Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про комерційний відділ

Положення про комерційний відділ

 1. Загальні положення комерційного відділу

.1.    Комерційний відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо заступнику директора з комерційних питань.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює начальник, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням заступника генерального директора з комерційних питань.

1.4.2.      Начальник комерційного відділу має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником комерційного відділу.

1.4.4.Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі комерційного відділу, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням заступника генерального директора з комерційних питань.

 1. Структура комерційного відділу

2.1. Структуру і штатну кількість комерційного відділу затверджує директор за наданням заступника директора з комерційних питань і начальника комерційного відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник комерційного відділу розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції комерційного відділу

Задача

Функції

3.1

Визначення довгострокової стратегії комерційної діяльності і фінансових планів підприємства.

Участь у складанні перспективних і поточних планів виробництва і реалізації продукції.

Вживання заходів по своєчасному укладання господарських і фінансових угод з постачальниками і споживачами сировини і продукції, розширенню прямих і тривалих господарських зв'язків.

Контроль за реалізацією продукції, матеріально-технічним забезпеченням підприємства, фінансовими й економічними показниками діяльності підприємства, правильною витратою оборотних коштів.

Участь у ярмарках, торгах, на виставках, біржах по рекламуванню і реалізації продукції, що випускається.

Вивчення ринкової кон'юнктури на вироби, що випускаються підприємством.

3.2

Забезпечення  фінансово-господарської  діяльності  підприємства в області матеріально-технічного постачання, заготівлі і збереження сировини, збуту продукції на ринку і за угодами постачання, транспортного й адміністративно-господарського обслуговування.

Забезпечення виконання договірних зобов'язань з постачання продукції (по кількості, номенклатурі, асортименту, якості, термінам та іншим умовам постачань).

Участь у розробці стандартів по матеріально-технічному забезпеченню якості продукції, організації збереження і транспортуванню сировини, збуту готової продукції.

Забезпечення своєчасної виплати заробітної платні працівникам підприємства.

Розробка заходів щодо ресурсозбереження і комплексного використання матеріальних ресурсів, удосконалення нормування витрати сировини, матеріалів, оборотних коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників і формування системи економічних індикаторів роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва, зміцнення фінансової дисципліни, попередження утворення і ліквідації наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а також перевитрати матеріальних ресурсів.

Організація роботи складського господарства, створення умов для належного збереження і збереженості матеріальних ресурсів і готової продукції.

Забезпечення раціонального використання усіх видів транспорту, удосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживання заходів з максимального оснащення цієї служби необхідними механізмами і пристосуваннями.

Організація роботи з використання і реалізації вторинних ресурсів і побічних продуктів виробництва.

Вчасне складання звітно-фінансових та інших документів, розрахунків, встановленої звітності про виконання планів по збуту готової продукції, фінансовій діяльності, матеріально-технічному постачанню і роботі транспорту.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія комерційного відділу з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав комерційний відділ взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З планово-економічним відділом

поточних і перспективних планів виробництва по номенклатурі обсягу товарної продукції по виробничих підрозділах і підприємству в цілому;

проектів оптових і роздрібних цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги);

плану реалізації продукції;

методик визначення економічної ефективності виробничої діяльності підприємства;

середньострокових і довгострокових комплексних планів виробничої, фінансової і комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства;

планових техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат;

нормативних калькуляцій продукції;

висновків на проекти оптових цін на продукцію, що поставляється підприємству;

пропозицій по ефективному використанню капіталовкладень, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

методичних матеріалів по техніко-економічному плануванню діяльності   підрозділів   підприємства,   розрахунку   економічної ефективності впровадження нової техніки і технології;

уніфікованої планової документації.

проектів плану реалізації продукції (робіт, послуг), капітальних вкладень, наукових досліджень і розробок;

планів матеріально-технічного постачання;

даних про потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах;

планів постачань готової продукції; даних про відвантаження продукції; відомостей про складські запаси готової продукції.

5.2

З відділом головного технолога

планів виробництва продукції;

креслень, специфікацій, технічних умов, іншої технічної документації;

змін, внесених у технічну документацію; інформації про впровадження у виробництво нової продукції і про зняття з виробництва продукції, що не користується попитом; документів, що засвідчують якість готової продукції; відомостей про технологічні особливості продукції, що випускається; заявок на забезпечення матеріально-технічними ресурсами; таблиць взаємозамінності матеріалів; норм витрати матеріальних ресурсів; розрахунків потреби підприємства в устаткуванні; технічних вимог на матеріали.

плану матеріально-технічного постачання;

запитів про допустимість відхилень якості матеріалів, сировини, напівфабрикатів, устаткування;

запитів про технічні вимоги, висунуті до сировини, матеріалів і готової продукції;

сертифікатів, паспортів та інших супровідних документів на матеріально-технічні ресурси, що постачаються підприємству; пропозицій про зняття з виробництва продукції, що не користується попитом;

звіту про виконання планів реалізації продукції; узгодження планів постачань із планами виробництва.

