Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція адміністратора комбінату побутового обслуговування

Посадова інструкція адміністратора комбінату побутового обслуговування

Посадова інструкція адміністратора комбінату побутового обслуговування

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністратора комбінату побутового обслуговування.

1.2  Адміністратор комбінату побутового обслуговування відноситься до категорії керівників.

1.3  Адміністратор комбінату побутового обслуговування призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора комбінату побутового обслуговування

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору комбінату побутового обслуговування

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам комбінату побутового обслуговування

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до адміністратора комбінату побутового обслуговування:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 2 років

2.3.

Знання

постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів з питань побутового обслуговування населення;

профіль і спеціалізацію організації, що надає побутові послуги населенню, структуру її управління, права й обов'язки працівників організації і режим їх роботи;

правила і методи організації процесу обслуговування населення;

види послуг, що надаються;

основи маркетингу й організації реклами;

принципи планування й оформлення адміністративних приміщень;

основи естетики, етики і соціальної психології;

основи економіки, організації праці і керування;

основи трудового законодавства;

стандарти діловодства (класифікацію документів, порядок оформлення, реєстрації, проходження, збереження й ін.);

засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;

правила і норми охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність адміністратора комбінату побутового обслуговування

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут комбінату побутового обслуговування, Положення про комбінат побутового обслуговування, Посадова інструкція адміністратора комбінату побутового обслуговування, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки адміністратора комбінату побутового обслуговування

Адміністратор виконує наступні обов'язки:

4.1.  Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування населення, створенню для відвідувачів комфортних умов.

4.2.  Здійснює контроль за схоронністю матеріальних цінностей організації.

4.3.  Консультує населення з питань надання послуг.

4.4.  Вживає заходи до запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.

4.5.  Розглядає претензії, зв'язані з незадовільним обслуговуванням населення працівниками організації, і проводить відповідні організаційно-технічні заходи.

4.6.  Здійснює контроль за раціональним оформленням адміністративних приміщень, стежить за відновленням і станом інформаційних стендів у приміщеннях і на будинку.

4.7.  Забезпечує чистоту і порядок в адміністративних приміщеннях і на прилягаючих до будинку організації територіях.

4.8.  Контролює дотримання працівниками організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

4.9.  Інформує керівництво організації про наявні недоліки в обслуговуванні населення.

4.10.  Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва організації.

4.11.   Виконує окремі службові доручення керівника.

 1. Права адміністратора комбінату побутового обслуговування

Адміністратор комбінату побутового обслуговування має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність адміністратора комбінату побутового обслуговування

Адміністратор комбінату побутового обслуговування несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи адміністратора комбінату побутового обслуговування

Режим роботи адміністратора комбінату побутового обслуговування визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці адміністратора комбінату побутового обслуговування

Умови оплати праці адміністратора комбінату побутового обслуговування визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора комбінату побутового обслуговування.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту