Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція головного фахівця по захисту інформації

Посадова інструкція головного фахівця по захисту інформації

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головного фахівця по захисту інформації.

1.2  Головний фахівець по захисту інформації відноситься до категорії керівників.

1.3  Головний фахівець по захисту інформації призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу по захисту інформації.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу по захисту інформації

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам відділу по захисту інформації

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до головного фахівця по захисту інформації:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 3 років

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти про державну таємницю.

Документи, що визначають основні напрямки економічного і соціального розвитку галузі.

Нормативні і методичні матеріали з питань, пов’язаним із забезпеченням захисту інформації.

Перспективи розвитку, спеціалізацію і напрямки діяльності підприємства і його підрозділів.

Характер взаємодії підрозділів у процесі досліджень і розробки і порядок проходження службової інформації.

Систему організації комплексного захисту інформації, що діє в галузі, на підприємстві.

Перспективи розвитку і напрямки розвитку технічних і програмно-математичних засобів захисту інформації.

Методи і засоби контролю відомостей, що охороняються, виявлення каналів витоку інформації, організацію технічної розвідки.

Методи планування й організації проведення наукових досліджень, розробок, виконання робіт із захисту інформації.

Порядок укладення договорів на проведення спеціальних досліджень і перевірок, робіт із захисту технічних засобів передачі, обробки, відображення і збереження інформації.

Вітчизняний і закордонний досвід в області технічної розвідки і захисту інформації.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність головного фахівця з захисту інформації

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу по захисту інформації); Положення про відділ по захисту інформації, Посадова інструкція головного фахівця по захисту інформації, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки головного фахівця по захисту інформації

Головний фахівець по захисту інформації:

4.1. Керує виконанням робіт з комплексного захисту інформації в галузі, на підприємстві, забезпечуючи ефективне застосування всіх наявних організаційних і інженерно-технічних мір з метою захисту відомостей, що складають державну таємницю.

4.2. Бере участь у розробці технічної політики і визначенні перспектив розвитку технічних засобів контролю, організує розробку і впровадження нових технічних і програмно-математичних засобів захисту, що виключають чи істотно утрудняють несанкціонований доступ до службової інформації, що складає державну чи комерційну таємницю.

4.3. Бере участь у розгляді технічних завдань на проекти виробів, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, що підлягають захисту, здійснює контроль за включенням у них вимог нормативно-технічних і методичних документів по захисту інформації і виконанню цих вимог.

4.4. Готує пропозиції для включення в плани і програми робіт організаційних і інженерно-технічних заходів для захисту інформаційних систем.

4.5. Бере участь у роботі зі створення безпечних інформаційних технологій, що відповідають вимогам комплексного захисту інформації.

4.6. Організує проведення науково-дослідних робіт в області удосконалювання систем захисту інформації і підвищення їх ефективності.

4.7. Виконує весь комплекс (у тому числі особливо складних) робіт, зв'язаних з контролем і захистом інформації, на основі розроблених програм і методик.

4.8. Організує збір і аналіз матеріалів про можливі канали витоку інформації, у тому числі по технічним каналам, при проведенні досліджень і розробок, зв'язаних зі створенням і виробництвом спеціальних виробів (продукції), необхідних для проведення робіт із забезпечення захисту інформації.

4.9. Забезпечує координацію проведення організаційно-технічних заходів, розробку методичних і нормативних матеріалів і надання необхідної методичної допомоги в проведенні робіт із захисту інформації, оцінці техніко-економічної ефективності пропонованих і реалізованих організаційно-технічних рішень.

4.10. Організує роботу зі збору і систематизації необхідної інформації про об'єкти, що підлягають захисту, і відомостях, що охороняються, здійснює методичне керівництво і контроль за роботою по оцінці техніко-економічного рівня й ефективності заходів, що розробляються для захисту інформації.

4.11. Очолює роботу з узагальнення даних про потреби в технічних і програмно-математичних засобах захисту інформації, апаратурі контролю, складанню заявок на виготовлення цих засобів, організує їх одержання і розподіл між об'єктами захисту.

4.12. Сприяє поширенню передового досвіду і впровадженню сучасних організаційно-технічних мір, засобів і способів захисту інформації з метою підвищення його ефективності.

4.13. Забезпечує контроль за виконанням вимог нормативно-технічної документації, за дотриманням встановленого порядку виконання робіт, а також чинного законодавства при рішенні питань, що стосуються захисту інформації.

4.14. Координує діяльність підрозділів і фахівців із захисту інформації в галузі, на підприємстві.

 1. Права головного фахівця з захисту інформації

Головний фахівець з захисту інформації має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність головного фахівця з захисту інформації

Головний фахівець з захисту інформації несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи головного фахівця з захисту інформації

Режим роботи головного фахівця з захисту інформації визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці головного фахівця з захисту інформації

Умови оплати праці головного фахівця з захисту інформації визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту