Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ маркетингу

Положення про відділ маркетингу

  1. 1. Загальні положення відділу маркетингу

1.1. Відділ маркетингу є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу маркетингу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу маркетингу, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу маркетингу має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу маркетингу.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі відділу маркетингу, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу маркетингу.

  1. 2. Структура відділу маркетингу

2.1. Склад і штатну кількість відділу маркетингу затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу маркетингу і за узгодженням з

(відділом маркетингу; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу маркетингу розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Розробка маркетингової стратегії.

Організація процесу маркетингових досліджень, що включає такі операції:

- визначення проблеми, пов'язаної зі збутом продукції;

- одержання первинної інформації (зовнішньої і внутрішній);

- проведення аналізу вторинної інформації (зовнішньої і внутрішній);

- проведення аналізу даних, що характеризують ринок розглянутого виду продукції;

- формування рекомендацій з результатів проведеного аналізу;

- використання результатів маркетингового дослідження;

- ...

Пошук і систематизація інформації про:

- показники економічного розвитку галузей і регіонів, напрямки державної політики, що визначає виробництво і збут продукції, що випускається, і використані види сировини;

- існуючий рівень вітчизняного виробництва, обсяги імпорту й експорту аналогічної продукції, що випускається, і використаної сировини, а також виробництво та імпорт продукції-замінника;

- споживачів і сегментацію ринку;

- основні характеристики ринку для кожного його сегмента (еластичності сформованих цін, потенційної і реальної місткості ринку, його насиченості);

- географічний розподіл товару, його експортні ринки;

- ...

Збір інформації про конкурентів за такими напрямками:

- обсяги продажу в цілому і по сегментах ринку;

- загальна частка на ринку;

- цілі і поведінка на ринку;

- самооцінка;

- ...

Визначення відповідно до обраної стратегії поведінки підприємства взаємопов'язаної системи, що складається з:

Постачальницько-збутової політики: вибір маркетингової стратегії і тактики від появи продукції до її продажу, обслуговування після продажу; моніторинг оперативної інформації про ринок; перехід на прямі постачання продукції; створення збутової мережі.

Виробничо-технологічної та інноваційної політики: мінімізація витрат виробництва; доведення якості продукції до відповідності із запитами споживачів; створення оптимальної системи забезпечення сервісних служб; підвищення конкурентноздатності на базі удосконалення виробленої продукції і діючої технології виробництва; створення принципово нових продуктів і виробництв.

Цінової політики: встановлення цін на продукцію підприємства в рамках політики управління її збутом з метою досягнення найвигідніших обсягів продажів, середніх витрат на виробництво і максимально можливого рівня прибутку.

Фінансової політики: аналіз і планування грошових потоків; вибір стратегії залучення зовнішніх ресурсів (кредити, емісійна форма залучення капіталу); управління дебіторською і кредиторською заборгованістю; розробка облікової і податкової політики; контроль та управління витратами.

Інвестиційної політики: визначення загального обсягу інвестицій підприємства; визначення способів раціонального використання накопичень, сполучення різних джерел фінансування; програми залучення позикових коштів.

Кадрової політики: формування ідеології і принципів кадрової роботи; планування, залучення, добір і звільнення працівників; організація робіт і керівництво кадрами; підвищення кваліфікації і підготовка працівників підприємства; впровадження системи стимулювання їхньої діяльності; розвиток соціального партнерства.

3.2

Аналіз положення підприємства на ринку, його фінансово-господарської діяльності та ефективності управління підприємством.

Виявлення сильних і слабких сторін підприємства щодо своїх конкурентів за такими напрямками:

- маркетинг (ринкова діяльність підприємства, цінова політика, просування продукції, організація збуту, рівень платоспроможного попиту, наявність експортної продукції і т.д.);

- виробництво (стан і рівень використання існуючих потужностей, продуктивність, технологічна структура, наявність постачальників, що випускають продукцію, доступну за ціною і прийнятну по якості, і т.д.);

- НИОКР (дослідницька діяльність, "ноу-хау", патенти, ліцензії і т.д.), нові розробки, оформлені патентами, авторськими посвідченнями і т.д.;

- фінанси (капітал і його структура, показники рентабельності, ліквідності, стійкості, оборотності і т.д.), стан розрахунків і платежів;

- кадровий склад (професійно-кваліфікаційний склад працівників підприємства, мотивація трудової діяльності, взаємини в колективі, соціальне партнерство, соціальні пільги, доплати і т.д.);

- управління й організація (організаційна структура підприємства, інформаційні потоки, планування і контроль, фінансовий менеджмент і т.д.); наявність і масштаби невиробничої діяльності (об'єкти соціально-культурного і побутового призначення і житлово-комунального господарства і т.п.);- ...

