Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція головного бухгалтера

Посадова інструкція головного бухгалтера

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність  головного бухгалтера.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бухгалтерської або фінансової роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

1.6. Головний бухгалтер повинен знати:

1.6.1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування та керівні матеріали фінансових, контрольно-ревізійних та податкових органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також інші документи, які регулюють господарсько-фінансову діяльність підприємства і перспективи його розвитку.

1.6.2. Організацію управління бухгалтерським обліком і звітністю.

1.6.3. Основи технології виробництва продукції.

1.6.4. Положення та інструкції з організації бухгалтерського обліку, правила його ведення.

1.6.5. Порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку.

1.6.6. Методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, виявлення внутрішньогосподарських резервів.

1.6.7. Порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

1.6.8. Правила розрахунків з дебіторами і кредиторами.

1.6.9. Порядок списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат.

1.6.10. Правила проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків.

1.6.11. Порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності.

1.6.12. Правила проведення перевірок і документальних ревізій.

1.6.13. Організацію господарського розрахунку.

1.6.14. Засоби обчислювальної техніки і можливості їх використання для автоматизації обліково - обчислювальних робіт і аналізу господарської діяльності.

1.6.15. Передовий вітчизняний і світовий досвід удосконалення господарсько-фінансової діяльності підприємства.

1.6.16. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.

1.6.17. Податкову справу, основи цивільного права.

1.6.18. Трудове, фінансове і господарське законодавства.

1.6.19. Закони України "Про охорону праці, "Про пожежну безпеку"; Кодекс законів про працю, Закон України “Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, "Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту", “Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат” та інші нормативні акти, спрямовані на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки головного бухгалтера визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Головний бухгалтер:

2.2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

2.2.2. Забезпечує раціональну організацію обліку та звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, спрямованих на додержання державної дисципліни і зміцнення господарського розрахунку.

2.2.3. Складає баланс підприємства.

2.2.4. Організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, витрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності.

2.2.5. Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витраченням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.

2.2.6. Проводить контроль за довгостроковими інвестиціями підприємства в прибуткові активи інших підприємств, господарських товариств, процентні облігації державних та місцевих позик, вклади до статутних фондів спільних підприємств та інші фінансові вкладення; за обліком страхової діяльності; бартерними (товарообмінними) операціями; за правильністю обліку операцій в іноземних валютах, з векселями Державного казначейства; інкасацією боргових вимог.

2.2.7. Організовує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних, річних та інших бухгалтерських і податкових звітів, передбачених законодавством.

2.2.8. Контролює правильність відображення в інвентаризаційної відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишків, пересортиці), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків.

2.2.9. Регулює розходження фактичної наявності цінностей з даними бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризації.

2.2.10. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат.

2.2.11. Веде роботу, спрямовану на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, недостач та інших втрат, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.

2.2.12. Приймає участь у перспективному і поточному плануванні фінансування заходів з охорони праці.

2.2.13. Приймає участь у розробленні комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві.

2.2.14. Аналізує виконання планів соціально - економічного розвитку підприємства, забезпечує надання працівникам підприємства пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці.

2.2.15. Враховує вимоги законодавства з охорони праці під час здійснення наступних функцій у сфері організації праці та управління:

- аналізі економічної ефективності функціонування системи управління виробництвом та її підсистеми – системи управління охороною праці;

- розробленні методів економічного стимулювання робіт з охорони праці.

2.2.16. Здійснює контроль за освоєнням фінансових засобів, виділених на виконання заходів з охорони праці, комплексних заходів з поліпшення умов і безпеки праці; аналізує економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження рівня травматизму, професійних захворювань і аварій, підвищення існуючого рівня безпеки праці.

2.2.17. Складає “Повідомлення  про  наслідки нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом” за формою Н-2.

2.2.18. Візує заявки підрозділів та зведену заявку підприємства на придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.2.19. Забезпечує здорові і безпечні умови праці працівників бухгалтерії.

3. ПРАВА

3.1. Головний бухгалтер має право:

а) не приймати для оплати витрати на охорону праці, які не відповідають “Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат”;

б) подавати подання на посадових осіб, які витрачають кошти, виділені на виконання заходів з охорони праці не за призначенням,  для притягнення до відповідальності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За порушення законів та інших нормативно - правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань головний бухгалтер може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

4.2. За недостатній контроль за використанням коштів, виділених на виконання заходів з охорони праці, допуск витрат їх не за призначенням головний бухгалтер притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

5.2. Керує працівниками бухгалтерії підприємства.

5.3. З питань фінансового забезпечення охорони праці головний бухгалтер взаємодіє з усіма підрозділами і службами підприємства.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису){module 43}
  {module 28}