Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з нагляду за будівництвом

Посадова інструкція інженера з нагляду за будівництвом

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з нагляду за будівництвом.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з нагляду за будівництвом призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з нагляду за будівництвом підпорядковується безпосередньо головному інженеру.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з нагляду за будівництвом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з нагляду за будівництвом І категорії не менше 2 років.

Інженер з нагляду за будівництвом І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста стаж роботи за професією інженера з нагляду за будівництвом ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з нагляду за будівництвом ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації;  для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з нагляду за будівництвом не менше 2 років.

Інженер з нагляду за будівництвом: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з нагляду за будівництвом повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з виконання будівельно-монтажних робіт.

1.6.2. Перспективи технічного розвитку підприємства.

1.6.3. Технічні умови і графіки виконання будівельно-монтажних робіт.

1.6.4. Стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції.

1.6.5. Будівельні норми і правила.

1.6.6. Основи технології виробництва і способи ведення будівельно-монтажних робіт.

1.6.7. Порядок приймання об’єктів, закінчених будівництвом, і методи контролю їх якості.

1.6.8. Порядок оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації.

1.6.9. Передовий вітчизняний та світовий досвід виконання будівельно-монтажних робіт, нові будівельні матеріали, вироби, конструкції.

1.6.10. Основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

1.6.11. Основи трудового законодавства.

1.6.12. Основи законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

1.6.13. Вимоги техніки безпеки в будівництві, правила безпечної експлуатації будівельного устаткування, правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з нагляду за будівництвом визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з нагляду за будівництвом:

2.2.1. Здійснює технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт і прийманням закінчених об’єктів від підрядних будівельних організацій.

2.2.2. Контролює хід виконання планів капітального будівництва, відповідності обсягів, строків і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій, затвердженій проектно-кошторисній документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці, вимогам пожежної безпеки та організації праці, охорони навколишнього середовища.

2.2.3. Бере участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін, пов’язаних з упровадженням більш прогресивних технологічних процесів, конструктивних рішень, які забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об’єктів будівництва, реконструкції.

2.2.4. Бере участь у розгляданні та узгодженні змін проектних рішень, які виникають під час будівництва, оперативно вирішує питання заміни, у разі потреби, матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних об’єктів).

2.2.5. Вивчає причини недодержання строків і погіршення якості будівельно-монтажних робіт, вживає заходів щодо їх запобігання і усунення.

2.2.6. Здійснює технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об’єктів, оформлює необхідну технічну документацію.

2.2.7. Бере участь у роботі комісії з приймання будівельних об’єктів і здавання їх до експлуатації.

2.2.8. Контролює якість усунення будівельними організаціями недоробок, дефектів у встановлені комісією строки.

2.2.9. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання звітності про виконання планів капітального будівництва.

2.2.10. Здійснює контроль:

а) за відповідністю вимогам охорони праці і правилам технічної експлуатації будівельного обладнання і механізмів;

б) за організацією підрядних будівельних і ремонтно-будівельних робіт на території підприємства.

2.2.11. Розробляє заходи безпеки в технологічній документації на проведення будівельних і ремонтно-будівельних робіт на об’єктах підприємства.

2.2.12. Здійснює:

а) контроль за наявністю актів-допусків на виконання ремонтно-будівельних робіт на діючих об’єктах підприємства;

б) розроблення технологічної документації на вантажно-розвантажувальні роботи з урахуванням вимог безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;

в) нагляд за ходом виконання робіт під час будівництва, реконструкції і проведення ремонтних робіт на об’єктах підприємства.

2.2.13. Бере участь у роботі комісії з контролю за станом охорони праці на підприємстві.

2.2.14. Бере участь у розробленні та своєчасному перегляді інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт у будівельному підрозділі.

2.2.15. Контролює забезпечення робочих місць інструкціями, які регламентують правила і прийоми безпечної праці під час виконання будівельно-монтажних робіт, інструкціями з охорони праці за професіями та видами робіт, плакатами і попереджувальними знаками, технічною документацією.

2.2.16. Затверджує програми інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки для персоналу, який виконує будівельно-монтажні роботи на об’єктах підприємства.

2.2.17. Організує своєчасне навчання, проведення  інструктажів  і перевірок  знань персоналу з питань охорони  праці. Видає розпорядження про закріплення кваліфікованих робітників за новоприйнятими робітниками на період їх стажування. Контролює своєчасність і якість проведення інструктажів і стажування працівників на робочому місці.

2.2.18. Забезпечує розроблення нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки, безпечне ведення газонебезпечних, вогневих робіт та інших робіт підвищеної небезпеки на об’єктах будівництва.

2.2.19. Несе відповідальність за розроблення планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі – ПЛАС) на об’єктах будівництва згідно з вимогами чинних нормативних актів з охорони праці, узгодження та затвердження розробленого ПЛАС згідно з встановленим порядком.

2.2.20. Забезпечує проведення аварійно - тренувальних занять персоналу згідно з ПЛАС за затвердженими планами-графіками. Несе відповідальність за дії персоналу під час локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об’єктах будівництва.

2.2.21. Організує виконання в установлені терміни наказів і вказівок керівництва підприємства, приписів органів нагляду і відомчого контролю за станом охороною праці.

2.2.22. Щомісячно інформує керівництво підприємства про стан умов праці на об’єктах будівництва, про роботи, що проводяться для поліпшення і оздоровлення умов праці, про виконання наказів і розпоряджень, про усунення зауважень по актах та приписах попередніх перевірок стану охорони праці органами нагляду і контролю за станом охорони праці.

2.2.23. Аналізує потребу і організує забезпечення працівників згідно з встановленими нормами спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, милом, миючими і знешкоджувальними засобами, молоком.

2.2.24. Контролює своєчасне проходження робітниками періодичних медичних оглядів.

2.2.25. Негайно повідомляє керівника підприємства, службу охорони праці і профспілковий комітет про нещасні випадки, які сталися на об’єктах будівництва.

2.2.26. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків та категорійних аварій під час виконання будівельно-монтажних робіт, розробленні заходів щодо їх попередження; забезпечує своєчасне виконання запланованих заходів.

2.2.27. Забезпечує організацію та своєчасне проведення профілактичних оглядів і планово - попереджувальних ремонтів (далі – ППР) обладнання і механізмів, які використовуються під час виконання будівельно-монтажних робіт, документальне оформлення результатів профілактичних оглядів і ППР, а також своєчасне усунення порушень, які можуть призвести до аварії або пожежі.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з нагляду за будівництвом має право:

а) зупиняти роботу технічно несправного, із закінченим терміном служби і випробування будівельного обладнання, інвентарю та інструменту;

б) давати вказівки на припинення будівельно - монтажних робіт у випадках порушення правил безпечної експлуатації обладнання, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

в) відстороняти від роботи робітників, які порушують правила безпечної експлуатації будівельного устаткування та правила охорони праці та пожежної безпеки під час виконання будівельних робіт;

г) відстороняти від роботи робітників, які знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

д) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за виконання планів капітального будівництва, ремонтно-будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів згідно з вимогами охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

4.3. Несе відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці в будівельному підрозділі, розроблення і реалізацію комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці на об’єктах капітального будівництва .

4.4. Несе особисту відповідальність за виконання вимог з охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії під час виконання будівельно-монтажних робіт працівниками підприємства.

4.5. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується головному інженеру.

5.2. Контролює діяльність підрозділів підприємства, які виконують будівельно-монтажні роботи.

5.3. Взаємодіє зі спеціалізованими будівельними організаціями з питань виконання планів капітального будівництва.

5.4. З питань охорони праці інженер з нагляду за будівництвом бере участь у виконанні приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис) (розшифровка підпису)