3.3

Розробка стратегії розвитку підприємства.

Створення умов і програм переходу управління підприємства від реактивної форми (прийняття управлінських рішень як реакції на поточні проблеми) до форми управління на основі аналізу і прогнозів.

Розробка стратегії розвитку підприємства на основі здійснених прогнозів розвитку ринків продукції, що випускається, оцінки потенційних ризиків, проведеного аналізу фінансово-господарського стану й ефективності управління підприємством, а також аналізу сильних і слабких сторін підприємства.

Складання переліку заходів, необхідних для формування стратегії поведінки підприємства на ринку, з урахуванням таких параметрів:

- регіон чи територія, на яку спрямований збут продукції, ступінь географічної диференціації цього збуту;

- частина ринку, яку передбачається зайняти;

- група споживачів, на яку спрямований збут продукції;

- зв'язок "ринок-продукт-ринок" як основа концепції маркетингу (вибір між диференціальним і нішовим маркетингом);

- базова цінова стратегія (лідерства по витратах, диференціації, ніші і т.д.);

- вид стратегії діяльності підприємства (стратегія конкуренції, стратегія розширення ринку і т.п.);

- кваліфікація і практичний досвід персоналу, необхідний для успішної конкурентної боротьби;

- можливість кооперації з іншими підприємствами й організаціями;

Розробка пропозицій по ефективному розподілу і використанню всіх ресурсів - матеріальних, фінансових, трудових, землі і технологій.

3.4

Виявлення ключових внутрішніх і зовнішніх проблем підприємства і розробка оптимальних способів їхнього рішення.

Виявлення сильних і слабких сторін конкурентів по:

- якості продукції, що випускається;

- ціновій політиці;

- просуванню товару;

- збутовій політиці;

- обслуговуванню після продажу;

- формам здійснення розрахунків: "живими" грошима, передоплата, на виплату;

Визначення рівня конкуренції в секторі товару продукції, що випускається (тиск через продукцію-замінник, здатність покупців і постачальників дійти згоди).

Складання за результатами маркетингових досліджень оптимістичних, песимістичних і середньозважених прогнозів розвитку ринку, в яких визначаються фази і тривалість життєвого циклу по кожному виду продукції, що випускається підприємством, а також надається оцінка потенційних ризиків діяльності підприємства.

Проведення аналізу фінансового стану підприємства й ефективності фінансового управління, що включає:

- аналіз витрат, їхньої структури і динаміки;

- аналіз виторгу від реалізації продукції, прибутку (у тому числі позареалізаційних прибутків і збитків), рентабельності;

- аналіз співвідношення темпів росту фізичного обсягу виробництва, росту оплати праці і виторгу від реалізації продукції, запасів, їхні структури і динаміки;

- аналіз ефективності цінової політики;

- аналіз кредиторської і дебіторської заборгованості підприємства, виявлення безнадійних боргів;

Проведення аналізу ефективності існуючої організаційної структури підприємства і її відповідності напрямкам діяльності підприємства.

Виявлення ключових внутрішніх і зовнішніх проблем для підприємства.

Узгодження програм заходів для зниження витрат, енерго- і матеріалоємності продукції, її сертифікації, вирішення проблем екології.

Координація діяльності всіх функціональних підрозділів по збору й аналізу комерційно-економічної інформації, створення банку даних по маркетингу продукції підприємства (заявок на постачання, угод на виробництво, наявності запасів, місткості ринку і т.д.).

3.5

Дослідження існуючих мереж збуту і систем постачання.

