Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція завідувача технічним архівом

Посадова інструкція завідувача технічним архівом

Посадова інструкція завідувача технічним архівом

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача технічним архівом.

1.2  Завідувач технічним архівом відноситься до категорії керівників.

1.3  Завідувач технічним архівом призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням технічного директора.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

технічному директору

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам архіву

1.4.4

Працівника заміщає

заступник завідувача архівом

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до завідувача технічним архівом:

2.1.

Освіта*

Вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 3 років

2.3.

Знання

Керівні матеріали архівних органів, що регламентують роботу архівів установ (організацій).

Діючу систему класифікації матеріалів і технічної документації.

Державні стандарти на технічну документацію.

Положення, інструкції й інші нормативні документи по архівознавству.

Порядок оформлення і методи відновлення технічних документів.

Основи діловодства.

Основи економіки, організації праці й організації виробництва.

Основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

‑‑‑

 1. Документи, які регламентують діяльність завідувача технічним архівом

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про технічний архів, Посадова інструкція завідувача технічним архівом, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки завідувача технічним архівом

Завідувач технічним архівом:

4.1. Організує роботу технічного архіву, забезпечує прийом, реєстрацію, систематизацію і збереження креслень, проектів, науково-технічних звітів, мікрофільмів і інших документальних матеріалів і технічної документації, зв'язаних із проведенням покладених на установу (організацію) досліджень, виконанням розробок, а також використанням їх результатів у виробництві.

4.2. Здійснює систематичний контроль за своєчасною здачею в архів підрозділами установи (організації) технічних документів і правильністю їх оформлення.

4.3. Забезпечує проведення експертної оцінки і добір матеріалів, що не підлягають збереженню, відповідно до діючих нормативних документів.

4.4. Керує роботою по складанню номенклатури справ, каталогів, картотек і іншого довідкового апарата, що полегшує облік, підбор і вивчення матеріалів, що знаходяться в технічному архіві.

4.5. Надає методичну допомогу підрозділам установи (організації) у правильному формуванні й оформленні справ, а також здійснює систематичний контроль за своєчасною здачею їх в архів.

4.6. Організує підбор і видачу співробітникам документів, підготовку необхідних довідок за даними, наявним у матеріалах архіву, а також розсилання у встановленому порядку копій по запитах, що надійшли.

4.7. Здійснює контроль за станом документів, їх схоронністю, своєчасним відновленням і заміною.

4.8. Керує працівниками технічного архіву.

 1. Права завідувача технічним архівом

Завідувач технічним архівом має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність завідувача технічним архівом

Завідувач технічним архівом несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи завідувача технічним архівом

Режим роботи завідувача технічним архівом визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці завідувача технічним архівом

Умови оплати праці завідувача технічним архівом визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00