Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інструктора виробничого навчання працівників

Посадова інструкція інструктора виробничого навчання працівників

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інструктора виробничого навчання працівників.

1.2  Інструктор виробничого навчання працівників відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інструктор виробничого навчання працівників призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу підготовки кадрів.

1.4   Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу підготовки кадрів.

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інструктора виробничого навчання працівників:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи по профілю не менш 3 років

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали, що стосуються питань підготовки робочих масових професій.

Навчальні програми і тарифно-кваліфікаційні характеристики професій робітників.

Принципи і методи виробничого навчання.

Технологічний процес виробництва.

Устрій і взаємодія вузлів і механізмів машин, що обслуговуються, і верстатів.

Правила технічної експлуатації устаткування.

Асортимент продукції, що виробляється

Вимоги, запропоновані до якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції.

Передові методи організації, планування праці і виконання робочих прийомів і операцій по відповідним професіям.

Способи контролю й аналізу роботи тих робітників, що навчаються.

Порядок обліку виконання програм виробничого навчання, результатів праці тих, робітників, що навчаються, і їхньої успішності.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

знання устрою і взаємодії вузлів і механізмів машин, що обслуговуються, і верстатів

2.5.

Додаткові вимоги

* середня (чи повна) загальна освіта, спеціальна підготовка і стаж роботи по профілю не менш 5 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інструктора виробничого навчання працівників

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу підготовки кадрів.); Положення про відділ підготовки кадрів, Посадова інструкція інструктора виробничого навчання працівників, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інструктора виробничого навчання працівників

Інструктор виробничого навчання працівників:

4.1. Навчає некваліфікованих робітників, учнів сучасним прийомам виконання виробничих операцій, роботі на машинах, верстатах і т.п.

4.2. Планує навчальну роботу і веде облік виконання програм виробничого навчання, результатів праці тих, що навчаються, і їхньої успішності.

4.3. Здійснює контроль за забезпеченням безпечних умов роботи учнів і молодих робітників і за оснащенням робочих місць усім необхідним для виконання роботи.

4.4. Проводить вступний і поточний інструктаж усіх знову прийнятих робітників.

4.5. Вивчає й узагальнює передовий досвід роботи з відповідної професії, передає його робітникам з метою підвищення їхньої кваліфікації, впровадження раціональних прийомів і методів роботи.

4.6. Контролює правильність виконання робітниками технологічних операцій, якість і продуктивність їхньої праці.

4.7. Проводить додатковий інструктаж робітників для усунення виявлених недоліків.

 1. Права інструктора виробничого навчання працівників

Інструктор виробничого навчання працівників має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інструктора виробничого навчання працівників

Інструктор виробничого навчання працівників несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інструктора виробничого навчання працівників

Режим роботи інструктора виробничого навчання працівників визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інструктора виробничого навчання працівників визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00