Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом

Посадова інструкція начальника лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації праці та управління виробництвом.

1.6.2. Перспективи технічного та економічного розвитку підприємства.

1.6.3. Економіку та організацію виробництва, праці та управління.

1.6.4. Порядок розроблення перспективних і річних планів наукової організації праці (далі – НОП).

1.6.5. Зміст основних напрямів НОП та методи проведення науково-дослідних робіт з цих напрямів.

1.6.6. Методи вивчення економічної ефективності заходів з НОП.

1.6.7. Оцінки рівня організації праці, виробництва та керування.

1.6.8. Досягнення вітчизняних і зарубіжних підприємств та наукових закладів у галузі вдосконалення організації праці та керування виробництвом.

1.6.9. Організаційну техніку, засоби механізації інженерної та управлінської праці.

1.6.10. Основи технології виробництва.

1.6.11. Основи соціології.

1.6.12. Основи психофізіології праці.

1.6.13. Стандарти уніфікованої системи організаційно-розпоряджувальної документації.

1.6.14. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.15. Основи трудового законодавства.

1.6.16. Законодавство з охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом:

2.2.1. Забезпечує проведення досліджень у галузі організації праці та керування виробництвом, підготовку науково обґрунтованих пропозицій, направлених на підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва та скорочення витрат на керування.

2.2.2. Забезпечує участь лабораторії у розробленні та реалізації планів НОП, в упровадженні централізовано розроблених типових проектів і застосуванні методичних рекомендацій з організації праці та керування виробництвом.

2.2.3. Керує проведенням досліджень умов і організації праці, розробленням рекомендацій з удосконалення форм розподілу і кооперації праці, раціонального використання робочого часу, розповсюдження передових прийомів і методів праці, атестації та раціоналізації робочих місць, скорочення застосування важкої фізичної праці, створення сприятливих у психофізіологічному та санітарно - гігієнічному відношенні умов праці, введення найбільш раціональних режимів праці та відпочинку, підвищення культури виробництва.

2.2.4. Організує вивчення ефективної роботи апарату управління і підготовку пропозицій щодо вдосконалення його структури стосовно галузевих типових структур і нормативів чисельності, а також діючих систем, форм і методів керування виробництвом, організаційно - розпоряджувальної документації та організації документообігу, упровадження організаційної техніки і засобів механізації інженерних та управлінських робіт.

2.2.5. Координує і здійснює методичне керівництво розробленням положень про структурні підрозділи підприємства та посадових інструкцій працівникам.

2.2.6. Проводить соціологічні і психофізіологічні дослідження та розробляє пропозиції щодо використання їх результатів під час здійснення заходів з наукової організації праці.

2.2.7. Забезпечує згідно із затвердженими планами проведення перевірок у виробничих умовах міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів з праці, рекомендацій з наукової організації праці, а також бере участь в їх упровадженні після затвердження.

2.2.8. Організує роботу з виявлення та узагальнення вітчизняної і світової практики в галузі НОП та керування виробництвом.

2.2.9. Координує роботи з питань НОП, надає методичну допомогу підрозділам підприємства в реалізації планів НОП.

2.2.10. Організує облік упроваджених заходів з НОП, визначення та аналіз їх економічної ефективності, а також складання встановленої звітності.

2.2.11. Організовує контроль за додержанням на підприємстві трудового законодавства, постанов, розпоряджень та інших нормативних актів з питань організації праці та управління виробництвом.

2.2.12. Бере участь у роботі з розподілення обов’язків з питань охорони праці між посадовими особами та структурними підрозділами підприємства з занесенням цих обов’язків у посадові інструкції та положення про відділи і служби підприємства.

2.2.13. Контролює дотримання вимог трудового законодавства при організації праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

2.2.14. Бере участь у роботі комісії з атестації робочих місць за умовами праці, розробленні заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на кожному робочому місці.

2.2.15. Контролює дотримання вимог законодавства з питань робочого часу і часу відпочинку, надання пільг та компенсацій робітникам за роботу у шкідливих та особливо шкідливих умовах праці.

2.2.16. Веде:

а) перелік виробництв, структурних підрозділів і робочих місць з особливо шкідливими, а також шкідливими і важкими умовами праці;

б) перелік професій і посад із зазначенням робочих місць, за яким працівникам надаються пільги і компенсації згідно з чинним законодавством з зазначенням їх видів та розмірів;

в) перелік професій і посад із зазначенням робочих місць, за яким працівникам надаються додаткові пільги і компенсації за рахунок прибутку підприємства на підставі колективного договору.

2.2.17. Враховує вимоги законодавства з охорони праці під час здійснення наступних функцій у сфері організації праці та управління:

а) аналізі економічної ефективності функціонування системи управління виробництвом та її підсистеми – системи управління охороною праці на підприємстві;

б) розробленні методів економічного стимулювання робіт з охорони праці на підприємстві ;

в) вдосконаленні виробничої структури підприємства;

г) підвищенні ефективності організації праці.

2.2.18. Аналізує економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження рівня травматизму, професійних захворювань і аварій, підвищення існуючого рівня безпеки праці.

2.2.19. Бере участь у розробленні комплексних заходів, спрямованих на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві, у колективному договорі.

3. ПРАВА

3.1. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом має право:

а) приймати участь у здійсненні контролю за виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди) та аналізі їх економічної ефективності;

б) виконувати роботи з упровадження ефективних методів підвищення продуктивності праці на основі вдосконалення безпечних умов праці;

в) подавати подання на посадових осіб, які витрачають кошти, виділені на виконання заходів з охорони праці, не за призначенням, для притягнення до відповідальності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників лабораторії, реалізацію комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками лабораторії.

5.2. Координує діяльність підрозділів підприємства і надає їм методичну допомогу у вирішенні питань організації праці та управління виробництвом.

5.3. Взаємодіє з начальниками цехів, уповноваженими з охорони праці підприємства, службою охорони праці з питань матеріального стимулювання робітників за плідну роботу із забезпечення безпечних і здорових умов праці.

5.4. Взаємодіє зі службою охорони праці, з керівниками підрозділів, уповноваженими з охорони праці підприємства з питань формування розділу “Охорона праці” у колективному договорі.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ ___________________