Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція завідувача копіювально-розмножувального бюро

Посадова інструкція завідувача копіювально-розмножувального бюро

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача копіювально-розмножувального бюро.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Завідувач копіювально-розмножувального бюро призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Завідувач копіювально-розмножувального бюро підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Повна загальна середня освіта, професійно - технічна освіта та стаж роботи на копіювально - розмножувальній техніці не менше 1 року.

1.6. Завідувач копіювально-розмножувального бюро повинен знати:

1.6.1. Інструкції, правила та інші документи щодо виконання копіювальних і розмножувальних робіт.

1.6.2. Методи і засоби виконання копіювальних і розмножувальних робіт.

1.6.3. Конструкцію, принципи роботи, правила монтажу, технічного обслуговування, ремонту і експлуатації копіювально-розмножувального обладнання.

1.6.4. Види матеріалів, що використовуються в процесі виконання копіювальних і розмножувальних робіт, їх властивості і технічні характеристики, стандарти, інструкції та інші керівні матеріали з оформлення технічної документації, норми і розцінки на виконання копіювальних і розмножувальних робіт.

1.6.5. Передовий вітчизняний та світовий досвід виконання копіювальних і розмножувальних робіт.

1.6.6. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.7. Основи трудового законодавства.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки завідувача копіювально-розмножувального бюро визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Завідувач копіювально-розмножувального бюро:

2.2.1. Забезпечує своєчасне та якісне виконання копіювальних і розмножувальних робіт, у тому числі мікрофільмування технічної документації для всіх структурних підрозділів підприємства.

2.2.2. Організовує приймання технічної і службової документації для копіювання і розмножування, облік надходження матеріалів від підрозділів, а також визначення   вартості виконаних робіт, витрат матеріалів і передачу готової продукції замовникам.

2.2.3. Складає графіки виконання копіювальних і розмножувальних робіт, установлює черговість виконання, розподіляє роботу між виконавцями відповідно до їх спеціальності і кваліфікації.

2.2.4. Визначає потребу бюро в обладнанні, матеріалах і готує заявки на їх одержання.

2.2.5. Здійснює контроль за строками та якістю виконання копіювальних і розмножувальних робіт, а також комплектністю матеріалів, що здають замовники.

2.2.6. Розробляє інструкції, правила та інші керівні матеріали стосовно техніки виконання копіювальних і розмножувальних робіт.

2.2.7. Вживає заходів щодо удосконалення праці працівників бюро, впровадження ефективних прийомів і методів роботи з метою зниження витрат на виробництво, економії матеріалів, поліпшення використання обладнання і підвищення продуктивності праці.

2.2.8. Забезпечує зберігання документації, прийнятої в роботу, належний стан робочих місць та обладнання.

2.2.9. Вивчає причини браку в ході виконання копіювальних і розмножувальних робіт і вживає заходів щодо його запобігання.

2.2.10. Забезпечує дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки під час виконання копіювальних і розмножувальних робіт.

2.2.11. Бере участь у роботі комісії з атестації робочих місць працівників бюро за умовами праці, розробленні заходів щодо поліпшення і оздоровлення умов праці.

2.2.12. Бере участь у складанні комплексних планів поліпшення умов і безпеки праці підприємства.

2.2.13. Організовує контроль за виконанням планів поліпшення умов і безпеки праці для працівників бюро.

2.2.14. Розробляє та своєчасно переглядає інструкції з охорони праці за професіями і видами робіт для працівників бюро.

2.2.15. Бере участь у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників бюро; складає перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці.

2.2.16. Проводить інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки для працівників бюро та реєструє їх у відповідних журналах.

2.2.17. Забезпечує працівників бюро спецодягом, спецвзуттям та іншим засобами індивідуального захисту, контролює його використання під час виконання копіювальних і розмножувальних робіт.

2.2.18. Забезпечує працівників бюро миючими засобами, дотримання вимог виробничої санітарії та особистої гігієни.

2.2.19. Організовує проведення технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту та визначення технічного стану копіювально-розмножувальної техніки згідно з інструкціями з експлуатації та нормативним актами з охорони праці.

2.2.20. Здійснює щоденний контроль за станом обладнання, робочих місць та виробничих приміщень.

2.2.21. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

2.2.22. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій, що сталися у бюро, а також у розробленні заходів щодо їх попередження.

2.2.23. Здійснює заходи для усунення виявлених конструктивних недоліків копіювально-розмножувальної техніки, своєчасної заміни або модернізації застарілого обладнання.

2.2.24. Впроваджує у виробництво нові види більш досконалої огороджувальної техніки, захисні блокувальні пристрої автоматичної дії на різних видах обладнання.

3. ПРАВА

3.1. Завідувач копіювально-розмножувального бюро має право:

а) зупиняти роботу технічно несправного, із закінченим терміном служби і випробування копіювально - розмножувального обладнання;

б) давати вказівки на припинення робіт у бюро у випадках порушення правил безпечної експлуатації копіювально-розмножувального обладнання, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

в) контролювати виконання заходів з охорони праці у бюро;

г) контролювати виконання комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці;

д) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників бюро, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань завідувач копіювально - розмножувального бюро може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. В своїй роботі підпорядковується директору підприємства.

5.2. Керує працівниками копіювально-розмножу-вального бюро.

5.3 З питань охорони праці завідувач копіювально-розмножувального бюро організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)