Проведення аналізу існуючих мереж збуту продукції, що включає:

- аналіз ефективності існуючої стратегії збуту;

- аналіз ефективності використання різних каналів збуту (прямі зв'язки, роздрібний продаж, біржовий чи аукціонний продаж, дистриб'юторська і дилерська схеми збуту і т.п.), у тому числі експорту;

Проведення аналізу існуючої системи постачання, що включає:

- аналіз ефективності існуючої стратегії постачання;

- аналіз ефективності використання різних каналів постачання (прямі зв'язки, через біржову мережу, через посередників і т.п.), у тому числі імпорту;

- аналіз розвитку ринку споживаних видів продукції;

- виявлення більш ефективних постачальників;

Проведення економічного аналізу асортименту продукції, що випускається, який включає:

- аналіз існуючої організації виробничих процесів, постачання і збуту для кожного виду продукції, що випускається;

- аналіз показників ефективності виробництва кожного виду продукції, що випускається, у тому числі на основі визначення прямих витрат, а також витрат по організації постачання і збуту, структури витрат по виробництву і збуту, у тому числі в розрізі постійних і змінних витрат;

- підготовку пропозицій по оптимізації асортименту продукції, що випускається, з урахуванням вимог сертифікації продукції, а також антимонопольного законодавства;

3.6

Аналіз споживчих властивостей продукції, що випускається (реалізується) підприємством, і вимог  висунутих до неї покупцями.

Визначення: потреб споживачів у продукції, що випускається підприємством, а також продукції, що випускається конкурентами; імовірності появи нових споживачів; платоспроможності споживачів і їхньої обов'язковості в платежах.

Виявлення потреби споживачів у нових видах продукції.

Участь у розробці пропозицій і рекомендацій зі зміни технічних, економічних та інших характеристик продукції з метою поліпшення її споживчих якостей.

3.7

Організація реклами і стимулювання збуту.

Організація розробки стратегії проведення рекламних заходів у засобах масової інформації за допомогою зовнішньої, світлової, електронної, поштової реклами, реклами на транспорті.

Організація участі підприємства в регіональних, загальноукраїнських, міжнародних виставках, ярмарках, виставках-продажах, що включає наступні етапи:

- збір інформації про плановані виставки, ярмарки, виставки-продажі;

- аналіз витрат на участь;

- підготовка необхідних матеріалів, документів для заявок на участь у виставках;

- добір зразків продукції для представлення споживачам;

- планування заходів щодо пропозиції товару покупцям (показу, демонстрації, забезпечення рекламними матеріалами (плакати, проспекти, буклети, афіші, ін.), дизайну виставкових павільйонів, показників розташування представників підприємства, ін.);

Підготовка пропозицій по формуванню фірмового стилю підприємства.

Розробка пропозицій по підвищенню оперативності і якості обслуговування продукції після продажу.

Керівництво роботою сервісних центрів по гарантійному обслуговуванню і ремонту продукції підприємства, підготовка пропозицій по технічно обґрунтованому плануванню і виробництву запасних частин (по кількості і номенклатурі).

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу маркетингу з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ маркетингу взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З головною бухгалтерією

- бухгалтерських даних про рух, реалізацію, запаси продукції;

- підсумків інвентаризації матеріально-технічних ресурсів;

- нормативів на представницькі, відряджу- вальні  і рекламні витрати;

- ...

- звітів про витрати на маркетингові дослідження;

- розрахунків витрат на обслуговування продукції після продажу;

- відомостей про ціни на матеріально-технічні засоби у постачальників, тарифи на послуги по перевезенню, проведенню рекламних заходів;

5.2

З фінансовим відділом

- узгоджених кошторисів витрат на формування попиту і стимулювання збуту з додаванням фінансових обґрунтувань;

- аналізу витрат, зроблених за місяць (квартал, рік);

- відомостей про кредиторську і дебіторську заборгованість;

- ...

- узагальнених даних про попит на продукцію, що випускається підприємством,;

- маркетингів-планів;

- кошторисів витрат на формування попиту і стимулювання збуту, проведення рекламних кампаній, участь у виставках, ярмарках, виставках-продажах;

- відомостей про конкурентне середовище з питань цінової політики, обсягів обороту, конкурентноздатності, швидкості реалізації продукції;

5.3

З планово-економічним відділом

- планів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) на місяць, квартал, рік;

- змін у виробничих планах по окремих позиціях товарної номенклатури, внесених на підставі маркетингових досліджень;

- проектів оптових і роздрібних цін на продукцію (тарифів на роботи і послуги) для проведення маркетингового аналізу;

- ...

