Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція оператора (кочегара) виробничих печей

Посадова інструкція оператора (кочегара) виробничих печей

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність оператора (кочегара) виробничих печей.

1.2  Оператор (кочегар) виробничих печей відноситься до категорії робітників.

1.3  Оператор (кочегар) виробничих печей призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до оператора (кочегара) виробничих печей:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

процеси,  які  відбуваються  під час  спалювання палива;

основи технологічного процесу виробництва хлібобулочних виробів;

види, сорти та тепловіддачу палива;

способи та правила спалювання та тепловіддачу палива і методи його економного витрачання;

тривалість випікання різних   сортів   виробів,   що   виготовляються;

порядок зволожування пекарної   камери;

вплив   температурного і парового режимів на якість виробів;

будову, принцип роботи і правила експлуатації  обслуговуваних печей і контрольно-вимірювальних приладів.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для оператора (кочегара) виробничих печей 2-го розряду

 1. Документи, які  регламентують діяльність оператора (кочегара) виробничих печей

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу вирбництва макаронних виробів); Положення про відділ виробництва макаронних виробів, Посадова інструкція оператора (кочегара) виробничих печей, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки оператора (кочегара) виробничих печей

4.1. Веде процес спалювання палива в топках виробничих печей при обслуговуванні до двох печей зі стаціонарним подом або до двох конвеєрних печей з виробництвом хлібобулочних виробів за зміну до Зт, які працюють на газовому паливі.

4.2. Перевіряє справність системи печей та контрольно-вимірювальних приладів.

4.3. Завантажує паливом печі.

4.4. Регулює процес горіння палива, тягу, температурний режим, установлений для кожного сорту виробів.

4.5. Контролює процес спалювання палива та його витрачання.

4.6. Чистить топки.

4.7. Видаляє шлак і золу.

4.8. Підвозить паливо, відвозить шлак і золу.

 1. Права оператора (кочегара) виробничих печей

Оператор (кочегар) виробничих печей має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалистів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалистів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність оператора (кочегара) виробничих печей

Оператор (кочегар) виробничих печей відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи оператора (кочегара) виробничих печей

Режим роботиоператора (кочегара) виробничих печей визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці оператора (кочегара) виробничих печей визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00