Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з організації і нормування праці

Посадова інструкція інженера з організації і нормування праці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з організації і нормування праці.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з організації і нормування праці призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з організації і нормування праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу організації і нормування праці.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з організації і нормування праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з організації і нормування праці І категорії не менше 2 років.

Інженер з організації і нормування праці І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з організації і нормування праці ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з організації і нормування праці ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з організації і нормування праці не менше 2 років.

Інженер з організації і нормування праці: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з організації і нормування праці повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації, нормування і оплати праці, методи нормування праці.

1.6.2. Перспективи розвитку галузі і підприємства.

1.6.3. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.

1.6.4. Основи технології виробництва.

1.6.5. Порядок розроблення перспективних і річних планів організації праці.

1.6.6. Методи вивчення та проектування трудових процесів, використання робочого часу, визначення економічної ефективності заходів з організації праці, оцінки рівня організації праці, виробництва та управління.

1.6.7. Порядок складання технічної документації і звітності з упровадження організації праці.

1.6.8. Засоби організаційної і обчислювальної техніки.

1.6.9. Основи соціології, фізіології та психології праці, технічної естетики і ергономіки.

1.6.10. Передовий вітчизняний і світовий досвід організації та нормування праці.

1.6.11. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.12. Основи трудового законодавства.

1.6.13. Законодавство, правила і норми з охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з організації і нормування праці визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з організації і нормування праці:

2.2.1. Виконує комплекс робіт із вдосконалення організації та нормування праці, вивчає стан організації і нормування праці, розроблює та впроваджує заходи щодо їх удосконалення з метою підвищення ефективності виробництва.

2.2.2. Бере участь у складанні проектів перспективних і річних планів з організації праці з необхідними розрахунками економічної ефективності і контролює здійснення передбачених у них заходів.

2.2.3. Розроблює та впроваджує норми трудових витрат на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці для різних видів робіт, виконуваних на підприємстві, а також місцеві норми, розраховані на підставі технічних даних про продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого часу із застосуванням найбільш продуктивних прийомів і методів праці.

2.2.4. Установлює норми часу (виробітку) на разові і додаткові роботи, пов’язані з відступом від технологічних процесів.

2.2.5. Вивчає ступінь і причини невідповідності фактичних витрат часу нормативним, бере участь у підготовці пропозицій, які забезпечують виконання норм, здійснює інструктаж робітників з метою освоєння усіма працівниками обґрунтованих норм.

2.2.6. Аналізує чинні норми трудових витрат з метою виявлення застарілих і помилково встановлених норм, проводить роботу зі своєчасної їх заміни новими, більш прогресивними, по мірі впровадження організаційно - технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці.

2.2.7. Коригує норми трудових витрат під час змінювання організаційно-технічних умов виробництва.

2.2.8. Аналізує існуючі організаційно-технічні умови виробництва, трудові процеси, сприяє підвищенню ефективності організації праці на підставі розвитку колективних (бригадних) форм організації і стимулювання праці, атестації та раціоналізації робочих місць, розширення, суміщення професій і посад, багатоверстатного (багатоагрегатного) обслуговування та інших передових методів праці.

2.2.9. Проводить роботу з виявлення резервів зростання продуктивності праці за рахунок поліпшення її організації і нормування, а також широкого використання цих резервів.

2.2.10. Бере участь у виявленні і розповсюдженні раціональних методів праці, організації виставок, семінарів і шкіл передового досвіду, оглядів і конкурсів.

2.2.11. Вивчає досвід у сфері організації і нормування праці, узагальнює його і сприяє впровадженню.

2.2.12. Складає звітність з організації і нормування праці за формами і у строки, встановлені органами статистики.

2.2.13. Здійснює контроль за додержанням у встановлених нормах вимог з організації праці, охорони праці під час розроблення технологічних процесів, визначає економічний ефект впровадження технічно обґрунтованих норм трудових витрат.

2.2.14. Контролює дотримання вимог трудового законодавства при організації праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

2.2.15. Приймає участь у роботі комісії з атестації робочих місць за умовами праці, розробленні заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на кожному робочому місці.

2.2.16. Контролює дотримання вимог законодавства з питань робочого часу і часу відпочинку, надання пільг та компенсацій робітникам за роботу у шкідливих та особливо шкідливих умовах праці.

2.2.17. Веде:

а) перелік виробництв, структурних підрозділів і робочих місць з особливо шкідливими, а також шкідливими і важкими умовами праці;

б) перелік професій і посад із зазначенням робочих місць, за яким працівникам надаються пільги і компенсації згідно з чинним законодавством з зазначенням їх видів та розмірів;

в) перелік професій і посад із зазначенням робочих місць, за яким працівникам надаються додаткові пільги і компенсації за рахунок прибутку підприємства на підставі колективного договору.

2.2.18. Контролює:

а) занесення відомостей про пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці в особисті картки працівників та ознайомлення з ними працівників;

б) внесення змін у відомості про пільги і компенсації при зміні умов праці, чинного законодавства, умов колективного договору і своєчасне інформування про них працівників.

2.2.19. Враховує вимоги законодавства з охорони праці під час здійснення наступних функцій у сфері організації праці та управління:

а) розробленні методів економічного стимулювання робіт з охорони праці на підприємстві;

б) вдосконаленні виробничої структури підприємства;

в) підвищенні ефективності організації праці.

2.2.20. Аналізує економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження рівня травматизму, професійних захворювань і аварій, підвищення існуючого рівня безпеки праці.

2.2.21. Бере участь в підготовці плану комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці в колективному договорі і контролі за його виконанням.

2.2.22. Бере участь у роботі комісії з контролю за станом охорони праці на підприємстві.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з організації і нормування праці має право:

а) на соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

б) знати про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я;

в) відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища або довкілля;

г) розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань;

д) вимагати від роботодавця переведення його на   легшу роботу, встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання з набуття іншої професії, якщо за медичним висновком стан його здоров’я не дозволяє виконувати доручену йому роботу;

е) давати пропозиції з питань поліпшення умов і безпеки праці для включення їх в план комплексних заходів у колективному договорі;

ж) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за застосування на підприємстві технічно обґрунтованих норм праці та ефективну систему організації праці.

4.3. Несе відповідальність за організацію праці на підприємстві з урахуванням вимог охорони праці.

4.4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу організації і нормування праці.

5.2. Взаємодіє з керівниками структурних підрозділів, уповноваженими з охорони праці підприємства, службою охорони праці з питань матеріального стимулювання робітників за плідну роботу із забезпечення безпечних і здорових умов праці.

5.3. Взаємодіє зі службою охорони праці, з керівниками структурних підрозділів, уповноваженими з охорони праці підприємства з питань формування розділу “Охорона праці” у колективному договорі.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)