Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція адміністратора баз даних

Посадова інструкція адміністратора баз даних

Посадова інструкція адміністратора баз даних

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністратора баз даних.

1.2  Адміністратор баз даних відноситься до категорії фахівців.

1.3  Адміністратор баз даних призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника ІОЦ.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику ІОЦ

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до адміністратора баз даних:

2.1.

Освіта*

вища математична, економічна чи технічна

2.2.

Досвід роботи

не менш 3-х років

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки при обробці інформації.

Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації.

Технологію механізованої обробки інформації.

Види технічних носіїв інформації.

Методи класифікації і кодування інформації.

Нормалізовані мови програмування.

Діючі стандарти, системи числень, шифрів і кодів.

Методи програмування.

Порядок оформлення технічної документації.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід програмування і використання обчислювальної техніки.

Основи економіки, організації праці і керування.

Законодавство про працю й охорону праці України.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

практика роботи на персональних комп'ютерах

 1. Документи, які  регламентують діяльність адміністратора баз даних

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника ІОЦ); Положення про інформаційно-обчислювальний центр, Посадова інструкція адміністратора баз даних, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки адміністратора баз даних

4.1. Основною задачею адміністратора баз даних є підтримка в актуальному робочому стані повного обсягу оперативної інформації, що накопичується, а також захист інформації від несанкціонованого доступу.

4.2. Адміністратор баз даних відповідно до покладеної на нього задачі виконує наступні обов'язки:

4.2.1. Аналізує інформаційні потреби структурних підрозділів організації.

4.2.2. Освоює програмні засоби, пропоновані відділом інформатизації.

4.2.3. Погоджує з відділом інформатизації питання по удосконаленню процесу збереження й обробки інформації з метою забезпечення необхідної вірогідності результатів і мінімізації часу розрахунків.

4.2.4. Забезпечує обмін інформацією з відділом інформатизації відповідно до встановленого порядку (у тому числі з використанням електронних мереж телекомунікацій).

4.2.5. По запитах зацікавлених підрозділів організації разом з відділом інформатизації складає технічні завдання на розробку програмного забезпечення нових задач.

4.2.6. Здійснює комплекс робіт із впровадження програмних засобів.

4.2.7. Здійснює систематичне навчання працівників організації прийомам і навичкам роботи на комп'ютерах, а також роботі з програмними засобами, що впроваджуються.

4.2.8. Здійснює контроль за роботою комп'ютерів і вчасно повідомляє про збої і несправності у відділ інформатизації.

4.2.9. Здійснює облік і збереження документів, що мають відношення до автоматизованої обробки інформації на комп'ютерах.

4.2.10. Узагальнює й аналізує зауваження користувачів за результатами експлуатації задач і передає інформацію про відзначені недоліки у відділ інформатизації.

4.2.11. Стежить за забезпеченням цілісності, вірогідності і збереження циркулюючих в автоматизованій інформаційній системі даних.

4.2.12. Веде архів програмних засобів, що використовуються і нормативно-довідкової інформації.

4.2.13. Видає керівництву організації рекомендації з розподілу між структурними підрозділами обчислювальної техніки, що надходить, з урахуванням наявності програмного забезпечення, підготовлених фахівців і аналізу завантаження ПЭВМ, що знаходяться в експлуатації.

 1. Права адміністратора баз даних

Адміністратор баз даних має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність адміністратора баз даних

Адміністратор баз даних несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи адміністратора баз даних

Режим роботи адміністратора баз даних визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці адміністратора баз даних визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00