Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів

Посадова інструкція інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів.

1.2  Інженер по автоматизації і механізації виробничих процесів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по автоматизації і механізації виробничих процесів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу автоматизації і механізації виробничих процесів.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу автоматизації і механізації виробничих процесів

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

¾

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

¾

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з питань автоматизації і механізації виробництва.

Перспективи технічного розвитку підприємства.

Виробнича й організаційна структура підприємства.

Конструктивні особливості і призначення засобів автоматизації і механізації, правила їх експлуатації.

Порядок і методи планування робіт з автоматизації і механізації виробництва.

Основні вимоги, пропоновані до конструкцій, що розробляються.

Технологія виробництва продукції підприємства.

Порядок і методи проведення патентних досліджень.

Порядок розробки й оформлення технічної документації.

Методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і технології.

Основні вимоги раціональної організації праці при проектуванні і конструюванні.

Порядок укладення договорів зі сторонніми організаціями.

Основи технічної естетики і художнього конструювання.

Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Методи визначення економічної ефективності впровадження засобів автоматизації і механізації виробництва.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід в області автоматизації і механізації виробничих процесів.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

¾

*На посаду:

- інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів II категорії - особа, що має вищу професійну (технічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів чи на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менш 3 років;

- інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів I категорії - особа, що має вищу професійну (технічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу автоматизації і механізації виробничих процесів; Положення про відділ автоматизації і механізації виробничих процесів, Посадова інструкція інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів

Інженер по автоматизації і механізації виробничих процесів:

4.1. Здійснює роботи по впровадженню комплексної автоматизації і механізації виробничих процесів, що сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості продукції, забезпеченню сприятливих умов праці і її безпеки.

4.2. Вивчає виробничі процеси з метою визначення ділянок основних і допоміжних робіт і операцій, що підлягають автоматизації і механізації, проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня об'єктів техніки і технології, що проектуються.

4.3. Бере участь у складанні перспективних і поточних планів автоматизації і механізації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт, підйомно-транспортних, вантажно-розвантажувальних і складських операцій, у підготовці заходів щодо реконструкції і технічного переозброєння підприємства, скорочення витрат важкої ручної праці.

4.4. Підготовляє технічні завдання на створення засобів автоматизації і механізації і техніко-економічні обґрунтування конструкцій, що розробляються.

4.5. Бере участь у розгляді ескізних і технічних проектів, робочих креслень, що розробляються по замовлення підприємства, а також у роботах по монтажу, іспитам, налагодженню і здачі в експлуатацію засобів автоматизації і механізації, здійснює контроль за їх обслуговуванням.

4.6. Виконує розрахунки ефективності заходів щодо автоматизації і механізації виробництва, складає заявки на необхідне устаткування.

4.7. Бере участь у розгляді технічної документації, зв'язаної з проектуванням засобів автоматизації і механізації виробництва знов споруджуваних об'єктів, у розробці більш досконалих конструкцій захисно-огороджувальної техніки і герметизації шкідливих процесів виробництва.

4.8. Аналізує ефективність застосовуваних засобів автоматизації і механізації, показники їх використання, підготовляє пропозиції по усуненню виявлених недоліків, зміні конструкцій чи окремих складальних одиниць на більш досконалі.

4.9. Вживає заходи по забезпеченню надійності і безперебійної роботи засобів автоматизації і механізації.

4.10. Контролює діяльність підрозділів підприємства, що здійснюють автоматизацію і механізацію виробничих процесів, стежить за відповідністю впроваджених засобів сучасному рівню розвитку техніки.

4.11. Проводить інструктаж і надає допомогу працівникам при освоєнні ними нових конструкцій засобів автоматизації і механізації, організує роботу з підвищення їх технічних знань.

4.12. Здійснює контроль за правильною експлуатацією машин, механізмів і іншого устаткування, що реконструюється та модернізується, дотриманням технологічних процесів виробництва.

4.13. Бере участь у розробці інструкцій з експлуатації і ремонту устаткування, безпечному веденню робіт при обслуговуванні засобів автоматизації і механізації, іншої технічної документації, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки.

4.14. Готує матеріали для укладення договорів зі спеціалізованими організаціями на проведення дослідницьких, проектних і дослідно-конструкторських робіт, а також на виготовлення і ремонт засобів автоматизації і механізації, розробляє і погоджує графіки виконання робіт, забезпечує необхідними технічними даними і матеріалами.

4.15. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів, вивченні поширенні передового досвіду, раціональних прийомів і методів праці, веде пропаганду нових досягнень в області автоматизації і механізації виробничих процесів.

4.16. Складає звіти про виконані роботи.

 1. Права інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів

Інженер по автоматизації і механізації виробничих процесів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів

Інженер по автоматизації і механізації виробничих процесів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів

Режим роботи інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по автоматизації і механізації виробничих процесів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00