Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ підсобного сільського господарства

Положення про відділ підсобного сільського господарства

Положення про відділ підсобного сільського господарства

 1. Загальні положення відділу підсобного сільського господарства

.1.    Відділ підсобного сільського господарства є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює начальник, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2.      Начальник відділу підсобного сільського господарства має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу підсобного сільського господарства.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу підсобного сільського господарства, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу підсобного сільського господарства.

 1. Структура відділу підсобного сільського господарства

2.1. Склад і штатну кількість відділу підсобного сільського господарства затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу підсобного сільського господарства розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу підсобного сільського господарства

Задача

Функції

3.1

Забезпечення підприємства власною сільськогоспо-дарською продукцією.

Розробка планів виробництва і здачі сільськогосподарської продукції.

Використання трудових ресурсів, землі, будинків, споруджень, машинно-тракторного парку, технологічного устаткування й інших засобів для виробництва сільськогосподарської продукції.

Придбання насінь рослин, саджанців і добрив.

Проведення сільськогосподарських робіт в оптимальний термін і на високому рівні агротехніки з використанням науково обґрунтованої системи посівообороту, обробки ґрунту, порядку застосування добрив, методів і засобів захисту рослин.

Придбання молодняку сільськогосподарських тварин.

Вирощування і утримання сільськогосподарської худоби (птахів) і вчасне проведення вакцинацій, інших процедур, передбачених ветеринарним законодавством.

Вчасна заготівля кормів, їхнє збереження і використання відповідно до встановлених норм і правил.

Вчасний збір врожаю сільськогосподарських культур, забій худоби.

Первинна переробка продукції тваринництва і рослинництва для подачі в пункти суспільного харчування підприємства, їдальні, а також у магазини підприємства для реалізації працівникам.

Облік і складання встановленої звітності про виробничу діяльність відділу.

Механізація й автоматизація виробничих процесів, виявлення і використання резервів підвищення продуктивності праці.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу підсобного сільського господарства з іншими підрозділами

Відділ підсобного сільського господарства взаємодіє:

Підрозділ

З питань

5.1

З цехами виробництва і відділом збуту

передачі бракованої, зіпсованої харчової продукції, сировини для згодовування сільськогосподарській худобі

5.2

З ділянками суспільного харчування і торгівлі підприємства

передачі для використання і реалізації сільськогосподарської продукції, виробленої відділом (м'яса, яєць, овочів, ін.);

 1. Права відділу підсобного господарства

Відділ підсобного сільського господарства має право:

6.1. Вносити керівництву підприємства пропозиції з питань своєї діяльності.

6.2. Представляти підприємство в державних і муніципальних органах, установах санітарно-епідеміологічного і ветеринарного нагляду.

6.3. Вимагати від начальників усіх структурних підрозділів вчасного надання документів і матеріалів, необхідних для роботи відділу підсобного сільського господарства.

6.3.2. Представляти керівництву підприємства:

6.4.1. Пропозиції про заохочення працівників відділу підсобного сільського господарства.

6.4.2. Інформацію про плани відділу і звіт про їхнє виконання.

6.5. За узгодженням з керівництвом підприємства залучати фахівців в області сільського господарства до консультацій, практичної допомоги, виконання робіт з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.6. Проводити атестацію працівників відділу.

 1. Відповідальність відділу підсобного господарства

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання відділом функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу підсобного сільського господарства покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Виконання правил охорони праці, протипожежного захисту і виробничої санітарії працівниками відділу.

7.2.2.      Дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни.

7.2.3.      Вчасне надання необхідної звітності.

7.2.3. Вчасне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність співробітників відділу підсобного сільського господарства встановлюється інструкціями, договорами.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі підсобного сільського господарства керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

Із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00