Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу підготовки кадрів

Посадова інструкція начальника відділу підготовки кадрів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу підготовки кадрів.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу підготовки кадрів призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу підготовки кадрів підпорядковується безпосередньо директору з кадрових питань та побуту.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з підготовки кадрів за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу підготовки кадрів повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо питань підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

1.6.2. Перспективи розвитку галузі та підприємства.

1.6.3. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

1.6.4. Форми, види і методи професійного навчання.

1.6.5. Методи планування, порядок розроблення планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, навчальних планів і програм та іншої навчально-методичної документації.

1.6.6. Системи оплати праці викладачів та інструкторів виробничого навчання.

1.6.7. Умови матеріального забезпечення кадрів, які направляються на навчання з відривом від роботи.

1.6.8. Порядок ведення обліку і звітності з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

1.6.9. Основи економіки, організації виробництва та управління.

1.6.10. Основи соціології, психології праці.

1.6.11. Основні принципи, методи і форми трудового навчання і виховання учнів, залучення їх до продуктивної праці.

1.6.12. Основи профорієнтації молоді.

1.6.13. Трудове законодавство.

1.6.14. Законодавство України з охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу підготовки кадрів визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу підготовки кадрів :

2.2.1. Забезпечує постійне підвищення загальноосвітньої та професійної підготовки і майстерності працівників підприємства згідно з вимогами до освоєння нових видів продукції, передової техніки і технології, організації виробництва, а також якості виконуваних робіт (послуг) і продукції, яка випускається.

2.2.2. Керує організацією підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу на виробництві, економічного навчання, практичної підготовки молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, виробничої практики студентів та учнів.

2.2.3. На основі вивчення потреби підприємства у кваліфікованих кадрах здійснює розроблення проектів перспективних і річних планів їх підготовки, підвищення кваліфікації, керує роботою з направлення керівників, професіоналів, фахівців у навчальні заклади відповідно до затверджених планів, забезпечує контроль за їх виконанням.

2.2.4. Організовує роботу з професійної орієнтації молоді, трудового виховання та навчання суспільно корисній продуктивній праці.

2.2.5. Розробляє та здійснює заходи щодо створення необхідних умов для навчання без відриву від виробництва у вечірніх (змінних) загальноосвітніх школах, у базових професійно-технічних закладах освіти, у вечірніх та заочних вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти.

2.2.6. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп тощо) з урахуванням вимог виробництва.

2.2.7. Організовує підбір кадрів викладачів, майстрів виробничого навчання, наставників молоді та інструкторів з числа висококваліфікованих працівників, згідно з навчальними програмами встановлює режим занять всіх видів професійного навчання кадрів.

2.2.8. Забезпечує контроль за систематичністю та якістю занять, які проводяться, успішністю засвоєння знань учнями, додержанням строків навчання, правильністю ведення встановленої документації.

2.2.9. Розроблює заходи щодо підвищення професійної підготовки та педагогічної кваліфікації наставників, викладачів і інструкторів виробничого навчання.

2.2.10. Організовує роботу щодо створення та розширення навчально-виробничої бази згідно з галузевими нормативами, забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою, оснащення навчальних і методичних кабінетів устаткуванням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочним приладдям, бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.

2.2.11. Подає на затвердження трудові угоди з викладачами та інструкторами виробничого навчання, керує складанням кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, документів на оплату праці за навчання і керівництво виробничою практикою.

2.2.12. Організовує контроль за відвідуванням занять і успішністю працівників, які навчаються на курсах та в навчальних закладах без відриву від виробництва, за якістю їх підготовки, в тому числі нових спеціальностей, пов’язаних з науково-технічним прогресом.

2.2.13. Розробляє пропозиції щодо складу кваліфікаційних комісій, матеріалів до засідань навчально - методичної ради підприємства з професійного навчання працівників на виробництві, бере участь в організації їх роботи.

2.2.14. Забезпечує реалізацію рішень цих комісій і навчально-методичної ради, розроблення заходів, які сприяють продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації працівників.

2.2.15. Очолює роботу з постійного вдосконалення форм і методів професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, аналізу якісних показників результатів навчання та його ефективності, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи в цій галузі.

2.2.16. Організовує роботу з формування у молоді зацікавленості робочими професіями, створення трудових династій.

2.2.17. Бере участь у розробленні заходів щодо професійно-кваліфікаційного просування молодих працівників.

2.2.18. Забезпечує правильні витрати коштів, асигнованих для навчання, відповідно до затверджених кошторисів та фінансових планів підприємства, а також складання встановленої звітності з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

2.2.19. Організовує навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці, одержанні нової професії, підвищенні кваліфікації, а також спеціальне навчання і перевірку знань працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.

2.2.20. Забезпечує наявність у навчальних програмах виробничого навчання дисципліни загального курсу “Охорона праці” в обсязі не менше 30 годин під час підготовки працівників для робіт з підвищеною небезпекою та не     менше 20 годин для інших працівників.

2.2.21. Організовує підготовку працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою у професійно - технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки і перепідготовки робітничих кадрів та інших закладах освіти, які одержали в установленому порядку  ліцензію  Міністерства освіти та дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення такого навчання.

2.2.22. Забезпечує розроблення навчальних планів і програм підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників на підприємстві на основі типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти за  погодженням з  Держнаглядохоронпраці.

2.2.23. Бере участь у розробленні програм попереднього спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників, яких приймають на роботи з підвищеною небезпекою або на роботи, де є потреба у професійному доборі.

2.2.24. Контролює проходження стажування на робочих місцях новоприйнятих на підприємство працівників та порядок допуску їх до самостійної роботи.

2.2.25. Організовує розроблення посібників з питань вивчення програм попереднього та періодичного навчання та перевірки знань з питань охорони праці за професіями та видами робіт, які виконуються на підприємстві, та забезпечення ними працівників підприємства.

2.2.26. Організовує проведення на підприємстві перед періодичною перевіркою знань з питань охорони праці занять: лекцій, семінарів та консультацій.

2.2.27. Сприяє оснащенню кабінету охорони праці комп’ютерними навчально-контролюючими системами (автоекзаменаторами, тренажерами), іншими технічними засобами, законодавчими актами, нормативно-технічною літературою, засобами наочної агітації з охорони праці.

2.2.28. Бере участь у роботі постійно діючої комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу підготовки кадрів має право:

а) контролювати правильність витрат коштів, асигнованих для навчання, відповідно до затверджених кошторисів та фінансових планів підприємства;

б) організовувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу на виробництві, економічного навчання, навчання з питань охорони праці, практичну підготовку молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, проходження виробничої практики студентами та учнями;

в) здійснювати контроль за систематичністю та якістю занять з виробничого навчання на підприємстві, засвоєнням знань учнями і працівниками, додержанням строків навчання, правильністю ведення документації.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за дотримання вимог охорони праці працівниками відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу підготовки кадрів може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками відділу кадрів.

5.2. З питань охорони праці начальник відділу підготовки кадрів організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.

5.3. Здійснює зв’язок з базовими школами та професійно-технічними закладами освіти з питань професійної підготовки учнів.

5.4. Здійснює зв’язок з вечірніми (змінними) загальноосвітніми школами, базовими професійно-технічними закладами освіти, вечірніми та заочними вищими закладами освіти та закладами післядипломної освіти.

5.5. Сприяє створенню та організації роботи шкільних кабінетів профорієнтації, здійсненню зв’язку з територіальними і галузевими службами профорієнтації.

5.6. Здійснює зв’язок з відповідними науково - дослідними інститутами та вищими закладами освіти з питань підвищення кваліфікації кадрів підприємства і підготовки наукових кадрів.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)