Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера наладці і випробуванням

Посадова інструкція інженера наладці і випробуванням

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера наладці і випробуванням

1.2  Інженер по наладці і випробуванням відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по наладці і випробуванням призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника  технічного відділу

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Начальнику технічного відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам, що беруть участь у пусконалагоджувальних роботах

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по наладці і випробуванням:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по організації пусконалагоджувальних робіт.

Перспективи технічного розвитку підприємства.

Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

Технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації.

Методи монтажу, регулювання і наладки устаткування.

Контрольні засоби, прилади і пристрої, вживані при перевірці, наладці  і випробуваннях устаткування, що обслуговується.

Порядок і методи планування монтажних, налагоджувальних і випробувальних робіт.

Організацію монтажних, налагоджувальних і ремонтних робіт, проведення випробувань і технічного обслуговування устаткування.

Передовий вітчизняний і зарубіжний досвід в області проведення пусконалагоджувальних робіт.

Порядок складання кошторисів на проведення робіт, заявок на устаткування, матеріали, запасні частини, вимірювальні інструменти і прилади.

Порядок розробки й оформлення технічної документації.

Основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва і управління.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

навички

роботи з  засобами вимірів і перевірочною апаратурою

2.5.

додаткові вимоги

* середня професійна освіта і стаж роботи в посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, що заміщаються фахівцями із середньою професійною освітою, не менше 5 років;

- для інженера по наладці і випробуванням III категорії - потрібна вища професійна (технічна) освіта і досвід роботи за фахом, придбаний у період навчання, або стаж роботи на інженерно-технічних посадах без кваліфікаційної категорії;

- для інженера по наладці і випробуванням II категорії - потрібно вища професійна (технічна) освіта стаж роботи на посаді інженера по наладці та випробуванням або інших інженерно-технічних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою освітою не менше 3 років;

- для інженера по наладці і випробуванням  I категорії - потрібна вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по наладці і випробуванням  II категорії не менше 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера по наладці і випробуванням

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника технічного відділу); Положення про технічний відділ, Посадова інструкція інженера по наладці і випробуванням, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по наладці і випробуванням

Інженер по наладці і випробуванням

4.1. Організовує і виконує роботу по наладці і випробуванням усіх видів устаткування відповідно до методичних та інших керівних матеріалів по організації пусконалагоджувальних робіт, забезпечує його своєчасне введення в експлуатацію.

4.2. Складає програми і календарні графіки проведення пусконалагоджувальних робіт і випробувань, погоджує їх із замовниками.

4.3. Здійснює підготовку до роботі засобів вимірювань і апаратури, виконує метрологічний контроль.

4.4. Організовує роботу персоналу і забезпечує раціональне витрачання сировини і матеріалів, необхідних для введення устаткування і систем в експлуатацію і забезпечення ходу технологічного процесу в період пусконалагоджувальних робіт.

4.5. Контролює якість ведення робіт, вносить необхідні корективи в способи і методи наладки з метою досягнення необхідних параметрів і характеристик роботи устаткування і систем, проводить  їх регулювання.

4.6. Аналізує дані вимірювань параметрів роботи, виконує необхідні розрахунки і дає висновки про придатність до експлуатації окремих деталей, вузлів, механізмів, систем, виявляє причини їх несправності.

4.7. Здійснює контроль за діяльністю підрозділів підприємства по усуненню дефектів устаткування, виявлених при виконанні пусконалагоджувальних робіт.

4.8. Розробляє заходи, спрямовані на вдосконалювання організації наладки і випробувань устаткування, підвищення його надійності й економічності, зниження трудомісткості робіт, поліпшення якості пусконалагоджувальних робіт на основі впровадження сучасної техніки і технології, забезпечує їх виконання.

4.9. Здійснює ведення технічної документації під час монтажу, наладки і випробувань устаткування, бере участь у прийманні устаткування в експлуатацію, оформленні приймально-здавальної документації, розслідуванні аварій, причин браку в роботі, ушкодження устаткування і розробці заходів, спрямованих на їх запобігання.

4.10. Інструктує експлуатаційний персонал за правилами експлуатації налагоджуваного устаткування і систем.

4.11. Сприяє впровадженню досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки і передового досвіду виконання пусконалагоджувальних робіт.

4.12. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів, що стосуються вдосконалювання конструкції устаткування, організації робіт по наладці і випробуванням, надає раціоналізаторам і винахідникам практичну допомогу і вживає заходи по розповсюдженню передового досвіду організації робіт по наладці і випробуванням.

4.13. Керує працівниками, що беруть участь у пусконалагоджувальних роботах, і забезпечує дотримання вимог з охорони праці відповідно до виду виконуваних робіт.

 1. Права інженера по наладці і випробуванням

Інженер по наладці і випробуванням має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інженера по наладці і випробуванням

Інженер по наладці і випробуванням відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по наладці і випробуванням

Режим роботи інженера по наладці і випробуванням визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інженера по наладці і випробуванням

Умови оплати праці інженера по наладці і випробуванням визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту