Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція адміністратора залу

Посадова інструкція адміністратора залу

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністратора залу.

1.2  Адміністратор залу відноситься до категорії фахівців.

1.3  Адміністратор залу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора ресторану

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору ресторану

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

обслуговуючому персоналу ресторану

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до адміністратора залу:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються організації суспільного харчування.

Правила виробництва і реалізації продукції (послуг) суспільного харчування.

Організацію виробництва і керування підприємством суспільного харчування, задачі і функції його підрозділів.

Правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів.

Асортимент реалізованих послуг.

Основи маркетингу.

Економіку суспільного харчування.

Порядок ціноутворення.

Принципи планування й оформлення приміщень, вітрин, організації реклами.

Основи естетики, етики, психології й обслуговування відвідувачів.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід організації суспільного харчування й обслуговування відвідувачів.

Права й обов'язки працівників підприємства і режим їх роботи.

Організацію оплати і стимулювання праці.

Законодавство про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи початкова професійна освіта і стаж роботи зі спеціальності в системі суспільного харчування не менш 2 років

 1. Документи, які регламентують діяльність адміністратора залу

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора ресторану; Положення про ресторан, Посадова інструкція адміністратора залу, Правила внутрішнього трудового розпорядку

 1. Посадові обов'язки адміністратора залу

Адміністратор залу:

4.1. Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів ресторану, створенню для них комфортних умов.

4.2. Консультує відвідувачів з питань надання послуг, забезпечує їх ознайомлення з асортиментом наявних блюд і напоїв.

4.3. Здійснює контроль за раціональним оформленням залу, барних стійок, вітрин, і т.д.

4.4. Забезпечує чистоту і порядок у залі.

4.5. Контролює прийом замовлень офіціантами від відвідувачів.

4.6. Здійснює перевірку виписаних рахунків і проведення розрахунків з відвідувачами.

4.7. Вживає заходів до запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.

4.8. Розглядає претензії, зв'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і проводить відповідні організаційно-технічні заходи.

4.9. Приймає замовлення і розробляє плани проведення й обслуговування ювілейних торжеств, весіль, банкетів.

4.10. Контролює дотримання працівниками організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і гігієни.

4.11. Інформує керівництво організації про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів, вживає заходив до їх ліквідації.

4.12. Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва організації.

4.13. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

 1. Права адміністратора залу

Адміністратор залу має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність адміністратора залу

Адміністратор залу несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи адміністратора залу

Режим роботи адміністратора залу визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці адміністратора залу визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту