Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про технічний відділ

Положення про технічний відділ

  1. 1. Загальні положення технічного відділу

1.1. Технічний відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Технічний відділ очолюється начальником, призначуваним на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник технічного відділу  має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником технічного відділу.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі технічного відділу, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням технічного директора і за узгодженням з  начальником технічного відділу.

  1. 2. Структура технічного відділу

2.1. Склад і штатну кількість технічного відділу затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника технічного відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник технічного відділу розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Якісне і вчасне вирішення технічних питань і виконання завдань керівництва підприємства.

Технічне оснащення підприємства.

Забезпечення ефективності проектних рішень.

Розробка і випуск технічних креслень.

Аналіз потреби в новому інструменті й устаткуванні.

Економічне обґрунтування необхідності переустаткування.

Розміщення замовлень на нове обладнання в сторонніх організаціях.

Організація приймання устаткування.

Контроль за постачанням устаткування.

Технічний контроль за будівельно-монтажними і механіко-електромонтажними роботами.

Проведення підготовчих робіт з монтажу устаткування.

Монтаж і здача устаткування в експлуатацію.

Узгодження розміщення устаткування.

Розрахунок норм витрати матеріалів, що використовуються на підприємстві як видаткові.

Узгодження технологічних умов на проектовані вироби для задоволення потреб підприємства з іншими підрозділами підприємства.

3.2

Підтримка парку технічного устаткування підприємства в робочому стані.

Проведення заходів щодо економії енергії, а також з безпеки експлуатації електроустаткування.

Своєчасне підключення і відключення устаткування від електромережі.

Контроль за дотриманням технологічної дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

Систематизація, прийом, облік, класифікація і реєстрація технічної інформації, що надходить.

Виявлення потреби підприємства в технічній інформації.

Узгодження технічної документації з технологічними службами підприємства.

Організація консультацій з вирішення окремих технічних питань.

Участь у загальному плануванні діяльності підприємства.

Укладання угод із проектними організаціями і підрядчиками на розробку проектно-кошторисної документації і будівництво об'єктів.

Контроль за будівництвом, монтажем устаткування, дотриманням правил техніки безпеки й інших правил ведення будівельних робіт.

3.3

Забезпечення малосерійного виготовлення простих конструкцій і запасних частин для задоволення потреб підприємства

Організація складського господарства відповідно до вимог організації праці, правил техніки безпеки, санітарії, пожежної безпеки.

Складування, збереження й облік устаткування. Розподіл устаткування за заявками структурних підрозділів підприємства.

Планування і проведення ремонтно-профілактичних робіт.

Визначення потреби в профілактичному ремонті.

Розробка планів модернізації відділу.

Розробка нормативів ремонтних робіт.

Контроль за витратою і використанням електроенергії.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадові інструкції, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія технічного відділу з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, технічний відділ взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З технічними підрозділами підприємства

- заявок на ремонт і монтаж устаткування;

- відомостей про дотримання запропонованих правил експлуатації устаткування;

- пояснень причин поломок;

- ...

- звітів про виконання ремонту і налагодження устаткування;

- правил і інструкцій з експлуатації устаткування;

- повідомлень про зміни, внесені у технологію експлуатації устаткування;

5.2

З відділом охорони праці

- інформації про нормативи і стандарти законодавства про охорону праці;

- висновків про відповідність методики роботи технічного відділу законодавству про охорону праці і вимогам техніки безпеки;

- ...

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на висновки про відповідність методики роботи технічного відділу законодавству про охорону праці і вимогам техніки безпеки;

5.3

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- проекту штатного розкладу;

- ...

5.4

З планово-економічним відділом

- вказівок по економії коштів;

- оцінок економічної ефективності роботи відділу;

- ...

- планів монтажних робіт;

- планів проведення профілактичних робіт;

- планів ремонтних робіт;

- відомостей, необхідних для економічного аналізу діяльності відділу;

- інших матеріалів по запиту планово-економічного відділу;

5.5

З головною бухгалтерією

- актів на списання, продаж устаткування й інструмента;

- даних про виділення коштів відділу;

- аналізу темпів витрати коштів;

- ...

- переліку списаного устаткування й інструмента;

- переліку невикористаного устаткування для продажу;

- актів ремонту устаткування й інструмента;

заявок на оплату замовленого устаткування й інструмента;

  1. Права технічного відділу

6.1. Технічний відділ має право:

6.1.1. Давати вказівки по експлуатації устаткування.

6.1.2. Приймати рішення про внесення змін у технологію експлуатації устаткування.

6.1.3. Вимагати від керівників структурних підрозділів:

- виконання запропонованих норм експлуатації устаткування;

- своєчасного надання відомостей про поломки устаткування;

6.1.4. Здійснювати примусовий ремонт (припиняти роботу устаткування) у випадку порушення правил експлуатації устаткування.

6.1.5. Доручати окремим структурним підрозділам підприємства проведення робіт з технічного обслуговування устаткування.

6.2. Начальник технічного відділу також має право:

6.2.1. Надавати керівництву підприємства пропозиції щодо заохочення працівників, що відзначилися, і про накладення стягнень на працівників, що порушують виробничу і трудову дисципліну.

  1. Відповідальність відділу технічної підготовки виробництва

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділу несе начальник технічного відділу.

7.2. На начальника технічного відділу покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про діяльність відділу.

7.2.3. Своєчасне і якісне виконання доручень керівництва.

7.3. Відповідальність працівників технічного відділу встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у технічному відділі керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00