Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про науково-технічний відділ

Положення про науково-технічний відділ

  1. 1. Загальні положення науково-технічного відділу

1.1. Науково-технічний відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник науково-технічного відділу, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник науково-технічного відділу має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником науково-технічного відділу.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі науково-технічного відділу, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника науково-технічного відділу.

  1. 2. Структура науково-технічного відділу

2.1. Склад і штатну кількість науково-технічного відділу затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника науково-технічного відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник науково-технічного відділу розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Здійснення науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання, застосування нових знань для рішення технологічних, інженерних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших проблем.

Розгляд разом із зацікавленими підрозділами ініціативних пропозицій з переліку найважливіших проблем, що вимагають рішення в рамках науково-технічних програм підприємства, а також інноваційних проектів, виконуваних на конкурсній основі сторонніми науковими організаціями.

Розгляд пропозицій структурних підрозділів по впровадженню завершених науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

Аналіз і оцінка стану науково-технічних розробок, створення автоматизованої системи обліку.

Проведення експертизи і підготовка висновків по проектах науково-технічних програм, розділів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, контроль за виконанням.

Організація конкурсів на вирішення науково-технічних проблем, розробку проектів науково-технічних програм, створення нових технологій і нової техніки.

3.2

Визначення пріоритетних напрямків наукового забезпечення виробництва.

Проведення комплексної наукової експертизи технічних завдань на найважливіші науково-дослідні роботи, проекти, концепції, аналітичні й інші документи з технічних, організаційних, економічних, правових та інших питань, а також підготовка за результатами експертизи доповідей для керівництва підприємства.

Участь у створенні банку даних найважливіших наукових досліджень, розробок і проектів, що рекомендуються до опанування, у тому числі і міжнародних.

Організація і проведення за заявками наукових оцінок і експертиз при підготовці стратегічних рішень з питань, що знаходяться в компетенції відділу.

3.3

Сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, реалізація концепції наукового забезпечення розвитку виробництва.

Підготовка у встановленому порядку проектів напрямків науково-технічної політики на середньостроковий і довгостроковий періоди.

Розробка пропозицій щодо пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Підготовка прогнозів науково-технічного розвитку.

Участь у розробці пропозицій по формуванню прогнозів і програм соціально-економічного розвитку.

3.4

Підвищення конкурентоздат-ності науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

Координація діяльності по формуванню науково-технічної політики підприємства.

Розміщення замовлень на реалізацію науково-технологічних розробок, проведення експертиз, висновок угод зі сторонніми організаціями на виконання зазначених робіт.

3.5

Формування і забезпечення реалізації науково-технічної політики підприємства.

Участь у формуванні плану науково-дослідних і проектно-дослідницьких робіт.

Розробка і здійснення заходів щодо збереження і розвитку науково-технічного потенціалу підприємства, його раціонального розподілу між структурними підрозділами підприємства, адаптації науково-технічної сфери до умов ринкової економіки.

3.6

Забезпечення вирішення науково-технічних проблем.

Підготовка пропозицій з переліку робіт, що використовують результати закінчених наукових досліджень і розробок.

Аналіз і підготовка пропозицій, спрямованих на розвиток інноваційної діяльності, а також на зниження ризиків інвесторів, що беруть участь у фінансуванні інноваційних наукомістких проектів.

Розробка і реалізація заходів щодо розвитку механізму економічного регулювання науково-технічної діяльності і виробничого опанування науково-технічних досягнень.

Сприяння залученню приватних інвестицій для комерційного використання результатів наукових досліджень і розробок, розвитку конкуренції й інноваційного підприємництва в науково-технічній сфері.

3.7

Ефективне використання коштів, виділених на розвиток фундаментальних досліджень і сприяння науково-технічному прогресу.

Забезпечення державної реєстрації неопублікованих документів - результатів відкритих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виконуваних підприємством.

Участь в організації і проведенні науково-технічних виставок, ярмарків, презентацій інноваційно-технологічних проектів, а також конференцій і семінарів із проблем науково-технічного й інноваційного розвитку.

Організація роботи з формування і використання ресурсів науково-технічної інформації.

Розвиток науково-технічного співробітництва зі сторонніми організаціями і підприємствами.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія науково-технічного відділу з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, науково-технічний відділ взаємодіє:

№ п/п

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З технічними підрозділами

- технічної документації та інформації, необхідної для діяльності відділу;

- заявок на наукові розробки, що знаходяться в компетенції відділу;

- допомоги в рішенні поставлених технічних задач;

- ...

