Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція готувача харчової сировини та матеріалів

Посадова інструкція готувача харчової сировини та матеріалів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність готувача харчової сировини та матеріалів.

1.2  Готувач харчової сировини та матеріалів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Готувач харчової сировини та матеріалів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до готувача харчової сировини та матеріалів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

порядок і способи виконання роботи;

види продуктів і матеріалів, які надходять на підготовку:

вимоги до якості роботи.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для готувача харчової сировини та матеріалів 3-го розряду

Вимоги для готувача харчової сировини та матеріалів:

1-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача харчової сировини та матеріалів 2 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність готувача харчової сировини та матеріалів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу вирбництва консервованої продукції); Положення про відділ виробництва консервованої продукції, Посадова інструкція готувача харчової сировини та матеріалів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки готувача харчової сировини та матеріалів

4.1. Розкриває ящики, мішки, банки.

4.2. Просіває, сортує сировину, матеріали вручну.

4.3. Промиває сировину і продукти водою або миючими розчинами вручну, у баках, чанах, ваннах і т.п.

4.4. Укладає просіяний і відсортований продукт або матеріал у тару.

4.5. Підвозить і підносить сировину, матеріали до місця підготування їх до виробництва; відвозить і відносить до місця складування.

4.6. Зважує і прибирає відходи. Відбраковує нестандартну І вологу тару.

4.7. . Застеляє тару папером. Очищує сита.

 1. Права готувача харчової сировини та матеріалів

Готувач харчової сировини та матеріалів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність готувача харчової сировини та матеріалів

Готувач харчової сировини та матеріалів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи готувача харчової сировини та матеріалів

Режим роботи готувача харчової сировини та матеріалів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці готувача харчової сировини та матеріалів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту