Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ підсобного сільського господарства

Положення про відділ підсобного сільського господарства

 1. Загальні положення відділу підсобного сільського господарства

.1.    Відділ підсобного сільського господарства є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює начальник, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2.      Начальник відділу підсобного сільського господарства має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу підсобного сільського господарства.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу підсобного сільського господарства, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу підсобного сільського господарства.

 1. Структура відділу підсобного сільського господарства

2.1. Склад і штатну кількість відділу підсобного сільського господарства затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу підсобного сільського господарства розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу підсобного сільського господарства

Задача

Функції

3.1

Забезпечення підприємства власною сільськогоспо-дарською продукцією.

Розробка планів виробництва і здачі сільськогосподарської продукції.

Використання трудових ресурсів, землі, будинків, споруджень, машинно-тракторного парку, технологічного устаткування й інших засобів для виробництва сільськогосподарської продукції.

Придбання насінь рослин, саджанців і добрив.

Проведення сільськогосподарських робіт в оптимальний термін і на високому рівні агротехніки з використанням науково обґрунтованої системи посівообороту, обробки ґрунту, порядку застосування добрив, методів і засобів захисту рослин.

Придбання молодняку сільськогосподарських тварин.

Вирощування і утримання сільськогосподарської худоби (птахів) і вчасне проведення вакцинацій, інших процедур, передбачених ветеринарним законодавством.

Вчасна заготівля кормів, їхнє збереження і використання відповідно до встановлених норм і правил.

Вчасний збір врожаю сільськогосподарських культур, забій худоби.

Первинна переробка продукції тваринництва і рослинництва для подачі в пункти суспільного харчування підприємства, їдальні, а також у магазини підприємства для реалізації працівникам.

Облік і складання встановленої звітності про виробничу діяльність відділу.

Механізація й автоматизація виробничих процесів, виявлення і використання резервів підвищення продуктивності праці.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу підсобного сільського господарства з іншими підрозділами

Відділ підсобного сільського господарства взаємодіє:

Підрозділ

З питань

5.1

З цехами виробництва і відділом збуту

передачі бракованої, зіпсованої харчової продукції, сировини для згодовування сільськогосподарській худобі

5.2

З ділянками суспільного харчування і торгівлі підприємства

передачі для використання і реалізації сільськогосподарської продукції, виробленої відділом (м'яса, яєць, овочів, ін.);

 1. Права відділу підсобного господарства

Відділ підсобного сільського господарства має право:

6.1. Вносити керівництву підприємства пропозиції з питань своєї діяльності.

6.2. Представляти підприємство в державних і муніципальних органах, установах санітарно-епідеміологічного і ветеринарного нагляду.

6.3. Вимагати від начальників усіх структурних підрозділів вчасного надання документів і матеріалів, необхідних для роботи відділу підсобного сільського господарства.

6.3.2. Представляти керівництву підприємства:

6.4.1. Пропозиції про заохочення працівників відділу підсобного сільського господарства.

6.4.2. Інформацію про плани відділу і звіт про їхнє виконання.

6.5. За узгодженням з керівництвом підприємства залучати фахівців в області сільського господарства до консультацій, практичної допомоги, виконання робіт з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.6. Проводити атестацію працівників відділу.

 1. Відповідальність відділу підсобного господарства

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання відділом функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу підсобного сільського господарства покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Виконання правил охорони праці, протипожежного захисту і виробничої санітарії працівниками відділу.

7.2.2.      Дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни.

7.2.3.      Вчасне надання необхідної звітності.

7.2.3. Вчасне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність співробітників відділу підсобного сільського господарства встановлюється інструкціями, договорами.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі підсобного сільського господарства керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

Із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00