Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника бюро організації праці та заробітної плати цеху

Посадова інструкція начальника бюро організації праці та заробітної плати цеху

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника бюро організації праці та заробітної плати цеху.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху підпорядковується безпосередньо начальнику цеху.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації праці, заробітної плати та управління виробництвом.

1.6.2. Трудове законодавство.

1.6.3. Економіку праці.

1.6.4. Економіку та організацію виробництва.

1.6.5. Форми і системи заробітної плати.

1.6.6. Методи нормування праці, планування, обліку та аналізу трудових показників, вивчення використання робочого часу, передових методів і прийомів праці.

1.6.7. Кваліфікаційні характеристики професій працівників.

1.6.8. Порядок тарифікації робіт і робітників та встановлення посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, розрахунку премії.

1.6.9. Порядок розрахунку заробітної плати працівникам виробничих бригад.

1.6.10. Основи технології виробництва.

1.6.11. Основи психології праці.

1.6.12. Основи соціології.

1.6.13. Технічні засоби, що застосовуються для дослідження прийомів і методів праці, вимірювання витрат робочого часу, розрахунку технічного обґрунтування норм.

1.6.14. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.15. Основи трудового законодавства України.

1.6.16. Правила і норми охорони праці, що стосуються організації праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника бюро організації праці та заробітної плати цеху визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху :

2.2.1. Очолює роботу з організації праці та заробітної плати в цеху.

2.2.2. Здійснює планування трудових показників дільницям і бригадам.

2.2.3. Керує розробленням та впровадженням технічно обґрунтованих норм часу (виробітку) і норм обслуговування, які визначаються на основі міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів, своєчасним переглядом норм за встановленим порядком, сприяє розвитку ініціативи передових робітників та новаторів виробництва у перегляді діючих норм трудових витрат.

2.2.4. Організовує проведення робіт з вивчення трудових процесів, використання робочого часу, умов праці, його організації, обслуговування робочих місць, аналізу виконання норм трудових витрат окремими робітниками, бригадами, дільницями і розроблення заходів, спрямованих на скорочення важких, трудомістких та ручних робіт, продуктивне використання робочого часу, впровадження передових прийомів і методів організації робіт, розвиток колективних форм організації та стимулювання праці, сумісництво професій і посад, розширення зон обслуговування, виконання встановлених норм усіма працівниками, скорочення витрат праці.

2.2.5. Забезпечує правильне застосування тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, установлення розрядів робітникам.

2.2.6. Здійснює контроль за витраченням фонду заробітної плати.

2.2.7. Керує роботою з обліку трудових показників, підготовки необхідних матеріалів і складання розрахунків для виплачування робітникам цеху премій та винагородження за загальні результати підсумків роботи за рік, одноразового винагороджування за вислугу років, а також установленої звітності з праці та заробітної плати.

2.2.8. Організовує проведення апробації проектів нормативних документів з праці та вживає заходів щодо упровадження їх після затвердження.

2.2.9. Контролює дотримання вимог трудового законодавства при організації праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

2.2.10. Приймає участь у роботі комісії з атестації робочих місць за умовами праці, розробленні заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на кожному робочому місці.

2.2.11. Контролює дотримання вимог законодавства з питань робочого часу і часу відпочинку, надання пільг та компенсацій робітникам за роботу у шкідливих та особливо шкідливих умовах праці.

2.2.12. Розраховує кошториси пільг та компенсацій працівникам за роботу у шкідливих та особливо шкідливих умовах праці.

2.2.13. Готує вихідні дані для складання “Звіту про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці” за формою № 1-ПВ.

2.2.14. Враховує вимоги законодавства з охорони праці під час здійснення наступних функцій у сфері організації праці та управління:

- аналізі економічної ефективності функціонування системи управління виробництвом та її підсистеми – системи управління охороною праці в цеху та на підприємстві в цілому;

- розробленні методів економічного стимулювання робіт з охорони праці в цеху;

- вдосконаленні виробничої структури цеху;

- підвищенні ефективності організації праці.

2.2.15. Аналізує економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження рівня травматизму, професійних захворювань і аварій, підвищення існуючого рівня безпеки праці.

2.2.16. Забезпечує додержання вимог охорони праці та пожежної безпеки працівниками бюро.

3. ПРАВА

3.1. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху має право:

а) приймати участь у здійсненні контролю за виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди) у цеху та аналізі їх економічної ефективності;

б) виконувати роботи з упровадження ефективних методів підвищення продуктивності праці на основі вдосконалення безпечних умов праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників бюро, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці в цеху за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками бюро.

5.2. Взаємодіє з начальником цеху, уповноваженими цеху з охорони праці, службою охорони праці з питань матеріального стимулювання робітників за плідну роботу із забезпечення безпечних і здорових умов праці.

5.3. Надає методичну допомогу начальнику цеху, бригадирам, майстрам цеху з питань раціональної організації праці.

5.4. Взаємодіє зі службою охорони праці, з начальником цеху, уповноваженими цеху з охорони праці з питань   формування розділу “Охорона праці” у колективному договорі.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)