Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ головного технолога

Положення про відділ головного технолога

Положення про відділ головного технолога

  1. 1. Загальні положення відділу головного технолога

1.1. Відділ головного технолога є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу головного технолога:

1.4.1. Відділ очолює головний технолог, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Головний технолог має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) головним технологом.

1.4.4. Заступник(и) та керівники структурних підрозділів  у складі відділу головного технолога, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням технічного директора і за узгодженням з  головним технологом.

  1. 2. Структура відділу головного технолога

2.1. Склад і штатну кількість відділу головного технолога затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і головного технолога і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Головний технолог розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Здійснення єдиної політики підприємства в області технології виробництва.

Розробка і впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих ресурсозбережувальних технологічних процесів і режимів виробництва продукції, що випускається підприємством.

Розробка і впровадження заходів щодо підвищення рівня технологічної підготовки і технічного переозброєння виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів, витрат праці, поліпшення якості продукції і росту продуктивності праці.

Опанування у виробництві прогресивних технологічних процесів, новітніх матеріалів.

Складання планів впровадження нової техніки і технології, підвищення техніко-економічної ефективності виробництва.

Розробка технологічної документації, організація контролю за забезпеченням нею цехів, ділянок і інших виробничих підрозділів підприємства.

Розробка проектів змін у технічну документацію у зв'язку з корегуванням технологічних процесів і режимів виробництва.

Виконання перспективних і поточних планів технологічної підготовки виробництва.

Атестація і раціоналізація робочих місць.

Узгодження питань щодо технологічної підготовки виробництва з підрозділами підприємства, проектними, дослідницькими організаціями, представниками замовників.

3.2

Технологічна підготовка підприємства до виробництва нової продукції.

Контроль за дотриманням встановлених технологічних процесів.

Виявлення порушень технологічної дисципліни і вживання заходів щодо їх усунення.

Робота з організації і планування нових цехів і ділянок, їхньої спеціалізації, опанування нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів.

Розрахунки виробничих потужностей і завантаження устаткування.

Проведення заходів щодо підвищення технічного рівня виробництва і коефіцієнта гнучкості роботи устаткування.

Участь у визначенні номенклатури вимірюваних параметрів і оптимальних норм точності вимірів.

Розгляд проектів конструкцій чи виробів, складу продуктів, галузевих і державних стандартів, а також найскладніших раціоналізаторських пропозицій і винаходів щодо технології виробництва.

Підготовка висновків про відповідність раціоналізаторських пропозицій і винаходів вимогам економічної і екологічної технології виробництва.

Впровадження систем автоматизованого проектування, організаційної й обчислювальної техніки, автоматизованих систем керування устаткуванням і технологічними процесами.

Координація діяльності підрозділів підприємства.

Консультування підрозділів підприємства щодо вирішення окремих технологічних питань.

3.3

Забезпечення тривалості життєвого циклу продукції, що випускається.

Складання і перегляд технічних умов і вимог, висунутих до сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів.

Участь у розробці і впровадженні прогресивних норм трудових витрат, витрати технологічного палива й електроенергії, сировини і матеріалів.

Розробка заходів щодо попередження й усунення браку, зниження матеріалоємності продукції і трудомісткості її виробництва.

Удосконалення технології виготовлення виробів.

3.4

Впровадження конкуренто-здатних технологій у виробництво.

Упровадження досягнень науки і техніки, прогресивних базових технологій, високопродуктивних ресурсо- і природозбережувальних безвідхідних технологій.

Проектування і впровадження технологічних систем, засобів охорони навколишнього середовища.

Комплексна механізація й автоматизація виробничих процесів.

Впровадження нестандартного устаткування, технологічного оснащення, пристосувань і інструмента.

Участь у розробці проектів реконструкції підприємства.

Розробка і проведення заходів щодо скорочення термінів опанування нової техніки і технології, раціонального використання виробничих потужностей, зниження енерго- і матеріалоємності виробництва, підвищення його ефективності, поліпшення якості продукції, удосконалення організації праці.

Проведення дослідницьких і експериментальних робіт із опанування новорозроблюваних технологічних процесів.

Участь у промислових випробуваннях нових видів машин і механізмів, засобів механізації й автоматизації виробництва.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу головного технолога з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ головного технолога взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом головного конструктора

- креслень виробів;

- технічної документації для проектування технологічних процесів;

- технічної документації на запит відділу головного технолога для розробки нових технологій виробництва;

- ...

- висновків по конструкціях виробів, технічних умов;

- планів розподілу робіт над виробами по структурних підрозділах підприємства;

- узгодження окремих вузлів і деталей виробів;

- пропозицій з технологічних питань;

- технологічної документації;

- маршрутних аркушів обробки деталей;

- консультацій за технологією виробництва;

5.2

З відділом контролю якості

- висновків про відповідність матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, ін.) ТУ і ДСТ;

- висновків про можливість застосування матеріальних ресурсів у виробництві;

- відомостей про якість продукції, що випускається;

- повідомлень про порушення технологічних процесів;

- звітів про кількість і технічні характеристики браку;

- матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, ін.) на аналіз їхньої відповідності ДСТ, ТУ;

- технологічних процесів на узгодження операцій контролю якості;

- ...

