Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція відповідальність техніка по наладці і випробуванням

Посадова інструкція відповідальність техніка по  наладці  і випробуванням

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність техніка по  наладці  і випробуванням.

1.2  Технік по наладці і випробуванням відноситься до категорії фахівців.

1.3  Технік по наладці і випробуванням призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника  технічного відділу

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

інженеру по наладці і випробуванням

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

начальнику технічного відділу, технічному директору

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до техніка по  наладці і випробуванням:

2.1.

Освіта*

середня професійна (технічна)

2.2.

досвід роботи

без пред'явлення вимоги вимог до стажу роботи

2.3.

знання

Нормативні, методичні й інші керівні матеріали по проведенню монтажних і налагоджувальних робіт.

Організацію виконання пуско-налагоджувальних робіт.

Основні технічні характеристики, особливості кінематичних схем і конструкцій вузлів і елементів налагоджуваних і випробовуваних систем і пристроїв.

Способи вимірювання параметрів, характеристик і даних режимів роботи устаткування.

Правила користування вимірювальними приладами й інструментами, пристосуваннями.

Порядок огляду устаткування, методи виявлення його дефектів.

Правила складання актів та іншої технічної документації.

Основи економіки, наукової організації праці й організації виробництва.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

навички

користування вимірювальними приладами й інструментами, пристосуваннями

2.5.

додаткові вимоги

*- для техніка по  наладці і випробуванням II категорії  потрібна середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка або інших посадах, що заміщаються фахівцями із середньою професійною освітою, не менше 2 років

- для техніка по  наладці і випробуванням I категорії потрібна середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка II категорії не менше 2 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність техніка по наладці і випробуванням

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника технічного відділу); Положення про технічний відділ, Посадова інструкція техніка по наладці і випробуванням, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки техніка по наладці і випробуванням

Технік по  наладці  і випробуванням:

4.1. Під керівництвом інженера по наладці і випробуванням виконує пуско-налагоджувальні роботи (випробування) різних  видів устаткування і систем (електроустаткування, технічне устаткування, вентиляція і т.п.) встановлює відповідність технічних характеристик змонтованого устаткування і монтажних робіт технічної і проектної документації, виявляє дефекти робіт і устаткування, забезпечує їхнє усунення.

4.2. Бере участь у складанні календарних графіків і програм виконання пуско-налагоджувальних робіт, у розробці заходів щодо охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежному захисту при пуско-налагоджувальних роботах, у прийманні устаткування після випробувань, виконаних монтажною організацією.

4.3. Підключає прилади, реєструє необхідні характеристики і параметри, проводить обробку отриманих результатів.

4.4. Бере участь у проведенні необхідних розрахунків, а також у випробуваннях і налагодженні устаткування вхолосту, під навантаженням і при комплексному випробуванні.

4.5. Складає акти по формах, установлених діючими нормативними документами, із вказівкою в них обсягів виконаних пуско-налагоджувальних робіт.

4.6. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

 1. Права техніка по наладці і випробуванням

Інженер по наладці і випробуванням має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність техніка по наладці і випробуванням

Інженер по  наладці і випробуванням відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи техніка по наладці і випробуванням

Режим роботи техніка по наладці і випробуванням визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці техніка по наладці і випробуванням

Умови оплати праці техніка по наладці і випробуванням визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00