Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція адміністратора комбінату побутового обслуговування

Посадова інструкція адміністратора комбінату побутового обслуговування

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністратора комбінату побутового обслуговування.

1.2  Адміністратор комбінату побутового обслуговування відноситься до категорії керівників.

1.3  Адміністратор комбінату побутового обслуговування призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора комбінату побутового обслуговування

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору комбінату побутового обслуговування

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам комбінату побутового обслуговування

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до адміністратора комбінату побутового обслуговування:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 2 років

2.3.

Знання

постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів з питань побутового обслуговування населення;

профіль і спеціалізацію організації, що надає побутові послуги населенню, структуру її управління, права й обов'язки працівників організації і режим їх роботи;

правила і методи організації процесу обслуговування населення;

види послуг, що надаються;

основи маркетингу й організації реклами;

принципи планування й оформлення адміністративних приміщень;

основи естетики, етики і соціальної психології;

основи економіки, організації праці і керування;

основи трудового законодавства;

стандарти діловодства (класифікацію документів, порядок оформлення, реєстрації, проходження, збереження й ін.);

засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;

правила і норми охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність адміністратора комбінату побутового обслуговування

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут комбінату побутового обслуговування, Положення про комбінат побутового обслуговування, Посадова інструкція адміністратора комбінату побутового обслуговування, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки адміністратора комбінату побутового обслуговування

Адміністратор виконує наступні обов'язки:

4.1.  Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування населення, створенню для відвідувачів комфортних умов.

4.2.  Здійснює контроль за схоронністю матеріальних цінностей організації.

4.3.  Консультує населення з питань надання послуг.

4.4.  Вживає заходи до запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.

4.5.  Розглядає претензії, зв'язані з незадовільним обслуговуванням населення працівниками організації, і проводить відповідні організаційно-технічні заходи.

4.6.  Здійснює контроль за раціональним оформленням адміністративних приміщень, стежить за відновленням і станом інформаційних стендів у приміщеннях і на будинку.

4.7.  Забезпечує чистоту і порядок в адміністративних приміщеннях і на прилягаючих до будинку організації територіях.

4.8.  Контролює дотримання працівниками організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

4.9.  Інформує керівництво організації про наявні недоліки в обслуговуванні населення.

4.10.  Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва організації.

4.11.   Виконує окремі службові доручення керівника.

 1. Права адміністратора комбінату побутового обслуговування

Адміністратор комбінату побутового обслуговування має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність адміністратора комбінату побутового обслуговування

Адміністратор комбінату побутового обслуговування несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи адміністратора комбінату побутового обслуговування

Режим роботи адміністратора комбінату побутового обслуговування визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці адміністратора комбінату побутового обслуговування

Умови оплати праці адміністратора комбінату побутового обслуговування визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора комбінату побутового обслуговування.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту