Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція начальника відділу комплектації устаткування

Посадова інструкція начальника відділу комплектації устаткування

Посадова інструкція начальника відділу комплектації устаткування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу комплектації устаткування.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу комплектації устаткування призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу комплектації устаткування підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу комплектації устаткування повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з матеріально-технічного забезпечення.

1.6.2. Перспективи технічного розвитку підприємства.

1.6.3. Організацію матеріально-технічного забезпечення підприємства.

1.6.4. Номенклатуру необхідного підприємству устаткування та комплектуючих виробів.

1.6.5. Технічні характеристики, конструктивні особливості устаткування і комплектуючих виробів.

1.6.6. Порядок обґрунтування потреби та складання заявок на устаткування і комплектуючи вироби, укладання договорів з постачальниками.

1.6.7. Основи технології виробництва, економіки, організації виробництва, праці та управління.

1.6.8. Вимоги до забезпечення збереження матеріальних цінностей.

1.6.9. Організацію складського господарства, порядок ведення обліку постачальних і складських операцій, складання встановленої звітності.

1.6.10. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.11. Основи трудового законодавства.

1.6.12. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу комплектації устаткування визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу комплектації устаткування:

2.2.1. Організовує забезпечення підприємства устаткуванням, комплектуючими виробами капітального будівництва і ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства.

2.2.2. Проводить роботу з визначення потреби підприємства в устаткуванні та комплектуючих виробах для виконання планів капітального будівництва, реконструкції, упровадження нової техніки, здійснює керівництво роботою зі складання на основі титульних списків проектної документації, заявок підрозділів підприємства, зведених заявок на устаткування і комплектуючі вироби з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями; забезпечує їх подання у відповідні організації, своєчасну і повну реалізацію виділених фондів з матеріально-технічного забезпечення підприємства в установленій кількості, якості і комплектності.

2.2.3. Бере участь в укладенні договорів з постачальниками, узгодженні умов і строків поставок, готує специфікації та оформляє протоколи розбіжностей.

2.2.4. Вживає заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових господарських зв’язків.

2.2.5. Організовує розміщення замовлень на виготовлення нестандартного устаткування і спільно з проектними організаціями бере участь в узгодженні технічних умов їх виконання.

2.2.6. Забезпечує правильну організацію кількісного та якісного приймання устаткування і комплектуючих виробів, їх складування, передавання будівельно-монтажним організаціям і підрозділам підприємства.

2.2.7. Контролює своєчасне оформлення технічних протоколів на устаткування, правильність оплачування рахунків.

2.2.8. Бере участь у підготуванні висновків на претензії, що пов’язані з виконанням постачальниками договірних зобов’язань.

2.2.9. Контролює додержання граничних норм запасів устаткування і комплектуючих виробів, вживає заходів щодо оперативного регулювання рівня необхідних запасів, виявлення невстановленого, невикористаного устаткування.

2.2.10. Організовує розроблення заходів щодо зниження залишків встановленого устаткування, проводить роботу з реалізації зайвого та застарілого устаткування.

2.2.11. Організовує роботу складського господарства.

2.2.12. Здійснює нагляд за технічним станом складських приміщень і вантажно-розвантажувальних засобів.

2.2.13. Контролює умови зберігання устаткування та комплектуючих виробів, правильність їх консервації та забезпечення зберігання.

2.2.14. Організовує ведення обліку наявності та просування устаткування і комплектуючих виробів, проведення інвентаризацій матеріальних цінностей у встановлені строки.

2.2.15. Контролює своєчасність отримання від постачальників та забезпечення підрозділів підприємства засобами колективного захисту, системами аварійної сигналізації, системами автоматичного пожежогасіння, первинними засобами пожежегасіння, іншими засобами, які забезпечують безпечне виконання робіт, виконання заходів з охорони праці.

2.2.16. Організовує приймання, зберігання на складах, транспортування і видачу в підрозділи небезпечних і шкідливих речовин у відповідності з вимогами нормативних актів з охорони праці.

2.2.17. Розробляє заходи, пов'язані з придбанням, доставкою, зберіганням і забезпеченням структурних підрозділів підприємства засобами індивідуального захисту.

2.2.18. Забезпечує додержання вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних і складських робіт.

2.2.19. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

2.2.20. Бере участь у складанні розділу “Охорона праці” у колективному договорі.

2.2.21. Забезпечує безпечні і здорові умови праці працівникам відділу матеріально-технічного постачання, контролює дотримання ними вимог охорони праці.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу комплектації устаткування має право:

а) розробляти плани матеріально-технічного забезпечення підприємства та контролювати їх виконання;

б) брати участь у здійсненні контролю за виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди);

в) брати участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці у структурних підрозділах підприємства за напрямом своєї діяльності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за невиконання планів забезпечення устаткуванням та комплектуючими виробами для капітального будівництва і ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства.

4.3. Несе відповідальність за невиконання планів матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони праці.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у  діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу комплектації устаткування може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками відділу комплектації устаткування.

5.2. Взаємодіє з постачальниками устаткування та комплектуючих виробів.

5.3. Взаємодіє зі структурними підрозділами з питань складання планів матеріально-технічного постачання.

5.4. Взаємодіє зі службою охорони праці з питань матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони праці, складання заявок на придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)