Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з підготовки кадрів

Посадова інструкція інженера з підготовки кадрів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з підготовки кадрів.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з підготовки кадрів призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з підготовки кадрів підпорядковується безпосередньо начальнику відділу кадрів.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з підготовки кадрів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підготовки кадрів І категорії не менше 2 років.

Інженер з підготовки кадрів І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з підготовки кадрів      ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з підготовки кадрів ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з підготовки кадрів не менше 2 років.

Інженер з підготовки кадрів: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з підготовки кадрів повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

1.6.2. Перспективи розвитку виробництва.

1.6.3. Форми, види і методи професійного навчання.

1.6.4. Методи планування.

1.6.5. Порядок розроблення планів підготовки і підвищення кваліфікації працівників.

1.6.6. Форми документів обліку роботи з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

1.6.7. Порядок складання кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів і оформлення трудових угод з викладачами та інструкторами.

1.6.8. Умови матеріального забезпечення працівників, які направляються на навчання з відривом від роботи.

1.6.9. Систему оплати праці викладачів та інструкторів.

1.6.10. Основи педагогіки і психології.

1.6.11. Основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

1.6.12. Основи трудового законодавства.

1.6.13. Законодавство з охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з підготовки кадрів визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з підготовки кадрів:

2.2.1. Організує професійне навчання робітників і постійне підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців (підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації на виробництві, у професійно-технічних навчальних закладах, економічне навчання, практичне навчання школярів і молодих спеціалістів у період проходження ними  стажування, а також виробничої практики студентів і учнів).

2.2.2. Керуючись потребами підприємства у кваліфікованих кадрах, розробляє перспективні і річні плани підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і майстерності працівників з необхідним обґрунтуванням і розрахунками, складає графіки направлення працівників у навчальні заклади для підвищення кваліфікації відповідно до затверджених планів, контролює їх виконання.

2.2.3. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а також у розробленні навчально-методичної документації (навчальних планів і програм, посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних груп тощо).

2.2.4. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою з усіх видів і форм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

2.2.5. Підбирає кадри викладачів та інструкторів з числа висококваліфікованих працівників з наступним затвердженням їх за встановленим порядком, комплектує навчальні групи.

2.2.6. Контролює систематичність і якість занять, що проводяться, успішність працівників, що навчаються, додержання строків навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації.

2.2.7. Виконує роботу із забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою, а також оснащування навчальних і методичних кабінетів обладнанням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочними посібниками, бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.

2.2.8. Організує лекції і доповіді, проведення семінарів і консультацій з метою підвищення рівня підготовки наставників, викладачів та інструкторів.

2.2.9. Готує трудові угоди з викладачами та інструкторами, складає кошториси витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за навчання кадрів і керівництво виробничою практикою, контролює правильність використання коштів з цієї мети.

2.2.10. Бере участь в організації контролю за відвідуванням занять і успішністю працівників, які навчаються на курсах і в навчальних закладах без відриву від виробництва, підготовкою і підвищенням кваліфікації працівників у закладах професійно-технічної та вищої освіти, післядипломної освіти.

2.2.11. Бере участь в організації роботи кваліфікаційних і атестаційних комісій, навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання робітників на виробництві, реалізації їх рішень, розробленні заходів, що сприяють зростанню продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації і майстерності працівників.

2.2.12. Постійно удосконалює форми і методи професійного навчання і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, узагальнює та розповсюджує передовий досвід у цій сфері.

2.2.13. Веде облік роботи з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, аналізує якісні показники результатів навчання та його ефективність (зміни професійно - кваліфікованого і посадового складу працівників, зростання продуктивності праці, заробітної плати тощо), веде встановлену звітність.

2.2.14. Бере участь у складанні встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами; бере участь у складанні щорічних звітів про стан виробничого травматизму, умов і безпеки праці за формами № 7-тнв,   1-УБ та 1-ПВ за напрямом своєї діяльності.

2.2.15. Організовує навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці, одержанні нової професії, підвищенні кваліфікації, а також спеціальне навчання і перевірку знань працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.

2.2.16. Контролює додержання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці щодо обсягу та змісту курсу “Охорона праці” у навчальних планах та програмах, які застосовуються під час проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві.

2.2.17. Бере участь у розробленні тематичних планів та програм попереднього та періодичного навчання, у тому числі з питань охорони праці, робітників, посадових осіб і спеціалістів на підприємстві, складанні посібників для вивчення цих програм та перевірки знань.

2.2.18. Бере участь у роботі постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

2.2.19. Надає допомогу службі охорони праці з питань улаштування кабінету або кутків з охорони праці, пропаганди охорони праці і виробничої санітарії шляхом проведення лекцій, бесід, улаштування виставок, вітрин, стендів, куточків з охорони праці, розповсюдження правил, інструкцій, пам’яток, демонстрації кінофільмів тощо.

2.2.20. Веде роботу із забезпечення процесу навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників необхідною методичною літературою, законодавчими та нормативними актами з охорони праці, посібниками, плакатами, засобами наочної агітації, технічними засобами та комп’ютерними програмами для навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

2.2.21. Приймає участь у розробленні плану комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності, організовує своєчасне виконання запланованих заходів.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з підготовки кадрів має право:

а) вирішувати питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства;

б) контролювати систематичність і якість занять, що проводяться, успішність працівників, що навчаються, додержання строків навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації;

в) контролювати додержання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці щодо обсягу та змісту курсу “Охорона праці” у навчальних планах та програмах, які застосовуються під час проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві;

г) підбирати кадри викладачів та інструкторів з числа висококваліфікованих працівників, комплектувати навчальні групи;

д) контролювати використання коштів, виділених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, навчання з питань охорони праці;

е) надавати начальнику відділу кадрів пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, які використовують кошти, виділені на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, навчання з питань охорони праці, не за призначенням.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за організацію професійної підготовки, перепідготовки робітників і постійного підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань  охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу кадрів.

5.2. Взаємодіє зі службою охорони праці з питань організації процесу навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.

5.3. Організує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

5.4. Підтримує зв’язок з закладами освіти, підготовки та перепідготовки кадрів.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)