- узагальненої інформації про попит на продукцію, що випускається підприємством, (виконувані роботи, що робляться послуги), у тому числі по окремих позиціях номенклатури;

- відомостей про конкурентне середовище з питань цінової політики, обсягів обороту, конкурентноздатності, швидкості реалізації продукції;

- інформації про стан ринку товарів (робіт, послуг);

- даних, необхідних для формування товарної номенклатури підприємства;

- пропозицій по зміні цін на окремі види продукції у зв'язку зі зміною попиту;

5.4

З відділом головного технолога

- заявок на пошук інформації про конкурентний товар;

- запитів про кон'юнктуру технологій виробництва;

- відомостей про науково-технічні можливості підприємства;

- висновків на зразки конкурентної продукції;

- висновків про можливість технології виробництва запропонованої відділом маркетингу продукції;

- даних про купівельний попит на продукцію, що випускається;

- відомостей про конкурентну продукцію;

- пропозицій по розробці технології нової продукції;

- пропозицій про дизайнерське оформлення продукції;

- документів і матеріалів для участі у виставках, ярмарках;

- відомостей про нові технологічні розробки;

5.5

З відділом контролю якості

- відомостей про дефекти виготовленої продукції;

- узагальнених результатів рекламаційної роботи.

- відомостей про технологічні зміни продукції;

- відомостей про заходи щодо підвищення якості продукції;

- відомостей про перевірку зразків продукції, що випускається підприємствами-конкурентами;

- ...

- відомостей по рекламаціях;

- інформації про невідповідність заявленої якості продукції протягом гарантійних термінів;

- актів зовнішнього прийому контрагентів;

- відомостей про постановку чи зняття з гарантійного обслуговування;

- відомостей служби і гарантійного обслуговування та  після продажу про недоліки продукції, виявлених у процесі її використання чи експлуатації;

5.6

З виробничо-диспетчерським відділом

- виробничих планів і графіків виробництва;

- відомостей про норми заділів на ділянках і в цехах та їх дотримання;

- відомостей про порушення ходу виробничого процесу і причини, їх що викликали;

- даних про претензії, висунуті до якості продукції;

- відомостей про рекламації по простроченню постачань продукції покупцям, викликаного порушенням виробничих планів;

5.7

З транспортним відділом

- оперативних, місячних, квартальних і річних планів-графіків транспортних перевезень і передачі покупцям продукції, виготовленої підприємством, а також матеріально-технічних ресурсів від постачальників;

- транспортних маршрутів;

- розрахунків транспортних витрат на доставку;

- відомостей про маршрути і терміни постачання продукції покупцям підприємствами-конкурентами;

- ...

- пропозицій по зміні маршрутів доставок;

- пропозицій по зміні графіків навантаження і розвантаження;

- відомостей про побажання покупців і постачальників щодо змін графіків постачання і відвантаження;

- заявок на виділення транспортних засобів для перевезення продукції, рекламних матеріалів, устаткування для участі у виставках, ярмарках;

- даних про розробку нових видів вантажно-розвантажувальних засобів, впровадження яких дозволить скоротити простої на завантаженні і розвантаженні транспортних засобів;

5.8

З відділом матеріально-технічного постачання

- відомостей про укладені договори постачання матеріально-технічних засобів;

- заявок на проведення маркетингового аналізу оптових і роздрібних цін на реалізовану продукцію;

- звітів відділу контролю якості, відділу головного технолога, виробничих підрозділів про якість матеріально-технічних ресурсів;

- документів, необхідних для оформлення участі у виставках, ярмарках;

- ...

- узагальненої інформації про постачальників матеріалів, сировини і напівфабрикатів;

- відомостей про ціни на необхідні матеріально-технічні засоби у різних постачальників, заготівельних організацій;

- інформації про стан товарного ринку;

- відомостей про появу нових видів матеріалів, сировини, напівфабрикатів, комплектуючих з додаванням технічних характеристик;

- інформації про попит на матеріально-технічні засоби, його можливі коливання та їх причини;

- відомостей про великих постачальників (передбачуваних і дійсних обсягах оборотів, стійкості на товарному ринку, ін.);

- відомостей про заплановані виставки, ярмарки;

5.9

З відділом збуту

- відомостей про укладені угоди на постачання;

- планів реалізації продукції на місяць, квартал, рік;

- звітів про виконання планів реалізації продукції;

- заявок на проведення маркетингового аналізу оптових і роздрібних цін на реалізовану продукцію;

- відгуків контрагентів на продукцію, що поставляється;

- документів, необхідних для оформлення участі у виставках, ярмарках;

- ...

