Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція головного зварника

Посадова інструкція головного зварника

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головного зварника.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Головний зварник призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Головний зварник підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

1.6. Головний зварник повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки проведення зварювальних робіт.

1.6.2. Закони України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", Кодекс законів про працю України, Правила пожежної безпеки в Україні, Правила атестації зварників, Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах, Правила охорони праці у зварювальному виробництві, Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями, Правила будови електроустановок, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила безпечної експлуатації електроустановок, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила безпеки систем газопостачання України та інші нормативні акти з питань забезпечення безпечної експлуатації зварювального обладнання та безпечного виконання зварювальних робіт.

1.6.3. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку.

1.6.4. Основи технології виробництва продукції підприємства.

1.6.5. Організацію зварювальних робіт у галузі і на підприємстві.

1.6.6. Виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи зварювального устаткування, правила його експлуатації.

1.6.7. Порядок і методи планування технологічної підготовки виробництва і виконання зварювальних робіт.

1.6.8. Методи і способи зварювання.

1.6.9. Положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної та технологічної документації.

1.6.10. Технічні вимоги до застосовуваних у процесах зварювання матеріалів, норми їх витрат.

1.6.11. Організацію ремонту зварювального устаткування.

1.6.12. Види дефектів зварювання та способи їх усунення.

1.6.13. Методи проведення досліджень і розробок у галузі вдосконалення технології та організації зварювальних робіт.

1.6.14. Стандарти і технічні умови на зварювальні роботи, будівельні норми і правила.

1.6.15. Передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі технології та організації зварювальних робіт.

1.6.16. Економіку, організацію виробництва, праці та управління, трудове законодавство України.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки головного зварника визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Головний зварник:

2.2.1. Керує науково-технічною та технологічною підготовкою виконання зварювальних робіт.

2.2.2. Забезпечує виготовлення і випуск високоякісної продукції, удосконалення конструкцій виробів, їх технологічність, високу продуктивність праці.

2.2.3. Очолює розроблення перспективних та річних планів технологічної підготовки проведення зварювальних робіт, графіків виконання планово-запобіжного капітального ремонту зварювального устаткування, планування строків і обсягів робіт, витрат трудових та матеріальних ресурсів.

2.2.4. Вивчає та аналізує технологію та якість виконання зварювальних робіт, умови роботи устаткування, організовує розроблення і впровадження у виробництво прогресивних методів зварювання, забезпечує скорочення трудових витрат, економію матеріальних та енергетичних ресурсів під час виконання зварювальних робіт, поліпшення їх якості.

2.2.5. Контролює розроблення необхідної технічної документації та забезпечення нею структурних підрозділів підприємства, суворе дотримання технологічних режимів зварювання, норм витрат матеріалів, правил технічної експлуатації устаткування та безпечного ведення робіт.

2.2.6. Забезпечує складання заявок на устаткування та матеріали, які необхідні для виконання зварювальних робіт, організацію обліку зварювального устаткування, його паспортизацію.

2.2.7. Бере участь у розгляді питань реконструкції та технічного переоснащення підприємства, вживає заходів щодо впровадження нового зварювального устаткування, комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів, розроблення планів підвищення ефективності виробництва.

2.2.8. Керує роботою з проектування та створення нових виробничих підрозділів, які виконують зварювальні роботи, їх спеціалізації та завантаження устаткування з урахуванням вимог організації праці і безпечного ведення робіт, забезпечує своєчасне освоєння проектних потужностей, підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування.

2.2.9. Організовує розроблення та реалізацію планів, заходів щодо впровадження прогресивної техніки і технології, поліпшення використання технологічного устаткування та оснастки, виробничих площ, підвищення якості та надійності зварних конструкцій.

2.2.10. Розглядає і готує відгуки та висновки на найбільш складні раціоналізаторські пропозиції і винаходи щодо методів та технології зварювання, організації зварювальних робіт і удосконалення зварювального устаткування.

2.2.11. Організовує виконання робіт, пов’язаних з підвищенням рівня спеціалізації та кооперування виробництва, використанням резервів підвищення продуктивності праці.

2.2.12. Керує дослідницькими та експериментальними роботами з удосконалення методів і технології виконання зварювальних робіт.

2.2.13. Бере участь у роботі з визначення потреби підприємства у кваліфікованих зварниках, підготовки до проведення їх атестації за встановленим порядком.

2.2.14. Організовує роботу з вивчення і впровадження науково-технічних досягнень, передового вітчизняного і світового досвіду з технологічної підготовки та виконання зварювальних робіт.

2.2.15. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатації збудованих об’єктів та змонтованого устаткування.

2.2.16. Бере участь у роботі комісії з атестації робочих місць зварників за умовами праці, розробленні заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці; контролює виконання цих заходів.

2.2.17. Забезпечує:

а) впровадження найновіших досягнень науки і техніки в галузі зварювального устаткування з метою підвищення рівня безпеки праці, зниження професійних захворювань, попередження виробничого травматизму та поліпшення умов праці;

б) виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки під час виконання зварювальних робіт;

в) надійну і безпечну роботу зварювального устаткування згідно з правилами будови, технічної та безпечної експлуатації;

г) організацію та своєчасне проведення профілактичних оглядів і планово-попереджувальних ремонтів (далі – ППР) зварювального обладнання, документальне оформлення результатів профілактичних оглядів і ППР, а також своєчасне усунення порушень, які можуть призвести до аварії або пожежі;

д) робочі місця плакатами та попереджуючими знаками з електробезпеки, службовою документацією (журналами, бланками), перевіряє їх стан, здійснює заміну та корегування;

е) справний стан зварювального устаткування, пристроїв, інструментів, оснащує робочі місця необхідними огорожами та захисними пристроями;

ж) працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, миючими засобами;

з) посадових осіб і спеціалістів посадовими інструкціями та нормативними документами з охорони праці, а робітників – інструкціями з охорони праці за професіями та видами робіт.

2.2.18. Здійснює:

а) контроль за безпечною експлуатацією і станом зварювального устаткування, контроль за правильністю ведення відповідної технічної документації;

б) своєчасне розслідування і облік аварій, нещасних випадків та інших порушень в роботі зварювального устаткування;

в) виконання у встановлені терміни приписів органів державного нагляду і відомчого контролю за охороною праці;

г) заходи щодо усунення конструктивних недоліків зварювального устаткування, своєчасної заміни морально-застарілого устаткування.

2.2.19. Організовує у службах, які виконують зварювальні роботи, куток охорони праці та забезпечує його засобами  навчання, інструктажу та перевірки знань.

2.2.20. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів на робочих місцях та перевірок знань робітників з охорони праці, у тому числі з електробезпеки, видає письмове розпорядження про закріплення нових робітників для стажування за висококваліфікованими фахівцями, контролює своєчасність та якість проведення інструктажів та стажування. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці та розробленні питань для перевірки знань.

2.2.21. Розроблює для робітників всі види інструкцій, які регламентують безпечні прийоми та методи праці під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту зварювального обладнання, інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

2.2.22. Оформлює наряд-допуски на роботи підвищеної небезпеки, організовує виконання цих робіт згідно з нормативними актами щодо їх проведення.

2.2.23. Забезпечує своєчасне проходження періодичних медичних оглядів зварників згідно з затвердженим графіком.

2.2.24. Організовує навчання, інструктаж, перевірку знань всього персоналу з питань пожежної безпеки під час експлуатації зварювального устаткування.

2.2.25. Організовує оснащення установок, дільниць та окремих робочих місць первинними засобами пожежогасіння, забезпечує постійний працездатний стан систем та приладів для оповіщення, сигналізації, а також захисту від аварій та пожеж.

2.2.26. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків, професійних захворювань та пожеж, що мали місце у службі, аналізує їх причини, розробляє і здійснює заходи щодо їх попередження.

2.2.27. Щомісяця проводить оперативні наради майстрів та бригадирів за участю уповноважених з охорони праці, на яких розглядає стан охорони праці, пожежної та екологічної безпеки в службі, намічає заходи та забезпечує їх виконання з метою поліпшення стану охорони праці. Про результати інформує головного інженера підприємства.

2.2.28. Бере участь у роботі комісії з контролю за станом охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.

2.2.29. Розробляє розділи плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій за напрямом своєї діяльності.

2.2.30. Планує та проводить учбово-тренувальні заняття з робітниками служби згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.31. Збирає і узагальнює зауваження і пропозиції робітників, майстрів з питань охорони праці; розробляє на їх основі з урахуванням паспортизації об’єктів конкретні заходи щодо поліпшення і оздоровлення умов праці, підвищення рівня безпеки праці і подає їх керівництву підприємства для внесення в план комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці, організовує своєчасне виконання запланованих заходів.

2.2.32. У встановлені терміни інформує керівництво підприємства про стан умов праці у службі, про виконання робіт з поліпшення умов і безпеки праці, виконання наказів, вказівок і приписів.

3. ПРАВА

3.1. Головний зварник має право:

а) забороняти роботу технічно несправного і з закінченим терміном служби і випробування зварювального устаткування;

б) надавати вказівки на припинення робіт виробничих дільниць, зварювального устаткування у випадках порушення правил його безпечної експлуатації, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

в) надавати директору підприємства подання щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці і заохочення робітників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Головний зварник несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях для працівників служби головного зварника, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці.

4.2. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у  діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань головний зварник може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Здійснює технічне керівництво підрозділами, які займаються розробленням і впровадженням технологічних процесів зварювання і засобів технологічного оснащення зварювальних робіт.

5.2. Координує діяльність підрозділів і працівників, які здійснюють технологічну підготовку виконання зварювальних робіт та виконують зварювальні роботи.

5.3. З питань охорони праці головний зварник організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)