Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція головного економіста

Посадова інструкція головного економіста

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність  головного  економіста.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Головний економіст призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Головний економіст підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж економічної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

1.6. Головний економіст повинен знати:

1.6.1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства, керівні, методичні і нормативні матеріали з організації економічної роботи на підприємстві.

1.6.2. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.

1.6.3. Перспективи технічного та економічного розвитку галузі і підприємства.

1.6.4. Виробничі потужності підприємства.

1.6.5. Основи технології виробництва продукції.

1.6.6. Порядок розроблення і затвердження програм і планів виробничо-господарської діяльності.

1.6.7. Економічні методи управління і керування підприємством.

1.6.8. Порядок розрахунку економічної ефективності упровадження нових видів продукції, техніки, технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

1.6.9. Порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат.

1.6.10. Порядок укладання і виконання господарських договорів.

1.6.11. Вітчизняні і світові досягнення науки і техніки відповідно до галузі виробництва та досвід передових підприємств з організації і вдосконалення економічної роботи.

1.6.12. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.

1.6.13. Чинне господарське законодавство.

1.6.14. Закони України "Про охорону праці, "Про пожежну безпеку"; Кодекс законів про працю, Закон України “Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат” та інші нормативні акти, спрямовані на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки головного економіста визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Головний економіст:

2.2.1. Керує науково-економічним та організаційно-економічним забезпеченням діяльності підприємства.

2.2.2. Розробляє та організовує впровадження заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

2.2.3. Координує діяльність економічних підрозділів підприємства щодо складання перспективних планів роботи в умовах конкуренції згідно з укладеними господарськими договорами, розроблення поточних планів з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками, організаційно - технічних заходів з удосконалення господарського механізму, економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва.

2.2.4. Сприяє підвищенню обґрунтованості економічних розрахунків, установленню планових показників на основі прогресивних техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва та праці.

2.2.5. Проводить роботу з удосконалення планування економічних показників діяльності підрозділів підприємства, досягнення високого рівня їх обґрунтованості, створення і поліпшення нормативної бази планування, норм витрат товарно-матеріальних цінностей, обігових коштів і використання виробничих потужностей.

2.2.6. Організовує розроблення методичних матеріалів з техніко-економічного планування ефективності капітальних вкладень, необхідності впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів, нової техніки і технології.

2.2.7. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з впровадження, вдосконалення та підвищення ролі економічних методів управління, розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку.

2.2.8. Забезпечує суворе додержання режиму економії матеріальних, трудових та фінансових ресурсів на всіх напрямах господарської діяльності підприємства.

2.2.9. Бере участь у роботі щодо удосконалення організації виробництва, готує пропозиції, спрямовані на підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, зміцнення господарської самостійності підприємства та економічної відповідальності працівників.

2.2.10. Організовує розроблення раціональних форм первинної планової, облікової та звітної документації, яка застосовується на підприємстві, а також бере участь у впровадженні автоматизованих систем управління та обчислювальної техніки для проведення економічних розрахунків у галузі планування, обліку та аналізу господарської діяльності.

2.2.11. Організовує проведення комплексного економічного аналізу і оцінки наслідків виробничо - господарської діяльності підприємства та його підрозділів, розроблення заходів щодо використання внутрішньогосподарських резервів, проведення атестації робочих місць за умовами праці.

2.2.12. Керує економічними дослідженнями, що проводяться на підприємстві, укладає договори про творче співробітництво з науково-дослідними установами та вищими навчальним закладами, організовує розроблення методів економічної оцінки заходів, спрямованих на розвиток техніки, вдосконалення організації виробництва, а також пропозицій щодо практичного використання результатів наукових досліджень у галузі економіки.

2.2.13. Здійснює заходи щодо впровадження в практику досягнень економічної науки.

2.2.14. Організовує проведення економічних розрахунків та аналізу ефективності впровадження нової техніки і технології, а також нових видів продукції під час їх створення і освоєння.

2.2.15. Керує проведенням порівняного аналізу показників роботи підприємства та інших підприємств, впровадження передового досвіду економічної роботи.

2.2.16. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з поліпшення економічних показників роботи підприємства, в реалізації прогресивних форм і методів економічної роботи.

2.2.17. Керує роботою з підвищення рівня економічних знань працівників.

2.2.18. Контролює своєчасність подання звітів про результати економічної діяльності у відповідні органи.

2.2.19. Організовує перспективне і поточне планування фінансування заходів з охорони праці; приймає участь у розроблені економічних нормативів та лімітів.

2.2.20. Приймає участь у розробленні комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві.

2.2.21. Аналізує виконання планів соціально - економічного розвитку підприємства, забезпечує надання працівникам підприємства пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці.

2.2.22. Організовує роботи з вдосконалення методів управління виробництвом з урахуванням вимог охорони праці.

2.2.23. Враховує вимоги законодавства з охорони праці під час здійснення наступних функцій у сфері організації праці та управління:

- аналізі економічної ефективності функціонування системи управління виробництвом та її підсистеми – системи управління охороною праці;

- розробленні методів економічного стимулювання робіт з охорони праці;

- вдосконалені виробничої структури підприємства;

- підвищені ефективності організації праці.

2.2.24. Здійснює контроль за освоєнням фінансових засобів, виділених на виконання заходів з охорони праці, комплексних заходів з поліпшення умов і безпеки праці; аналізує економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження рівня травматизму, професійних захворювань і аварій, підвищення існуючого рівня безпеки праці.

2.2.25. Забезпечує здорові і безпечні умови праці працівників підпорядкованого підрозділу.

3. ПРАВА

3.1. Головний економіст має право:

а) здійснювати контроль за виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди);

б) здійснювати методичне керівництво і організовувати роботи з впровадження ефективних методів підвищення продуктивності праці на основі вдосконалення безпечних умов праці;

в) подавати подання на посадових осіб, які витрачають кошти, виділені на виконання заходів з охорони праці, не за призначенням,  для притягнення до відповідальності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За порушення законів та інших нормативно - правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань головний економіст може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

4.2. Несе відповідальність за виконання покладених на нього функцій, у тому числі з охорони праці.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань економічного аналізу.

5.2. Керує структурними підрозділами підприємства, які виконують економічну роботу, сприяє впровадженню економічно доцільних рішень з управління виробництвом.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)