5.3

З цехами основного виробництва

- заявок на автоматизацію і механізацію виробництва;

- пропозицій на внесення змін у технологію виробництва;

- пропозицій по плануванню цехів;

- ...

- вказівок по експлуатації засобів автоматизації і механізації виробництва;

- креслень, специфікацій засобів автоматизації і механізації;

- консультацій по застосуванню засобів автоматизації і механізації виробництва;

- проектів розміщення нового технологічного обладнання;

- повідомлень про зміну технології виробництва;

5.4

З відділом стандартизації

- стандартів;

- інструкцій;

- технічних умов;

- висновків по технічній документації на предмет дотримання діючого законодавства про стандартизацію;

- планів робіт зі стандартизації, нормалізації, уніфікації;

- інформації про переведення підприємства на нові стандарти;

- повідомлень про зміни і доповнення стандартів і ТУ;

- документації по обслуговуванню і ремонту устаткування;

- пропозицій по проведенню робіт зі стандартизації;

- пропозицій по переведенню  підприємства на нові стандарти;

- інформації про порушення стандартів і технічних умов;

- ...

5.5

З відділом охорони праці

- інформації щодо вимог законодавства про охорону праці;

- висновків за технологією обслуговування і ремонту устаткування на предмет дотримання норм техніки безпеки;

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на висновки за технологією обслуговування і ремонту устаткування на предмет дотримання правил техніки безпеки;

5.6

З відділом патентної і винахідницької роботи

- раціоналізаторських пропозицій і винаходів для експертної оцінки;

- планів по впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів у виробництво;

- допомоги у вирішенні поставлених задач;

- висновків по раціоналізаторських пропозиціях і винаходах;

- допомоги в технологічному вирішенні окремих питань;

- допомоги у виконанні креслень, виготовленні моделей;

- можливості досвідченої перевірки винаходів;

5.7

З відділом технічної інформації

- технічної документації з окремих питань;

- технічної літератури;

- бюлетенів нових і очікуваних надходжень літератури;

- заявок на копії технічної документації відділу;

- ...

- копій технічної документації відділу;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, копіювання і розсилання технічної документації;

- повідомлень про зміни, внесені у технологію обслуговування устаткування;

- заявок на технічну літературу;

5.8

З відділом матеріально-технічного постачання

- консультацій за матеріалами, сировиною, напівфабрикатами;

- запитів про припустимі технологічні відхилення якості матеріалів, сировини, напівфабрикатів;

- узгодження технологічних умов на спеціальні матеріали, сировину, напівфабрикати;

- заявок з переліком матеріалів, сировини і напівфабрикатів, необхідних для діяльності відділу;

- розрахунків потреби в сировині, матеріалах, напівфабрикатах;

5.9

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- завдань по зниженню трудомісткості виробництва за рахунок удосконалення технології ремонту й обслуговування устаткування;

- пропозицій по формуванню штатного розкладу;

- звітів про виконання розпоряджень

5.10

З планово-економічним відділом

- планів виробництва продукції за номенклатурою;

- вказівок по економії коштів;

- оцінок економічної ефективності ремонту устаткування;

- ...

- планів проведення профілактичних робіт;

- планів упровадження нових технологій;

- відомостей, необхідних для економічного аналізу діяльності відділу;

- інших матеріалів на запит планово-економічного відділу;

5.11

З відділом маркетингу

- даних про купівельний попит на продукцію, що випускається;

- відомостей про конкурентну продукцію;

- пропозицій по розробці технології нової продукції;

- пропозицій про дизайнерське оформлення продукції;

- документів і матеріалів для участі у виставках, ярмарках;

- відомостей про нові технологічні розробки;

- заявок на пошук інформації про конкурентний товар;

- запитів про кон'юнктуру технологій виробництва;

- відомостей про науково-технічні можливості підприємства;

- висновків на зразки конкурентної продукції;

- висновків про можливість технології виробництва запропонованої відділом маркетингу продукції;

  1. Права відділу головного технолога

6.1. Відділ головного технолога має право:

6.1.1. Брати участь в аналізі ринку збуту, у проведенні маркетингових досліджень.

6.1.2. Приймати рішення про внесення змін у технологію виробництва продукції.

6.1.3. Вимагати від керівників усіх виробничих підрозділів підприємства:

- виконання запропонованих норм експлуатації устаткування і збереження інструмента;

- вчасного надання відомостей про порушення технології виробництва;

- будь-якої іншої інформації, необхідної для діяльності відділу;

- призупинення діяльності структурних підрозділів у випадку відхилення від затвердженого технологічного процесу;

- доводити до відома технічного директора про призупинення діяльності структурних підрозділів;

6.1.4. Доручати окремим структурним підрозділам підприємства проведення певних технологічних робіт.

6.1.5. Брати участь у розробці технічних умов, інструкцій.

6.2. Головний технолог також має право представляти керівництву підприємства:

6.2.1. Пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися, і про залучення до дисциплінарної відповідальності працівників, що не дотримуються трудової та виробничої дисципліни.

  1. Відповідальність відділу головного технолога

7.1. Відповідальність за якість і вчасність виконання функцій відділом несе головний технолог.

7.2. На головного технолога покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі управління відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації.

7.2.3. Вчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність працівників відділу головного технолога встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі головного технолога керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісію з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера по персоналі, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00