Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по комплектації устаткування

Посадова інструкція інженера по комплектації устаткування

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по комплектації устаткування.

1.2  Інженер по комплектації устаткування відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по комплектації устаткування призначається на посаду і звільняється p посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу комплектації устаткування.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу комплектації устаткування

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по комплектації устаткування:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна чи інженерно-економічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази вищих органів, методичні і нормативні матеріали по матеріально-технічному постачанню.

Перспективи технічного розвитку підприємства.

Організацію матеріально-технічного забезпечення підприємства.

Номенклатуру необхідного підприємству устаткування і комплектуючих виробів.

Технічні характеристики, конструктивні особливості устаткування, та комплектуючих виробів.

Порядок обґрунтування потреб і складання заявок на устаткування і комплектуючі вироби, укладення договорів з постачальниками.

Основи технології виробництва.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

*- середня професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менш 3 років або на інших посадах, що займаються фахівцями із середнєю професійною (технічною чи інженерно-економічною) освітою, не менш 5 років;

- для інженера по комплектації устаткування II категорії потрібна вища професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по комплектації устаткування чи на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною (технічною чи інженерно-економічною) освітою, не менш 3 років.

- для інженера по комплектації I категорії потрібна вища професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по комплектації устаткування II категорії не менш 3 років;

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера по комплектації устаткування

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу комплектації устаткування); Положення про відділ комплектації устаткування, Посадова інструкція інженера по комплектації устаткування, Правила внутрішнього трудового розпорядку

 1. Посадові обов'язки інженера по комплектації устаткування

Інженер по комплектації устаткування:

4.1. Виконує роботи по забезпеченню устаткуванням і комплектуючими виробами капітального будівництва і ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства.

4.2. Перевіряє правильність визначення в заявках підрозділів підприємства потреб в устаткуванні і комплектуючих виробах і на їх основі, а також відповідно до титульних списків і проектної документації складає зведені заявки з необхідними розрахунками й обґрунтуваннями.

4.3. Розробляє графіки постачань устаткування на основі затверджених термінів завершення будівельно-монтажних робіт.

4.4. Підготовляє проекти договорів з постачальниками, замовлень на виготовлення нестандартного устаткування, матеріали для узгодження разом із проектними організаціями технічних умов на їх виконання.

4.5. Здійснює контроль за виконанням планів матеріально-технічного забезпечення підприємства, за дотриманням постачальниками встановлених графіків постачань, якості і комплектності устаткування.

4.6. Складає акти, веде листування по претензіях при порушенні постачальниками договірних зобов'язань, погоджує зміни термінів постачань, заміну устаткування і комплектуючих виробів.

4.7. Контролює правильність кількісного і якісного приймання устаткування і комплектуючих виробів, їх складування, консервації, своєчасність передачі будівельно-монтажним організаціям і підрозділам підприємства.

4.8. Проводить роботу по виявленню наднормативних запасів устаткування і комплектуючих виробів, невстановленого і такого, що не використовується устаткування, підготовляє пропозиції по його реалізації.

4.9. Підготовляє дані, необхідні для складання звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення підприємства.

4.10. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника

 1. Права інженера по комплектації устаткування

Інженер по комплектації устаткування має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інженера по комплектації устаткування

Інженер по комплектації устаткування несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по комплектації устаткування

Режим роботи інженера по комплектації устаткування визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інженера по комплектації устаткування

Умови оплати праці інженера по комплектації устаткування визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00