Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу матеріально-технічного постачання

Посадова інструкція начальника відділу матеріально-технічного постачання

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу матеріально-технічного постачання.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу матеріально-технічного      постачання призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу матеріально-технічного      постачання підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі матеріально-технічного забезпечення за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу матеріально-технічного      постачання повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з матеріально-технічного забезпечення.

1.6.2. Методи і порядок планування матеріально-технічного забезпечення, розроблення нормативів виробничих запасів сировини, матеріалів та інших матеріальних ресурсів, проведення робіт з ресурсозбереження.

1.6.3. Організацію матеріально-технічного забезпечення і складського господарства.

1.6.4. Порядок складання заявок на матеріали, укладання договорів з постачальниками і контролю за їх виконанням, встановлення лімітів на відпущення матеріалів підрозділам підприємства.

1.6.5. Чинні стандарти і технічні умови з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, порядок і методи їх розроблення.

1.6.6. Прейскуранти оптових цін, номенклатуру матеріалів, які використовуються.

1.6.7. Основи організації виробництва, праці та управління.

1.6.8. Організацію обліку операцій постачання і складських операцій та порядок складання звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення.

1.6.9. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.10. Основи трудового законодавства.

1.6.11. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу матеріально-технічного постачання визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу матеріально-технічного постачання:

2.2.1. Організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами.

2.2.2. Керує розробленням проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі визначення потреби підрозділів підприємства в матеріальних ресурсах, складанням матеріальних балансів та заявок на розподілені за планом матеріальні ресурси та їх обґрунтуваннями і необхідними розрахунками, встановленням календарних строків поставок.

2.2.3. Бере участь в узгодженні умов і укладанні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення підприємства, вживає заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових господарських зв’язків з постачальниками.

2.2.4. Забезпечує своєчасну і цілковиту реалізацію виділених фондів і планів забезпечення згідно з установленою кількістю, якістю і комплектністю.

2.2.5. Виконує роботу, пов’язану з підготовкою претензій до постачальників у разі порушення ними договірних зобов’язань, узгоджує з постачальниками зміну умов укладання договорів.

2.2.6. Очолює роботу з ресурсозбереження, техніко-економічного аналізу в галузі матеріально-технічного забезпечення, з розроблення стандартів підприємства щодо матеріально-технічного забезпечення якості продукції, що випускається підприємством.

2.2.7. Керує розробленням нормативів потреби і виробничих (складських) запасів матеріальних ресурсів.

2.2.8. Забезпечує контроль за станом запасів матеріалів і комплектуючих виробів, оперативним регулюванням виробничих запасів на підприємстві, додержанням лімітів на відпускання матеріальних ресурсів і їх витрачення у підрозділах підприємства за прямим призначенням.

2.2.9. Керує розробленням і упровадженням заходів щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів, зниження витрат, пов’язаних з їх транспортуванням і зберіганням, використання вторинних ресурсів і відходів виробництва, удосконалення системи контролю за їх витраченням, використання місцевих ресурсів, виявлення та реалізації надлишкової сировини, матеріалів, устаткування та інших видів матеріальних ресурсів.

2.2.10. Організовує роботу складського господарства, вживає заходів щодо підвищення його технічного оснащення, забезпечення зберігання матеріальних ресурсів, що надходять на підприємство.

2.2.11. Здійснює організацію оперативного обліку постачальницьких операцій, перепису матеріальних ресурсів, складання встановленої звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення підприємства.

2.2.12. Контролює своєчасність отримання від постачальників та забезпечення підрозділів підприємства технічними засобами захисту, системами аварійної сигналізації, системами автоматичного пожежогасіння, первинними засобами пожежегасіння, іншими засобами, які забезпечують безпечне виконання робіт.

2.2.13. Організовує приймання, зберігання на складах, транспортування і видачу в підрозділи небезпечних і шкідливих речовин у відповідності з вимогами нормативних актів з охорони праці.

2.2.14. Розробляє заходи, пов'язані з придбанням, доставкою і зберіганням засобів індивідуального захисту.

2.2.15. Бере участь у забезпеченні підрозділів підприємства всіма видами спецодягу, спецвзуття та іншими засобами індивідуального захисту згідно з технічними умовами, стандартами тощо.

2.2.16. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

2.2.17. Бере участь у складанні розділу “Охорона праці” у колективному договорі.

2.2.18. Забезпечує безпечні і здорові умови праці працівникам відділу матеріально-технічного постачання, контролює дотримання ними вимог охорони праці.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу матеріально-технічного постачання має право:

а) розробляти плани матеріально-технічного забезпечення підприємства та контролювати їх виконання;

б) брати участь у здійсненні контролю за  виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди);

в) брати участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці у структурних підрозділах підприємства за напрямом своєї діяльності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у  діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу матеріально-технічного постачання може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

4.2. Несе відповідальність за невиконання планів матеріально-технічного постачання підприємства, у тому числі матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони праці.

4.3. Несе відповідальність за виконання покладених на нього функцій, у тому числі з охорони праці.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками відділу матеріально - технічного постачання.

5.2. Взаємодіє з постачальниками сировини, матеріалів, інших видів матеріально-технічного постачання.

5.3. Взаємодіє зі структурними підрозділами з питань складання планів матеріально-технічного постачання.

5.4. Взаємодіє зі службою охорони праці з питань матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони праці, складання заявок на придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)