5.3

З головною бухгалтерією

даних обліку майна, зобов'язань і господарських операцій, основних коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і засобів;

результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства; звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг);

розрахунків по заробітній платні;

результатів економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності; балансу й оперативних зведених звітів про прибутки і витрати коштів, даних про виконання бюджету;

відомостей про обіг готової продукції і матеріально-технічних засобів;

даних про норми природного збитку; нормативів складських запасів готової продукції; кошторисів витрат на придбання матеріально-технічних ресурсів; даних про реалізацію наднормативних залишків матеріальних ресурсів; іншої бухгалтерської і статистичної звітності.

проектів планів реалізації продукції; пропозицій по заміні, ліквідації активів;

пропозицій, спрямованих на забезпечення платоспроможності, попередження утворення  і ліквідацію  невикористаних товарно-матеріальних цінностей, збільшення прибутку, зниження витрат виробництва і реалізації продукції; відомостей про наявність запасів готової продукції на складах; даних про наднормативні залишки готової продукції; висновків по претензіях споживачів;

даних обліку виконання замовлень та угод, відвантаження залишків і нереалізованої готової продукції; звітів по збуту (постачаннях); звітів про виконання плану реалізації; актів про списання продукції;

супровідної документації до реалізованої продукції; узгоджень умов і термінів постачань; розрахунків по претензіях до постачальників;

економічно обґрунтованих нормативів виробничих (складських) запасів матеріальних ресурсів;

висновків по дотриманню лімітів на відпуск матеріальних ресурсів та їх витраті в підрозділах підприємства; даних обліку обігу матеріальних ресурсів на складах підприємства; встановленої звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення підприємства; іншої документації, необхідної для ведення бухгалтерського обліку.

5.4

З відділом маркетингу

відомостей про товарний ринок і можливих споживачів продукції

підприємства;

даних аналізу споживчих властивостей виробленої продукції і

прогнозування споживчого попиту і ринкової кон'юнктури;

результатів дослідження основних факторів, що формують динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства;

інформації про співвідношення попиту та пропозиції, ціни і якості на аналогічні види продукції, про технічну й іншу споживчу якості конкуруючої продукції;

пропозицій по підвищенню конкурентноздатності і якості продукції, що випускається;

інформації про участь у галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах;

інформації про ринкові ціни на сировину, матеріали, напівфабрикати, устаткування і про можливі зміни цін;

висновків про зміну співвідношення попиту та  пропозиції  на необхідні підприємству матеріально-технічні ресурси.

заявок на дослідження товарного ринку;

заявок на дослідження аналогічної продукції конкуруючих підприємств;

відомостей про фінансування маркетингових досліджень;

відомостей, необхідних для формування цінової політики підприємства;

інформації про умови постачання готової продукції;

планів реалізації продукції;

інформації про умови постачання підприємству матеріально-технічних ресурсів

5.5

З відділом організації праці і заробітної платні

завдань по зниженню трудомісткості виробництва;

затвердженого штатного розкладу;

положення про преміювання працівників відділу;

консультацій з питань трудового права.

пропозицій по зниженню трудомісткості виробництва продукції;

проекту штатного розкладу.

5.6

З виробничо-диспетчерським відділом

виробничих програм і календарних графіків випуску продукції по підприємству і його підрозділам, їх корегування протягом запланованого періоду;

нормативів для оперативно-виробничого планування;

даних про дотримання встановлених норм заділів на складах і робочих місцях;

відомостей про стан і комплектність незавершеного виробництва;

даних щоденного оперативного обліку ходу виробництва;

графіків забезпечення матеріально-технічними ресурсами підрозділів підприємства.

плану матеріально-технічного постачання підприємства;

даних про наявність необхідних виробничих запасів на основі визначення потреби в матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, напівфабрикатах, устаткуванні, комплектуючих виробах, паливі, енергії й ін.); умов і термінів постачань;

відомостей про дотримання лімітів на відпустку матеріальних ресурсів; даних про забезпеченість підрозділів підприємства матеріально-технічними ресурсами;

інформації про зміну умов і термінів забезпечення підрозділів підприємства матеріальними ресурсами; плану відвантаження продукції; умов і термінів відвантаження готової продукції; інформації про зміну умов і термінів відвантаження продукції; даних про фактичне відвантаження продукції; відомостей про порушення термінів відвантаження; заявок відділу на матеріально-технічні ресурси.

