Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів

Посадова інструкція електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів

  1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів.

1.2  Електромеханік з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Електромеханік з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

  1. Кваліфікаційні вимоги до електромеханіка з ремонту та медичних оптичних приладів:

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

2.3.

знання

будову, правила технічного обслуговування та  способи регулювання оптичних та ендоскопічних приладів, які ремонтує та юстирує;

загальні поняття про волоконну оптику; правила користування контрольно-вимірювальними та контрольно-юстирувальними приладами;

способи градуювання приладів та правила знімання характеристик під час їх випробування; правила розрахунку опорів;

систему допусків та посадок; основи механіки та електроніки в обсязі роботи, яку виконує.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

4-й розряд

* - для електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів 2- го розряду потрібна базова або неповна базова загальна освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- для електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів 3- го розряду потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

- для електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів 5- го розряду потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- для електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів 6- го розряду потрібна вища освіта (молодший спеціаліст)  Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.

3. Документи, які  регламентують діяльність електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ ремонта та обслуговування, Посадова інструкція електромеханіка з ремонту та обслуговування електронної медичної апаратури, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

  1. Посадові обов'язки електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів

4.1.                       Виконує монтаж, ремонт, регулювання, випробування, юстирування та технічне обслуговування середньої складності оптичних та ендоскопічних приладів на робочих місцях та в  медичних установах.

4.2.                       Підганяє зубчаті та черв'ячні механізми.

4.3.                       Читає, складає та монтує складні електричні схеми.

4.4.                       Складає дефектні відомості та заповнює паспорти та атестати на прилади.

4.5.                       Розраховує похибки під час перевірки та випробування приладів.

4.6.                       Проводить інструктаж медичного персоналу з правил експлуатації приладів, які ремонтуються.

  1. Права електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

  1. Відповідальність електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

  1. Умови роботи електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів

Режим роботи електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

  1. Умови оплати праці

Умови оплати праці електромеханіка з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00