Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ соціального розвитку

Положення про відділ соціального розвитку

Положення про відділ соціального розвитку

  1. 1. Загальні положення відділу соціального розвитку

1.1. Відділ соціального розвитку є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу соціального розвитку, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу соціального розвитку має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу соціального розвитку.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу соціального розвитку, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу соціального розвитку.

  1. 2. Структура відділу соціального розвитку

2.1. Структуру і штатну кількість відділу соціального розвитку затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу соціального розвитку і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу соціального розвитку розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Вивчення основних соціальних потреб і проблем працівників підприємства.

Організація і ведення на підприємстві соціологічної роботи, спрямованої на:

- формування стабільних трудових колективів;

- розвиток організаційної культури;

- використання соціально-психологічних факторів трудової мотивації працівників;

- підвищення соціальної і творчої активності працівників, їхньої задоволеності працею;

- розвиток і використання трудового потенціалу кожного працівника; розробка і реалізація цільових програм і планів соціального розвитку на основі соціальних прогнозів і моделювання соціальних процесів згідно з цілями, стратегією і кадровою політикою підприємства.

Робота зі стабілізації трудових колективів, удосконалення соціальної структури професійно-кваліфікаційного складу.

Підготовка пропозицій по:

- оптимізації чисельності працівників;

- підвищенню загальноосвітнього і культурно-технічного рівня працівників;

- зміцненню дисципліни й організованості;

- створенню і підтримці сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;

- адаптації щойно прийнятих працівників;

Організація вивчення умов і змісту праці та їхнього впливу на задоволеність працею.

3.2

Прогнозування розвитку соціальних процесів у підрозділах підприємства.

Розробка заходів щодо:

поліпшення ергономічних, санітарно-гігієнічних умов роботи;

- забезпечення охорони праці і безпеки працівників;

- соціально-психологічного забезпечення впровадження нових видів складного устаткування;

- скорочення важкої і малокваліфікованої ручної праці;

- підвищення привабливості, престижності і культури праці;

Участь в експертизі проектів будівництва і реконструкції об'єктів виробничого і невиробничого призначення з метою забезпечення обліку в них соціальних вимог і нормативів.

Участь в організації проведення експериментів по соціальних аспектах удосконалення господарського механізму.

Удосконалення системи матеріальних, соціально-культурних і морально-психологічних стимулів підвищення трудової і соціальної активності працівників, творчого підходу до справи, колективної й індивідуальний відповідальності за результати спільної діяльності.

Упровадження засобів механізації і комп'ютерних технологій у діяльність соціологічних служб, зміцнення їхньої інформаційної бази.

3.3

Організація роботи з реалізації гарантій матеріально-побутового забезпечення і соціального захисту працівників підприємства.

Контроль за забезпеченням соціального страхування працівників, дотриманням їхніх соціальних гарантій і цивільних прав.

Розробка пропозицій щодо мір соціальної захищеності працівників підприємства в рамках колективно-договірного врегулювання трудових відносин.

Розробка і реалізація заходів для:

- збереження здоров'я і підвищення змістовності дозвілля працюючих;

- росту життєвого рівня працівників і членів їхніх родин;

- задоволення потреб у житлі і побутових пристроях, різноманітних послугах;

- соціальної захищеності окремих категорій працюючих (пенсіонерів, молоді, жінок);

Організація консультування працівників по правових і фінансових питаннях, проблемах жіночої праці, розробки пропозицій по наданню різних соціальних пільг працівникам підприємства:

- компенсацій витрат на житло;

- утримання дітей;

- надання транспорту для поїздок на роботу;

- медичного обслуговування;

3.4

Організація роботи з виконання соціальних програм.

Проведення лекцій, семінарів для вивчання працівниками підприємства соціально-психологічних методів керування соціальними процесами.

Надання методичної допомоги підрозділам у розробці заходів щодо соціального розвитку трудових колективів, координація їхньої діяльності.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу соціального розвитку з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ соціального розвитку взаємодіє:

Підрозділ

З питань

5.1

Відділ соціального розвитку взаємодіє з усіма підрозділами

формування організаційно-управлінської структури підприємства;

- проведення заходів у сфері соціального захисту і підтримки працівників підприємства, житлово-побутовій, оздоровчо-спортивній і соціально-культурній сферах;

  1. Права відділу соціального розвитку

Відділ соціального розвитку має право:

6.1. Запитувати й одержувати від структурних підрозділів підприємства відомості, необхідні для здійснення діяльності відділу.

6.2. Вести самостійне листування з державними і муніципальними органами з питань соціального і пенсійного забезпечення.

6.3. Брати участь чи проводити за своїм розсудом переговори з представниками різних організацій з питань, що входять у компетенцію відділу соціального розвитку.

6.4. Представляти у встановленому порядку підприємство в органах державної влади, інших установах і організаціях з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.5. Давати структурним підрозділам і окремим фахівцям обов'язкові для виконання вказівки з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.6. За узгодженням з керівником підприємства чи заступником директора підприємства з комерційних питань залучати експертів і фахівців із соціальної сфери для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

  1. Відповідальність відділу соціального розвитку

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання відділом функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу соціального розвитку покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу по виконанню задач і функцій, покладених на відділ.

7.2.2. Організацію у відділі оперативної і якісної підготовки і виконання документів, ведення діловодства відповідно до діючих правил та інструкцій.

7.2.3. Дотримання співробітниками відділу трудової і виробничої дисципліни.

7.2.4. Забезпечення збереженості майна, що знаходиться у відділі, і дотримання правил пожежної безпеки.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу.

7.2.6. Відповідність чинному законодавству проектів наказів, інструкцій, положень, постанов і інших документів, що візуються.

7.3. Відповідальність співробітників відділу соціального розвитку встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі соціального розвитку керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається  обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

За наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00