Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях

Посадова інструкція заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях.

1.2  Заступника начальник відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях відноситься до категорії керівників.

1.3  Заступника начальник відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу матеріально-технічного постачання.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу матеріально-технічного постачання

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам виробничих структурних підрозділів

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

начальника відділу матеріально-технічного постачання

 1. Кваліфікаційні вимоги до заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи зі спеціальності не менш 3 років.

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються діяльності відділу.

Основи організації матеріально-технічного постачання, вантажно-розвантажувальних робіт.

Правила і порядок прийому і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів на одержання і відправлення продукції, її рекламацію у випадку невідповідності технічним вимогам і умовам постачання.

Діючі накази й інші нормативні документи по номенклатурі постачань, норми витрати сировини, матеріалів, приладів, інвентарю, умови їхнього збереження і транспортування.

Основи економіки, організації праці і керування.

Законодавство про працю й охорону праці України

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу матеріально-технічного постачання); Положення про відділ збуту, відділ матеріально-технічного постачання, Посадова інструкція заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях

Заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях:

4.1. На час відсутності начальника відділу матеріально-технічного постачання виконує його обов'язки і несе відповідальність за належне їх виконання.

4.2. Керує роботою відділу з питань забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами.

4.3. Встановлює господарські зв'язки з постачальниками й оформляє договори постачань матеріальних ресурсів, документацію на одержувані вантажі.

4.4. Забезпечує своєчасне придбання матеріальних ресурсів відповідно до виробничої програми.

4.5. Організує позапланові закупівлі матеріальних ресурсів.

4.6. Замовляє транспорт для перевезення вантажів, контейнери.

4.7. Готує місця для прийняття вантажів, що надійшли.

4.8. Контролює своєчасне повернення багатооборотної тари.

4.9. Проводить техніко-економічний аналіз витрат матеріальних ресурсів.

4.10. Здійснює виявлення невикористаних матеріальних ресурсів на складах і в структурних підрозділах організації і вживає заходів по використанню їх у виробництві чи реалізації іншим організаціям.

4.11. Контролює роботу виробничих структурних підрозділів організації з питань раціонального використання матеріальних ресурсів.

4.12. Виконує окремі службові доручення начальника відділу матеріально-технічного постачання.

 1. Права заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях

Заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях

Заступник начальник відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях

Режим роботи заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях

Умови оплати праці заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00