Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з інструменту

Посадова інструкція інженера з інструменту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з інструменту.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з інструменту призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з інструменту підпорядковується безпосередньо начальнику інструментального відділу.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з інструменту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера  з інструменту І категорії не менше 2 років.

Інженер з інструменту І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста стаж роботи за професією інженера з інструменту ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з інструменту ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з інструменту не менше 2 років.

Інженер з інструменту: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з інструменту повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації інструментального забезпечення виробництва.

1.6.2. Перспективи технічного розвитку підприємства.

1.6.3. Правила експлуатації та зберігання інструменту і технологічної оснастки.

1.6.4. Технологічне устаткування інструментального цеху і принципи його роботи.

1.6.5. Номенклатуру інструменту і технологічної оснастки, що застосовується на підприємстві.

1.6.6. Технічні вимоги до інструменту та технологічної оснастки, матеріалів, які використовуються для їх виготовлення.

1.6.7. Чинні в галузі та на підприємстві стандарти і технічні умови.

1.6.8. Норми витрат і запасів інструменту та технологічної оснастки.

1.6.9. Керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації.

1.6.10. Порядок визначення потреби підприємства в інструменті та технологічній оснастці, планування їх виготовлення і складання заявок на покупний інструмент, оформлення договорів з постачальниками.

1.6.11. Досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у галузі технології виготовлення, ремонту і відновлення відпрацьованого інструменту.

1.6.12 Основи економіки, організації виробництва, праці та управління.

1.6.13. Основи трудового законодавства.

1.6.14. Правила будови і безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, засобів механізації, правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила пожежної безпеки.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з інструменту визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з інструменту:

2.2.1. Організує роботу із забезпечення підрозділів підприємства інструментом та технологічною оснасткою, їх своєчасного ремонту і відновлення, а також забезпечення централізованого заточування усіх видів різального інструменту і ремонту оснастки.

2.2.2. Вивчає потреби підрозділів підприємства в інструменті і оснастці власного виготовлення та покупному інструменті.

2.2.3. Бере участь у підготуванні вихідних даних для розроблення проектів перспективних і річних планів інструментального оснащення виробництва, виготовлення інструменту і оснастки, складання замовлень на їх придбання, а також необхідного для інструментального виробництва литва, спеціальних марок сталі, сплавів та інших матеріалів.

2.2.4. Розроблює календарні графіки планово-запобіжного ремонту.

2.2.5. Розраховує ліміти споживання інструменту виробничими підрозділами, питомі норми витрат і запасів інструменту на робочих місцях, інструментальному складі, розміри оборотного фонду для інструментально - роздаткових комор.

2.2.6. Здійснює оперативний контроль виконання інструментальним цехом виробничої програми, додержання постачальниками умов договірних зобов’язань, розміщення виділених підприємству фондів, пов’язаних з придбанням інструменту і оснастки, матеріалів для їх виготовлення, ремонту і відновлення.

2.2.7. Бере участь у підготуванні рекламацій у разі поставок недоброякісного інструменту.

2.2.8. Аналізує причини передчасного спрацювання та поломок, підвищених витрат інструменту, умов його експлуатації, розроблює пропозиції щодо удосконалення конструкцій інструменту, підвищення його якості, стійкості, ремонтоздатності, економії матеріалів, що використовуються у процесі виготовлення інструменту, оснастки.

2.2.9. Вивчає економічну ефективність застосування або зміни того чи іншого інструменту.

2.2.10. Розглядає і готує висновки на раціоналізаторські пропозиції, які стосуються удосконалювання інструменту та оснастки, а також їх експлуатації.

2.2.11. Бере участь у розробленні інструкцій з експлуатації інструменту та оснастки.