5.7

З відділом технічного контролю

висновків про відповідність якості матеріальних  ресурсів, що  надходять на підприємство  (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що комплектують виробів) стандартам і технічним умовам; пропозицій по підвищенню якості продукції, що випускається; актів приймання по якості і комплектності;

вказівок про припинення прийому матеріальних ресурсів, що не відповідають стандартам, технічним умовам, затвердженим зразкам (еталонам) і технічної документації, умовам постачань та угод; висновків по рекламаціях;

паспортів, сертифікатів якості, інших документів, що підтверджують якість готової продукції; документації, що підлягає передачі споживачу; заявок на забезпечення відділу матеріальними ресурсами

планів матеріально-технічного постачання підприємства; даних про потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах;

рекламацій споживачів готової продукції;

паспортів, сертифікатів якості, технічних умов і інших супровідних документів постачальників на матеріально-технічні ресурси;

документів, необхідних для висунення претензій постачальникам;

відомостей про умови постачань матеріальних ресурсів;

матеріально-технічних ресурсів за заявками відділу.

5.8

З цехами підприємства

відомостей про виконання плану виробництва продукції по встановленій номенклатурі;

актів про здачу готової продукції;

заявок на забезпечення необхідними матеріально-технічними ресурсами;

документів, що підтверджують одержання матеріальних засобів; відомостей про дотримання лімітів на одержання матеріальних ресурсів і їхній витраті по прямому призначенню;

даних про наявність запасів матеріалів і комплектуючих виробів на робочих місцях; звітів про витрату матеріальних ресурсів.

плану матеріально-технічного постачання;

матеріально-технічних ресурсів за заявками цеху;

відомостей про наявність складських запасів матеріальних ресурсів;

графіка постачань матеріальних ресурсів;

лімітів на відпустку матеріальних ресурсів;

планів реалізації продукції;

актів про приймання готової продукції.

5.9

З відділом капітального будівництва

довгострокових, середньострокових і поточних планів капітального будівництва;

звітів про виконання планів капітального будівництва; даних обліку і звітності по капітальному будівництву; відомостей про використання фінансових засобів для здійснення капіталовкладень;

інформації про обсяг незавершеного будівництва; копій угод із проектними організаціями і генеральними підрядчиками;

відомостей про виконання проектними і будівельними організаціями договірних зобов'язань;

відомостей про банківські операції по укладених угодах з підрядними організаціями.

проектів планів капітальних вкладень;

результатів аналізу ефективності фінансових вкладень у капітальне будівництво; нормативів оборотних коштів.

5.10

З юридичним відділом

висновків, консультацій по правових питаннях; роз'яснень діючого законодавства;

висновків про відповідність чинному законодавству висунутих на правову експертизу документів;

висновків за результатами розгляду матеріалів про стан дебіторської заборгованості з метою виявлення боргів, що вимагають примусового стягнення;

висновків по пропозиціях про списання безнадійної заборгованості; пропозицій по зміцненню договірної, фінансової дисципліни; пропозицій  по усуненню  виявлених  недоліків  і  поліпшенню виробничої  і господарсько-фінансової діяльності  підприємства;

висновків по претензіях, позовах, висунутих постачальниками; оформлених претензій  і  позовів підприємства до несумлінних постачальників і покупців;

узагальнених результатів розгляду претензій, судових і арбітражних справ, практики укладання і виконання господарських договорів; юридичної допомоги при захисті інтересів підприємства в суді загальної юрисдикції й арбітражному суді; проектів договорів.

проектів наказів, розпоряджень, інструкцій і інших документів на правову експертизу і для візування;

матеріалів, розрахунків, документів, іншої інформації, необхідної для висунення претензій, позовів до несумлінних постачальників чи покупців, а також для підготовки висновків по претензіях, висунутих  постачальниками (покупцями); запитів по правових питаннях;

претензій і позовів, висунутих підприємству.

 1. Права комерційного відділу

Комерційний відділ має право:

6.1.   Вимагати надання підрозділами підприємства матеріалів, звітів, заявок, інформації, необхідної для здійснення відділом своєї діяльності.

6.2.   Давати вказівки підрозділам підприємства з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.3.   Контролювати правильність витрат оборотних коштів і цільове використання банківських кредитів, припинення виробництва продукції, що не має збуту.

6.4.   Виступати від імені підприємства в сторонніх підприємствах, організаціях, установах з питань, що відноситься до компетенції відділу.

6.5.   Контролювати дотримання дисципліни при виконанні завдань і зобов'язань з постачання продукції і їхню відповідність господарським договорам.

6.6.   Вимагати від начальників усіх структурних підрозділів своєчасного надання документів і матеріалів, необхідних для роботи комерційного відділу.

6.7.   Надавати керівництву підприємства:

6.7.1. Пропозиції щодо заохочення працівників комерційного відділу.

6.7.2. Інформацію про плани відділу і звіт про їхнє виконання.

6.8. Проводити атестацію працівників відділу.

 1. Відповідальність комерційного відділу

7.1. Начальник комерційного відділу несе відповідальність за сумлінне і своєчасне виконання функцій, покладених на відділ.

7.2. На начальника відділу покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Надання достовірної інформації про роботу відділу.

7.2.3. Своєчасне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність працівників комерційного відділу встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у комерційному відділі керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(комерційним  директором, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00