Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція головного диспетчера

Посадова інструкція головного диспетчера

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність  головного  диспетчера.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Головний диспетчер призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Головний диспетчер підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією диспетчера або керівника з оперативного управління виробництвом: для магістра – не  менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років; у тому числі не менше 1 року на даному підприємстві.

1.6. Головний диспетчер повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації оперативного управління виробництвом.

1.6.2. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку.

1.6.4. Основи технології виробництва продукції.

1.6.5. Організацію виробництва в галузі і на підприємстві.

1.6.6. Номенклатуру продукції, види виконуваних робіт і послуг.

1.6.7. Виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування підприємства, правила його експлуатації.

1.6.8. Порядок і методи виробничого планування, спеціалізацію та територіальне розташування підрозділів підприємства, виробничі зв’язки між ними.

1.6.9. Системи і методи обліку процесу і результатів виробництва.

1.6.10. Положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації.

1.6.11. Організацію роботи виробничих складів, транспортних, вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві.

1.6.12. Стандарти і технічні умови на поставку продукції.

1.6.13. Передовий вітчизняний і світовий досвід оперативного управління виробництвом.

1.6.14. Економіку, організацію праці та управління.

1.6.15. Трудове законодавство.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки головного диспетчера визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Головний диспетчер:

2.2.1. Організовує оперативно-виробниче планування і диспетчерську роботу на підприємстві.

2.2.2. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує роботу щодо забезпечення ритмічного випуску продукції, виконання виробничих програм, договірних зобов’язань відповідно до календарних графіків і змінно-добових завдань.

2.2.3. Вживає заходів, які спрямовані на максимальне використання виробничих потужностей підприємства, сприяє раціональному завантаженню устаткування, підвищенню коефіцієнта змінності, створенню умов для ефективної роботи виробничих підрозділів.

2.2.4. Здійснює регулярний оперативний контроль за процесом виробництва та інших видів діяльності підприємства, вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень виробничого процесу, залучає до усунення цих порушень служби підприємства.

2.2.5. Координує роботу підрозділів підприємства, виробничого транспорту і складів, проводить диспетчерські наради.

2.2.6. Контролює забезпеченість цехів і дільниць необхідною сировиною, конструкціями, комплектуючими виробами, устаткуванням, а також транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами.

2.2.7. Керує проведенням нормативно-планових розрахунків для визначення розмірів партій запуску, термінів подавання і норм запасів у виробництві.

2.2.8. Здійснює систематичний контроль за наявністю запасів на рівні встановлених нормативів у виробничому потоці, виконанням графіків здавання готової продукції або закінчення робіт (послуг).

2.2.9. Забезпечує своєчасне отримання і передачу необхідної оперативно-планової та диспетчерської документації для здійснення оперативного контролю за процесом виробництва.

2.2.10. Вивчає передовий світовий досвід організації оперативного управління виробництвом, бере участь у розробленні і реалізації заходів щодо удосконалення оперативного планування, виконання диспетчерських функцій, обліку і контролю за процесом виробництва, впровадження технічних засобів оперативного управління виробництвом.

2.2.11. Керує підведенням підсумків роботи та оцінкою діяльності підрозділів підприємства щодо виконання планів і графіків випуску продукції.

2.2.12. Бере участь у роботі з удосконалення спеціалізації і кооперування виробництва, підвищення його ефективності.

2.2.13. Забезпечує оперативний облік випуску продукції і виконання робіт, підготовку установлених звітів.

2.2.14. Бере участь у розроблені комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві.

2.2.15. Організовує роботи з вдосконалення методів управління виробництвом с урахуванням вимог охорони праці.

2.2.16. Враховує вимоги законодавства з охорони праці під час здійснення наступних функцій у сфері організації праці та управління:

- аналізі ефективності функціонування системи управління виробництвом та її підсистеми – системи управління охороною праці;

- розробленні методів економічного стимулювання робіт з охорони праці;

- вдосконалені виробничої структури підприємства;

- підвищені ефективності організації праці.

2.2.17. Контролює своєчасність отримання від постачальників та забезпечення підрозділів підприємства технічними засобами захисту, системами аварійної сигналізації, системами автоматичного пожежогасіння, первинними засобами пожежегасіння, іншими засобами, які забезпечують безпечне виконання робіт.

2.2.18. Розробляє організаційно-технічні заходи щодо безпечного ведення вантажно-розвантажувальних та складських робіт.

2.2.19. Організовує контроль за дотриманням вимог охорони праці під час виконання вантажно - розвантажувальних та складських робіт.

2.2.20. Організовує приймання, зберігання на складах, транспортування і видачу в підрозділи небезпечних і шкідливих речовин у відповідності з вимогами нормативних актів з охорони праці.

2.2.21. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

2.2.22. Бере участь у складанні розділу “Охорона праці” у колективному договорі.

2.2.23. Забезпечує безпечні і здорові умови праці працівникам диспетчерської служби, контролює дотримання ними вимог охорони праці.

3. ПРАВА

3.1. Головний диспетчер має право:

а) здійснювати контроль за виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди);

б) здійснювати методичне керівництво і організовувати роботи з упровадження ефективних методів підвищення продуктивності праці на основі вдосконалення безпечних умов праці;

в) подавати подання на працівників, які порушують вимоги охорони праці, для притягнення їх до відповідальності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у  діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань головний диспетчер може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

4.2. Несе відповідальність за виконання покладених на нього функцій, у тому числі з охорони праці.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Здійснює методичне керівництво диспетчерськими службами виробничих підрозділів.

5.2. Керує роботою диспетчерів та інших працівників диспетчерської служби, контролює ведення ними диспетчерських журналів та технічної документації.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)