- планів реалізації науково-технічних і інноваційних проектів;

- пропозицій по підготовці підприємства до нововведень;

- висновків за заявками;

- нових принципів удосконалення виробничих процесів, нових технологій, пов'язаних з одержанням матеріалів, а також розробок на їхній основі методів отримання нових матеріалів;

- прогнозів по створенню нових перспективних матеріалів і їхній номенклатурі;

- допомоги у вирішенні наукових задач;

- прогнозів науково-технічного розвитку підприємства;

- ...

5.2

З основним виробництвом

- інформації, необхідної для діяльності відділу;

- ...

- планів перетворень виробництва, забезпечення екологічної чистоти виробничих процесів, розширення номенклатури продукції, що випускається, і поліпшення умов праці на основі "проривних" технологій і сучасного устаткування;

- розробок наукових основ і створення технічної бази для принципової зміни технічного рівня виробництва шляхом опанування наукомістких енерго- та ресурсозбережувальних екологічно чистих технологій, устаткування, матеріалів, систем автоматизації технологічних процесів і автоматизованих систем управління виробництвом;

- ...

5.3

З відділом головного енергетика

- інформації, необхідної для діяльності відділу;

- ...

- розробок технологій, необхідних для прискореного технічного переозброєння діючих і створення нових енергооб'єктів;

- проектів, програмних заходів і реалізації на їхній основі промислових, дослідно-промислових і експериментальних енергетичних установок;

- енергозберігаючих технологій підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

- ...

5.4

З відділом охорони навколишнього середовища

- заявок на розробку засобів забезпечення екологічної безпеки;

- ...

- розробок систем забезпечення екологічної безпеки і засобів забезпечення безпеки в природно-техногенній сфері;

- ...

5.5

З інформаційно-обчислювальним центром

- інформації, необхідної для діяльності відділу;

- допомоги в обробці інформації і математичних обчислень;

- ...

- проектів створення комплексів ЕОМ з новою архітектурою і на нових принципах, пакетів програм для систем штучного інтелекту, програм для аналізу й обробки зображень і моделей для оцінки і прогнозування великомасштабних соціально-економічних і технічних проектів;

- ...

5.6

З фінансовим відділом

- оплати науково-дослідних робіт, експертних послуг, інформаційних і рекламних видань;

- фінансового аналізу системи показників, що характеризують ефективність практичного використання результатів наукових досліджень і розробок;

- ...

Пропозицій щодо проектів фінансового плану; у межах своєї компетенції й уточнень у:

- складі об'єктів фінансування за розділом, що передбачає виділення коштів на фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу;

- обсягах виділюваних бюджетних коштів;

- річних планів, їх розбивки по кварталах, цільових і предметних статтях і видах витрат.

. ...

5.7

З відділом маркетингу з питань спільного поширення і реклами найважливіших науково-технічних досліджень і розробок через засоби масової інформації і спеціалізовані наукові видання.

  1. Права науково-технічного відділу

6.1. Відділ має право:

6.1.1. Запитувати у встановленому порядку від структурних підрозділів підприємства інформацію (матеріали) з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.1.2. Створювати експертні і робочі групи з проблем науки і програмам, по яких відділ є замовником.

6.1.3. Мати резерв коштів на фінансування фундаментальних і пошукових науково-дослідних робіт, програм найважливіших прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

6.1.4. Проводити в межах своєї компетенції у встановленому порядку переговори зі сторонніми організаціями, підписувати угоди.

6.1.5. Використовувати кошти, виділені на фінансування пріоритетних напрямків науково-технічного прогресу, для закупівлі зразків приладів, устаткування і комплектуючих виробів, науково-технічної літератури, ліцензій, патентів на винаходи й інші заходи, що забезпечують сприяння проведенню наукових досліджень і розробок.

6.1.6. Організовувати проведення при необхідності експертизи цільових науково-технічних і інноваційних програм і проектів.

6.1.7. Вносити пропозиції з питань, що входять у компетенцію відділу, у виді проектів.

6.2. Начальник науково-технічного відділу також має право:

6.2.1. Надавати керівництву підприємства пропозиції про заохочення працівників відділу, що відзначилися, і про накладення стягнень на працівників-порушників трудової дисципліни.

  1. Відповідальність науково-технічного відділу

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій науково-технічного відділу несе начальник відділу.

7.2. На начальника науково-технічного відділу покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про роботу відділу.

7.2.3. Своєчасне і якісне виконання доручень керівництва.

7.3. Відповідальність працівників науково-технічного відділу встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у науково-технічному відділі начальником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


{module 43}
  {module 28}