Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція адміністратора баз даних

Посадова інструкція адміністратора баз даних

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністратора баз даних.

1.2  Адміністратор баз даних відноситься до категорії фахівців.

1.3  Адміністратор баз даних призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника ІОЦ.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику ІОЦ

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до адміністратора баз даних:

2.1.

Освіта*

вища математична, економічна чи технічна

2.2.

Досвід роботи

не менш 3-х років

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки при обробці інформації.

Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації.

Технологію механізованої обробки інформації.

Види технічних носіїв інформації.

Методи класифікації і кодування інформації.

Нормалізовані мови програмування.

Діючі стандарти, системи числень, шифрів і кодів.

Методи програмування.

Порядок оформлення технічної документації.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід програмування і використання обчислювальної техніки.

Основи економіки, організації праці і керування.

Законодавство про працю й охорону праці України.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

практика роботи на персональних комп'ютерах

 1. Документи, які  регламентують діяльність адміністратора баз даних

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника ІОЦ); Положення про інформаційно-обчислювальний центр, Посадова інструкція адміністратора баз даних, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки адміністратора баз даних

4.1. Основною задачею адміністратора баз даних є підтримка в актуальному робочому стані повного обсягу оперативної інформації, що накопичується, а також захист інформації від несанкціонованого доступу.

4.2. Адміністратор баз даних відповідно до покладеної на нього задачі виконує наступні обов'язки:

4.2.1. Аналізує інформаційні потреби структурних підрозділів організації.

4.2.2. Освоює програмні засоби, пропоновані відділом інформатизації.

4.2.3. Погоджує з відділом інформатизації питання по удосконаленню процесу збереження й обробки інформації з метою забезпечення необхідної вірогідності результатів і мінімізації часу розрахунків.

4.2.4. Забезпечує обмін інформацією з відділом інформатизації відповідно до встановленого порядку (у тому числі з використанням електронних мереж телекомунікацій).

4.2.5. По запитах зацікавлених підрозділів організації разом з відділом інформатизації складає технічні завдання на розробку програмного забезпечення нових задач.

4.2.6. Здійснює комплекс робіт із впровадження програмних засобів.

4.2.7. Здійснює систематичне навчання працівників організації прийомам і навичкам роботи на комп'ютерах, а також роботі з програмними засобами, що впроваджуються.

4.2.8. Здійснює контроль за роботою комп'ютерів і вчасно повідомляє про збої і несправності у відділ інформатизації.

4.2.9. Здійснює облік і збереження документів, що мають відношення до автоматизованої обробки інформації на комп'ютерах.

4.2.10. Узагальнює й аналізує зауваження користувачів за результатами експлуатації задач і передає інформацію про відзначені недоліки у відділ інформатизації.

4.2.11. Стежить за забезпеченням цілісності, вірогідності і збереження циркулюючих в автоматизованій інформаційній системі даних.

4.2.12. Веде архів програмних засобів, що використовуються і нормативно-довідкової інформації.

4.2.13. Видає керівництву організації рекомендації з розподілу між структурними підрозділами обчислювальної техніки, що надходить, з урахуванням наявності програмного забезпечення, підготовлених фахівців і аналізу завантаження ПЭВМ, що знаходяться в експлуатації.

 1. Права адміністратора баз даних

Адміністратор баз даних має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність адміністратора баз даних

Адміністратор баз даних несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи адміністратора баз даних

Режим роботи адміністратора баз даних визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці адміністратора баз даних визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту