Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з автоматизованих систем керування виробництвом

Посадова інструкція інженера з автоматизованих систем керування виробництвом

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з автоматизованих систем керування виробництвом (далі – АСКВ).

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з АСКВ призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з АСКВ підпорядковується безпосередньо начальнику відділу автоматизованої системи керування  виробництвом.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом І категорії не менше 2 років.

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом ІІ категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом не менше 2 років.

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з АСКВ повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації автоматизованої системи керування виробництвом.

1.6.2. Перспективи розвитку виробництва.

1.6.3. Технологію виробництва продукції підприємства.

1.6.4. Організацію економічного планування та оперативного регулювання виробництва.

1.6.5. Структуру підприємства, виробничі та функціональні зв’язки між його підрозділами.

1.6.6. Задачі і склад АСКВ.

1.6.7. Порядок розроблення проектів АСКВ і його підсистем, технічних завдань, технічних і робочих проектів.

1.6.8. Економіко-математичні методи.

1.6.9. Основи теорії економічної кібернетики.

1.6.10. Технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила експлуатації засобів оброблення, передавання і відображення інформації.

1.6.11 Порядок постановки задач, їх алгоритмізацію.

1.6.12. Методи визначення економічної ефективності впровадження АСКВ.

1.6.13. Стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.

1.6.14. Порядок розроблення та оформлення технічної документації.

1.6.15. Основи економіки, організації праці і виробництва.

1.6.16. Основи трудового законодавства.

1.6.17. Будову та правила експлуатації засобів автоматизації, правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації електронно - обчислювальних машин (далі – ЕОМ).

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з АСКВ визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з АСКВ:

2.2.1. Виконує роботу з проектування і впровадження АСКВ на основі застосування сукупності економіко-математичних методів, сучасних технічних засобів оброблення, передавання і відображення інформації, елементів теорії економічної кібернетики.

2.2.2. Вивчає системи і методи керування і регулювання діяльності підприємства, його виробничих і функціональних підрозділів, визначає формалізації елементів діючої системи і доцільність їх переводу на ЕОМ.

2.2.3. Здійснює підготовку необхідних даних і бере участь у складанні технічного завдання на проектування АСКВ та її окремих етапів і підсистем, у розробленні технічних і робочих проектів.

2.2.4. Формулює постановку задач, виконує роботу з їх алгоритмізації, виявляє можливість типізації рішень окремих елементів системи, готує пропозиції щодо застосування проектування АСКВ типових блоків, бере участь у їх створенні.

2.2.5. Вивчає розроблені проектними організаціями і діючі на інших підприємствах АСКВ з метою використання передового досвіду проектування і експлуатації АСКВ.

2.2.6. Бере участь у роботі з вдосконалення документообігу на підприємстві, формулює вимоги до змісту і будови технічної і організаційно-розпорядчої документації, яку використовують у АСКВ.

2.2.7. Розроблює технологічні схеми оброблення інформації відповідно до встановлених задач АСКВ з урахуванням організаційного і технічного забезпечення усіх підсистем.

2.2.8. Готує проекти методичних матеріалів, інструкцій та іншої технічної документації, пов’язаної із створенням і використанням інформаційних фондів АСКВ.

2.2.9. Бере участь у налагоджуванні, дослідній експлуатації і поетапному введенню у дію комплексу технічних засобів АСКВ.

2.2.10. Здійснює авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і вихідної документації в АСКВ.

2.2.11. Вивчає причини відмов і порушень у системі, розроблює пропозиції щодо їх усунення і запобігання, з підвищення якості і надійності АСКВ.

2.2.12. Здійснює методичну допомогу підрозділам підприємства в підготовленні даних для АСКВ, в оформленні необхідних документів і розшифруванні інформації, обробленої на ЕОМ.

2.2.12. Зобов'язаний:

а) дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

б) знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що стосуються правил безпечної експлуатації електронно-обчислювальних машин;

в) проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки;

г) проходити за затвердженими графіками попередні та періодичні медичні огляди.

2.2.13. Бере участь у щоденному контролі стану охорони праці на робочому місці, який є складовою частиною першого ступеню контролю і не нормується за часом, здійснюється на протязі робочого дня (зміни).

2.2.14. У разі виявлення під час огляду робочого місця неполадок доповідає безпосередньому керівнику та за його вказівкою приймає участь в їх усуненні.

2.2.15. Під час роботи зобов’язаний:

а) утримувати в чистоті своє робоче місце, правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту, які забезпечують безпеку праці;

б) використовувати безпечні прийоми праці, дотримувати при цьому усі вимоги охорони праці;

в) звертати увагу на поведінку інших робітників, стан їх здоров’я, виконання ними особистих заходів безпеки, нагадувати їм про необхідність використання безпечних прийомів праці, виконання вимог охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.2.16. Негайно повідомляє свого безпосереднього або вищого керівника про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю або здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, аварію на виробництві, або про погіршення стану свого здоров’я.

2.2.17. У разі виникнення  аварійних ситуацій і аварій на виробництві вживає заходів щодо їх локалізації та ліквідації згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.18. При нещасному випадку надає долікарську допомогу потерпілому, приймає участь у виклику швидкої медичної допомоги, за необхідності, газорятувальної служби або пожежної охорони.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з АСКВ має право:

а) давати зауваження працівникам у випадку порушення ними правил безпечної експлуатації засобів АСКВ;

б) на соціальне страхування від нещасних випадків і   професійних захворювань;

в) знати про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я;

г) відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища або довкілля;

д) розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань;

е) вимагати від роботодавця переведення його на легшу роботу, встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання з набуття іншої професії, якщо за медичним висновком стан його здоров’я не дозволяє виконувати доручену йому роботу;

ж) давати пропозиції з питань поліпшення умов і безпеки праці для включення їх в план комплексних заходів у колективному договорі;

и) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці;

к) надавати пропозиції безпосередньому керівнику щодо негайного зупинення робіт у разі виявлення ним порушень вимог охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, створення ситуації, що загрожує життю або здоров’ю працівників, виробничому середовищу та довкіллю.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе особисту відповідальність за виконання вимог з охорони праці за професією та видами робіт, які він виконує.

4.3. Несе відповідальність за надійне функціонування АСКВ на підприємстві.

4.4. Несе відповідальність за здійснення авторського нагляду і періодичного контролю вхідної і вихідної документації в АСКВ

4.5. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Виконує завдання начальника відділу автоматизованої системи керування виробництвом.

5.2. Здійснює методичну допомогу підрозділам підприємства в підготовленні даних для АСКВ, в оформленні необхідних документів і розшифруванні інформації, обробленої на ЕОМ.

5.3. З питань охорони праці інженер з АСКВ бере участь у виконанні приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)