на проведення спеціальних досліджень і перевірок, робіт із захисту технічних засобів передачі, обробки, відображення і збереження інформації.

Вітчизняний і закордонний досвід в області технічної розвідки і захисту інформації.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність головного фахівця з захисту інформації

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу по захисту інформації); Положення про відділ по захисту інформації, Посадова інструкція головного фахівця по захисту інформації, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки головного фахівця по захисту інформації

Головний фахівець по захисту інформації:

4.1. Керує виконанням робіт з комплексного захисту інформації в галузі, на підприємстві, забезпечуючи ефективне застосування всіх наявних організаційних і інженерно-технічних мір з метою захисту відомостей, що складають державну таємницю.

4.2. Бере участь у розробці технічної політики і визначенні перспектив розвитку технічних засобів контролю, організує розробку і впровадження нових технічних і програмно-математичних засобів захисту, що виключають чи істотно утрудняють несанкціонований доступ до службової інформації, що складає державну чи комерційну таємницю.

4.3. Бере участь у розгляді технічних завдань на проекти виробів, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, що підлягають захисту, здійснює контроль за включенням у них вимог нормативно-технічних і методичних документів по захисту інформації і виконанню цих вимог.

4.4. Готує пропозиції для включення в плани і програми робіт організаційних і інженерно-технічних заходів для захисту інформаційних систем.

4.5. Бере участь у роботі зі створення безпечних інформаційних технологій, що відповідають вимогам комплексного захисту інформації.

4.6. Організує проведення науково-дослідних робіт в області удосконалювання систем захисту інформації і підвищення їх ефективності.

4.7. Виконує весь комплекс (у тому числі особливо складних) робіт, зв'язаних з контролем і захистом інформації, на основі розроблених програм і методик.

4.8. Організує збір і аналіз матеріалів про можливі канали витоку інформації, у тому числі по технічним каналам, при проведенні досліджень і розробок, зв'язаних зі створенням і виробництвом спеціальних виробів (продукції), необхідних для проведення робіт із забезпечення захисту інформації.

4.9. Забезпечує координацію проведення організаційно-технічних заходів, розробку методичних і нормативних матеріалів і надання необхідної методичної допомоги в проведенні робіт із захисту інформації, оцінці техніко-економічної ефективності пропонованих і реалізованих організаційно-технічних рішень.

4.10. Організує роботу зі збору і систематизації необхідної інформації про об'єкти, що підлягають захисту, і відомостях, що охороняються, здійснює методичне керівництво і контроль за роботою по оцінці техніко-економічного рівня й ефективності заходів, що розробляються для захисту інформації.

4.11. Очолює роботу з узагальнення даних про потреби в технічних і програмно-математичних засобах захисту інформації, апаратурі контролю, складанню заявок на виготовлення цих засобів, організує їх одержання і розподіл між об'єктами захисту.

4.12. Сприяє поширенню передового досвіду і впровадженню сучасних організаційно-технічних мір, засобів і способів захисту інформації з метою підвищення його ефективності.

4.13. Забезпечує контроль за виконанням вимог нормативно-технічної документації, за дотриманням встановленого порядку виконання робіт, а також чинного законодавства при рішенні питань, що стосуються захисту інформації.

4.14. Координує діяльність підрозділів і фахівців із захисту інформації в галузі, на підприємстві.

 1. Права головного фахівця з захисту інформації

Головний фахівець з захисту інформації має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність головного фахівця з захисту інформації

Головний фахівець з захисту інформації несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи головного фахівця з захисту інформації

Режим роботи головного фахівця з захисту інформації визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці головного фахівця з захисту інформації

Умови оплати праці головного фахівця з захисту інформації визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00