- узагальненої інформації про попит на продукцію, що випускається підприємством, у тому числі по окремих позиціях номенклатури, і про фактори, що визначають його;

- відомостей про конкурентне середовище з питань цінової політики, обсягів обороту, конкурентноздатності, швидкості реалізації продукції;

- інформації про стан товарного ринку;

- відомостей про великих покупців продукції (прогнозовані і дійсні обсяги оборотів, фінансову спроможність, стійкість на товарному ринку, ін.);

- відомостей про заплановані виставки, ярмарки;

5.10

З відділом організації й оплати праці, з відділом кадрів і з відділом підготовки кадрів

- штатних розкладів і положень про структурні підрозділи підприємства для узгодження з маркетинговими планами;

- положень про персонал;

- положень про преміювання;

- графіків роботи підприємства;

- планів підготовки і підвищення кваліфікації працівників;

- звітів про виконання заявок на підбір кадрів;

- ...

- пропозицій по зміні організаційно-управлінської структури підприємства для закріплення в штатних розкладах і положеннях про структурні підрозділи підприємства;

- інформації про кількісну і якісну потребу підприємства в персоналі;

- заявок на підбір персоналу для відділу;

- переліку заходів, проведення яких необхідно для підвищення кваліфікації працівників підприємства по окремих напрямках;

5.11

З юридичним відділом

- результатів правової експертизи на відповідність чинному законодавству наданих для візування угод, наказів, розпоряджень, інструкцій;

- узгоджених претензій і позовів до контрагентів з приводу порушення ними договірних зобов'язань;

- роз'яснень діючого законодавства і порядку його застосування;

- аналізу змін і доповнень законодавства;

- наказів, розпоряджень, інструкцій, проектів угод для візування і правової експертизи;

- матеріалів для висунення претензій і позовів до контрагентів і покупців з приводу порушення ними договірних зобов'язань;

- претензій, висунутих підприємству контрагентами;

- наявних відомостей про постачальників, покупців, інших контрагентів;

- заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів і на роз'яснення діючого законодавства;

  1. Права відділу маркетингу

Відділ маркетингу має право:

6.1.1. Давати вказівки структурним підрозділам підприємства з питань, що відносяться до компетенції відділу і випливають з функцій, що перераховані в дійсному Положенні.

6.1.2. Вимагати й одержувати від структурних підрозділів підприємства матеріали, необхідні для здійснення діяльності відділу.

6.1.3. Вести листування з питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.1.4. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відносяться до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними організаціями, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

6.1.5. За узгодженням з директором чи підприємства заступником директора підприємства по комерційних питаннях залучати експертів і фахівців з області маркетингу для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

6.1.6. Вносити пропозиції керівництву підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства за результатами перевірок.

6.1.7. Вносити пропозиції у відділ кадрів і керівництву підприємства про переміщення працівників відділу, їх заохочення за успішну роботу, а також пропозиції про накладення стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну..

6.1.8. Давати роз'яснення і рекомендації з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.1.9. Проводити і брати участь у конференціях, нарадах, семінарах з питань маркетингу.

6.2. Начальник відділу маркетингу візує всі документи, пов'язані з діяльністю відділу (плани, угоди, звіти, кошториси, довідки, ін.).

  1. Відповідальність відділу маркетингу

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу несе начальник відділу маркетингу.

7.2. На начальника відділу маркетингу покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Невідповідності законодавству виданих відділом інструкцій, наказів.

7.2.2. Надання недостовірної інформації, використання якої призвело до ускладнення взаємин з контрагентами підприємства, зменшенню прибутку, а також заподіянню збитку ділової репутації підприємства.

7.2.3. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи відділу маркетингу.

7.2.4. Несвоєчасного, а також неякісного виконання документів і доручень керівництва підприємства.

7.2.5. Витоку інформації, що є комерційною таємницею.

7.2.6. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

7.2.7. Перевитрати коштів на утримання відділу.

7.3. Відповідальність співробітників відділу маркетингу встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі маркетингу керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ маркетингу, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(комерційним директором, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу маркетингу, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00