2.2.12. Забезпечує:

а) дотримання вимог нормативних актів з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки працівниками служб інструментального господарства;

б) правильну організацію і своєчасне проведення профілактичних оглядів інструменту та устаткування;

в) своєчасне проведення дефектоскопії відповідних  деталей і вузлів устаткування та інструменту;

г) дотримання правил безпеки під час експлуатації устаткування та під час проведення ремонтних, монтажних та налагоджувальних робіт в службах інструментального господарства;

д) наявність плакатів, знаків безпеки, написів з питань безпечного виконання робіт у службах інструментального господарства.

2.2.13. Здійснює контроль за:

а) технічним станом, експлуатацією та своєчасністю ремонту устаткування інструментального господарства, забезпечує відповідність машин, верстатів, установок, інструменту вимогам нормативних актів з охорони праці;

б) веденням технічної документації;

в) виконанням у встановлені терміни приписів органів нагляду, відомчого і регіонального контролю, наказів і розпоряджень з питань охорони праці.

2.2.14. Бере участь у здійсненні заходів з усунення виявлених конструктивних недоліків обладнання, механізмів та інструменту, своєчасної заміни або модернізації застарілого обладнання.

2.2.15. Зобов'язаний:

а) дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

б) знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що стосуються правил безпечної експлуатації устаткування в інструментальному господарстві;

в) проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки;

г) проходити за затвердженими графіками попередні та періодичні медичні огляди.

2.2.16. Бере участь у щоденному контролі стану охорони праці на робочих місцях інструментального відділу, який є складовою частиною першого ступеню контролю і не нормується за часом, здійснюється на протязі робочого дня (зміни).

2.2.17. У разі виявлення під час огляду робочих місць неполадок доповідає безпосередньому керівнику та за його вказівкою бере участь в їх усуненні.

2.2.18. Під час роботи зобов’язаний:

а) контролювати утримання в чистоті робочих місць у цеху, правильність застосування засобів індивідуального та колективного захисту, які забезпечують безпеку праці;

б) контролювати використання безпечних прийомів праці, дотримання при цьому усіх вимог охорони праці;

в) звертати увагу на поведінку робітників, стан їх здоров’я, виконання ними особистих заходів безпеки, нагадувати їм про необхідність використання безпечних прийомів праці, виконання вимог охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.2.19. Негайно повідомляє свого безпосереднього або вищого керівника про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю або здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, аварію на виробництві, або про погіршення стану свого здоров’я.

2.2.20. У разі виникнення  аварійних ситуацій і аварій на виробництві вживає заходів щодо їх локалізації та ліквідації згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.21. При нещасному випадку надає долікарську допомогу потерпілому, приймає участь у виклику швидкої медичної допомоги, за необхідності, газорятувальної служби або пожежної охорони.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з інструменту має право:

а) давати зауваження працівникам у випадку порушення ними правил безпечної експлуатації інструменту;

б) на соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

в) знати про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я;

г) відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища або довкілля;

д) розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань;

е) вимагати від роботодавця переведення його на легшу роботу, встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання з набуття іншої професії, якщо за медичним висновком стан його здоров’я не дозволяє виконувати доручену йому роботу;

ж) давати пропозиції з питань поліпшення умов і безпеки праці для включення їх в план комплексних заходів у колективному договорі;

и) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці;

к) надавати пропозиції безпосередньому керівнику щодо негайного зупинення робіт у разі виявлення ним порушень вимог охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, створення ситуації, що загрожує життю або здоров’ю працівників, виробничому середовищу та довкіллю.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за забезпечення підрозділів підприємства інструментом та технологічною оснасткою, їх своєчасний ремонт і відновлення, а також забезпечення централізованого заточування усіх видів різального інструменту і ремонту оснастки.

4.3. Несе особисту відповідальність за виконання вимог з охорони праці за професією та видами робіт, які він виконує.

4.4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Виконує завдання начальника інструментального відділу.

5.2. Взаємодіє з підрозділами підприємства з питань визначення їх потреби у інструменті та оснастці.

5.3. З питань охорони праці інженер з інструменту бере участь у виконанні приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису